Typercn
OperatorLandkreis Spree-Neiße
Nodes116
OSM-Links  9681847 (josm | ra)
Node Name Expected Routes Found Routes OSM-Links
1 - 2 2  661123794 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
3 -  1740177763 (josm)
1-3 (1) - (3) -  9919864 (josm | ra)
4 -  1836761013 (josm)
1-4 (1) - (4) -  9919865 (josm | ra)
11 - 3 3  1829612589 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
3 -  1740177763 (josm)
3-11 (3) - (11) -  9919888 (josm | ra)
12 -  1772640127 (josm)
11-12 (11) - (12) -  9919206 (josm | ra)
9 -  2615998083 (josm)
9-11 (9) - (11) -  9729097 (josm | ra)
11 - - -  248140262 (josm)
12 - 3 2  1772640127 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
11 -  1829612589 (josm)
11-12 (11) - (12) -  9919206 (josm | ra)
13 -  1838653435 (josm)
12-13 (12) - (13) -  9919218 (josm | ra)
12 - 3 1  6684969981 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
13 -  1585256610 (josm)
12-13 (12) - (13) -  9920185 (josm | ra)
13 - 3 2  1838653435 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
19 -  839725606 (josm)
13-19 (13) - (19) -  9919233 (josm | ra)
12 -  1772640127 (josm)
12-13 (12) - (13) -  9919218 (josm | ra)
13 - 3 3  1585256610 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
22 -  1585256623 (josm)
13-22 (13) - (22) -  9920184 (josm | ra)
14 -  1829512455 (josm)
13-14 (13) - (14) -  9691876 (josm | ra)
12 -  6684969981 (josm)
12-13 (12) - (13) -  9920185 (josm | ra)
14 - 3 3  1829512455 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
13 -  1585256610 (josm)
13-14 (13) - (14) -  9691876 (josm | ra)
22 -  1585256623 (josm)
14-22 (14) - (22) -  9920427 (josm | ra)
15 -  1842555359 (josm)
14-15 (14) - (15) -  9691875 (josm | ra)
15 - - 2  1842555359 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
14 -  1829512455 (josm)
14-15 (14) - (15) -  9691875 (josm | ra)
16 -  1829512545 (josm)
15-16 (15) - (16) -  10219841 (josm | ra)
16 - - 2  1829512545 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
17 -  1829512540 (josm)
16-17 (16) - (17) -  10219840 (josm | ra)
15 -  1842555359 (josm)
15-16 (15) - (16) -  10219841 (josm | ra)
16 - - 2  33374235 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
73 -  987588549 (josm)
16-73 (16) - (73) -  10142382 (josm | ra)
27 -  1732772617 (josm)
16-27 (16) - (27) -  10142416 (josm | ra)
17 - - 2  1829512540 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
88 -  32956346 (josm)
17-88 (17) - (88) -  9691877 (josm | ra)
16 -  1829512545 (josm)
16-17 (16) - (17) -  10219840 (josm | ra)
17 - 3 2  1661263992 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
18 -  272278608 (josm)
17-18 (17) - (18) -  9919373 (josm | ra)
8 -  1828562021 (josm)
8-17 (8) - (17) -  9919584 (josm | ra)
18 - 3 3  272278608 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
19 -  839725606 (josm)
18-19 (18) - (19) -  9919364 (josm | ra)
17 -  1661263992 (josm)
17-18 (17) - (18) -  9919373 (josm | ra)
22 -  1671112059 (josm)
18-22 (18) - (22) -  9919363 (josm | ra)
18 - - 1  6727131869 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
None - 17-18 (17) - (18) -  10142291 (josm | ra)
19 - 3 3  839725606 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
18 -  272278608 (josm)
18-19 (18) - (19) -  9919364 (josm | ra)
21 -  839725556 (josm)
19-21 (19) - (21) -  9919290 (josm | ra)
13 -  1838653435 (josm)
13-19 (13) - (19) -  9919233 (josm | ra)
2 - - 1  1656230110 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
3 -  1740177763 (josm)
2-3 (2) - (3) -  9919887 (josm | ra)
21 - 3 3  839725556 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
19 -  839725606 (josm)
19-21 (19) - (21) -  9919290 (josm | ra)
24 -  840156013 (josm)
21-24 (21) - (24) -  10143887 (josm | ra)
27 -  1732772617 (josm)
21-27 (21) - (27) -  9919291 (josm | ra)
22 - 3 2  1585256623 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
13 -  1585256610 (josm)
13-22 (13) - (22) -  9920184 (josm | ra)
14 -  1829512455 (josm)
14-22 (14) - (22) -  9920427 (josm | ra)
22 - - 2  1671112059 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
18 -  272278608 (josm)
