Typercn
OperatorLandkreis Spree-Neiße
Nodes32
OSM-Links  9681847 (josm | ra)
Node Name Expected Routes Found Routes OSM-Links
1 - 2 2  661123794 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
3 -  1740177763 (josm)
1-3 (1) - (3) -  9919864 (josm | ra)
4 -  1836761013 (josm)
1-4 (1) - (4) -  9919865 (josm | ra)
11 - 3 3  1829612589 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
3 -  1740177763 (josm)
3-11 (3) - (11) -  9919888 (josm | ra)
12 -  1772640127 (josm)
11-12 (11) - (12) -  9919206 (josm | ra)
9 -  2615998083 (josm)
9-11 (9) - (11) -  9729097 (josm | ra)
12 - 3 2  1772640127 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
11 -  1829612589 (josm)
11-12 (11) - (12) -  9919206 (josm | ra)
13 -  1838653435 (josm)
12-13 (12) - (13) -  9919218 (josm | ra)
12 - 3 1  6684969981 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
13 -  1585256610 (josm)
12-13 (12) - (13) -  9920185 (josm | ra)
13 - 3 3  1585256610 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
22 -  1585256623 (josm)
13-22 (13) - (22) -  9920184 (josm | ra)
14 -  1829512455 (josm)
13-14 (13) - (14) -  9691876 (josm | ra)
12 -  6684969981 (josm)
12-13 (12) - (13) -  9920185 (josm | ra)
13 - 3 2  1838653435 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
19 -  839725606 (josm)
13-19 (13) - (19) -  9919233 (josm | ra)
12 -  1772640127 (josm)
12-13 (12) - (13) -  9919218 (josm | ra)
14 - 3 4  1829512455 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
13 -  1585256610 (josm)
13-14 (13) - (14) -  9691876 (josm | ra)
22 -  1585256623 (josm)
14-22 (14) - (22) -  9920427 (josm | ra)
None - 14-15 - -  9691875 (josm | ra)
None - 14-22 - -  9691874 (josm | ra)
17 - 3 2  1661263992 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
18 -  272278608 (josm)
17-18 (17) - (18) -  9919373 (josm | ra)
8 -  1828562021 (josm)
8-17 (8) - (17) -  9919584 (josm | ra)
18 - 3 3  272278608 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
19 -  839725606 (josm)
18-19 (18) - (19) -  9919364 (josm | ra)
17 -  1661263992 (josm)
17-18 (17) - (18) -  9919373 (josm | ra)
22 -  1671112059 (josm)
18-22 (18) - (22) -  9919363 (josm | ra)
19 - 3 3  839725606 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
18 -  272278608 (josm)
18-19 (18) - (19) -  9919364 (josm | ra)
21 -  839725556 (josm)
19-21 (19) - (21) -  9919290 (josm | ra)
13 -  1838653435 (josm)
13-19 (13) - (19) -  9919233 (josm | ra)
2 - - 1  1656230110 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
3 -  1740177763 (josm)
2-3 (2) - (3 -  9919887 (josm | ra)
21 - 3 2  839725556 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
19 -  839725606 (josm)
19-21 (19) - (21) -  9919290 (josm | ra)
27 -  1732772617 (josm)
21-27 (21) - (27) -  9919291 (josm | ra)
22 - 3 2  1585256623 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
13 -  1585256610 (josm)
13-22 (13) - (22) -  9920184 (josm | ra)
14 -  1829512455 (josm)
14-22 (14) - (22) -  9920427 (josm | ra)
22 - - 2  1671112059 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
18 -  272278608 (josm)
18-22 (18) - (22) -  9919363 (josm | ra)
23 -  1671111949 (josm)
22-23 (22) - (23) -  9692335 (josm | ra)
23 - 3 2  1671111949 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
22 -  1671112059 (josm)
22-23 (22) - (23) -  9692335 (josm | ra)
None - 23-25 - -  9692334 (josm | ra)
24 - 3 1  1580136002 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
25 -  1580136014 (josm)
24-25 (24) - (25) -  9920429 (josm | ra)
25 - 3 1  1580136014 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
24 -  1580136002 (josm)
24-25 (24) - (25) -  9920429 (josm | ra)
27 - 2 1  1732772617 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
21 -  839725556 (josm)
21-27 (21) - (27) -  9919291 (josm | ra)
3 - 3 3  1740177763 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
1 -  661123794 (josm)
1-3 (1) - (3) -  9919864 (josm | ra)
2 -  1656230110 (josm)
2-3 (2) - (3 -  9919887 (josm | ra)
11 -  1829612589 (josm)
3-11 (3) - (11) -  9919888 (josm | ra)
4 - - 3  1836761013 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
1 -  661123794 (josm)
1-4 (1) - (4) -  9919865 (josm | ra)
5 -  1829612935 (josm)
4-5 (4) - (5) -  9918963 (josm | ra)
9 -  2615998083 (josm)
4-9 (4) - (9) -  9729098 (josm | ra)
5 - - 3  1829612935 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
6 -  1829612849 (josm)
5-6 (5) - (6) -  9695378 (josm | ra)
4 -  1836761013 (josm)
4-5 (4) - (5) -  9918963 (josm | ra)
7 -  1875317177 (josm)
5-7 (5) - (7) -  9919866 (josm | ra)
54 - 3 1  3423095218 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
55 -  33038151 (josm)
54-55 (54) - (55) -  9920056 (josm | ra)
55 - 3 1  33038151 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
54 -  3423095218 (josm)
54-55 (54) - (55) -  9920056 (josm | ra)
6 - 2 2  1829612849 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
5 -  1829612935 (josm)
5-6 (5) - (6) -  9695378 (josm | ra)
None - 6-76 - -  9695377 (josm | ra)
61 - 3 -  1567934475 (josm)
64 - 3 -  33038087 (josm)
66 - 3 -  1846769265 (josm)
7 - 3 2  1875317177 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
8 -  1828562021 (josm)
7-8 (7) - (8) -  9919582 (josm | ra)
5 -  1829612935 (josm)
5-7 (5) - (7) -  9919866 (josm | ra)
8 - 3 3  1828562021 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
17 -  1661263992 (josm)
8-17 (8) - (17) -  9919584 (josm | ra)
7 -  1875317177 (josm)
7-8 (7) - (8) -  9919582 (josm | ra)
9 -  2615998083 (josm)
8-9 (8) - (9) -  9919583 (josm | ra)
8 - 3 -  2619057269 (josm)
88 - 3 3  32956346 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
None - 87-88 - -  9691879 (josm | ra)
None - 85-88 - -  9691878 (josm | ra)
None - 17-88 - -  9691877 (josm | ra)
9 - 3 3  2615998083 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
8 -  1828562021 (josm)
8-9 (8) - (9) -  9919583 (josm | ra)
11 -  1829612589 (josm)
9-11 (9) - (11) -  9729097 (josm | ra)
4 -  1836761013 (josm)
4-9 (4) - (9) -  9729098 (josm | ra)