18-22 (18) - (22) -  9919363 (josm | ra)
23 -  1671111949 (josm)
22-23 (22) - (23) -  9692335 (josm | ra)
23 - 3 2  1671111949 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
25 -  1671111804 (josm)
23-25 (23) - (25) -  9692334 (josm | ra)
22 -  1671112059 (josm)
22-23 (22) - (23) -  9692335 (josm | ra)
24 - - 2  840156013 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
26 -  33172383 (josm)
24-26 (24)-(26) -  10143888 (josm | ra)
21 -  839725556 (josm)
21-24 (21) - (24) -  10143887 (josm | ra)
24 - 3 1  1580136002 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
25 -  1580136014 (josm)
24-25 (24) - (25) -  9920429 (josm | ra)
25 - 3 1  1580136014 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
24 -  1580136002 (josm)
24-25 (24) - (25) -  9920429 (josm | ra)
25 - - 2  1671111804 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
26 -  33172383 (josm)
25-26 (25) - (26) -  10143928 (josm | ra)
23 -  1671111949 (josm)
23-25 (23) - (25) -  9692334 (josm | ra)
26 - - 3  33172383 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
32 -  840155408 (josm)
26-32 (26) - (32) -  10143902 (josm | ra)
24 -  840156013 (josm)
24-26 (24)-(26) -  10143888 (josm | ra)
25 -  1671111804 (josm)
25-26 (25) - (26) -  10143928 (josm | ra)
27 - 2 3  1732772617 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
16 -  33374235 (josm)
16-27 (16) - (27) -  10142416 (josm | ra)
21 -  839725556 (josm)
21-27 (21) - (27) -  9919291 (josm | ra)
75 -  1874409090 (josm)
27-75 (27) - (75) -  10143665 (josm | ra)
27 - 3 3  1842598755 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
None - 26-27 (26) - (27) -  10060286 (josm | ra)
None - 27-72 (27) - (72) -  10060285 (josm | ra)
None - 27-27 (27) - (28) -  10060284 (josm | ra)
28 - - 2  1671200593 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
73 -  987588549 (josm)
28-73 (28) - (73) -  10142287 (josm | ra)
31 -  1599062247 (josm)
28-31 (28) - (31) -  10138994 (josm | ra)
3 - 3 3  1740177763 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
1 -  661123794 (josm)
1-3 (1) - (3) -  9919864 (josm | ra)
2 -  1656230110 (josm)
2-3 (2) - (3) -  9919887 (josm | ra)
11 -  1829612589 (josm)
3-11 (3) - (11) -  9919888 (josm | ra)
31 - - 3  1599062247 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
32 -  840155408 (josm)
31-32 (31) - (32) -  10143516 (josm | ra)
28 -  1671200593 (josm)
28-31 (28) - (31) -  10138994 (josm | ra)
75 -  1874409090 (josm)
31-75 (31) - (75) -  10139046 (josm | ra)
31 - - -  2212770531 (josm)
31 - - -  32625278 (josm)
32 - - -  448156999 (josm)
32 - - 3  840155408 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
26 -  33172383 (josm)
26-32 (26) - (32) -  10143902 (josm | ra)
34 -  840156485 (josm)
32-34 (32) - (34) -  10137484 (josm | ra)
31 -  1599062247 (josm)
31-32 (31) - (32) -  10143516 (josm | ra)
32 - - -  1829513193 (josm)
33 - - -  2212940096 (josm)
34 - - -  3566089563 (josm)
34 - - 2  840156485 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
32 -  840155408 (josm)
32-34 (32) - (34) -  10137484 (josm | ra)
74 -  840156214 (josm)
34-74 (34) - (74) -  10150792 (josm | ra)
35 - - -  1345792501 (josm)
36 - - -  1342112988 (josm)
37 - - -  1698642428 (josm)
38 - - -  1634700433 (josm)
39 - 3 3  1867491077 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
79 -  32895186 (josm)
39-79 (39) - (79) -  10221774 (josm | ra)
81 -  266998620 (josm)
39-81 (39) - (81) -  10221776 (josm | ra)
None - 14-39 (14) - (39) -  10221775 (josm | ra)
4 - 2 3  1836761013 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
1 -  661123794 (josm)
1-4 (1) - (4) -  9919865 (josm | ra)
5 -  1829612935 (josm)
4-5 (4) - (5) -  9918963 (josm | ra)
9 -  2615998083 (josm)
4-9 (4) - (9) -  9729098 (josm | ra)
41 - - -  1079483219 (josm)
42 - - -  1829502634 (josm)
43 - - -  5873584688 (josm)
44 - - -  1831248333 (josm)
44 - 3 3  31148465 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
48 -  44794159 (josm)
44-48 (44) - (48) -  10047898 (josm | ra)
None - 29-44 (29) - (44) -  10047897 (josm | ra)
None - 42-44 (42) - (44) -  10047896 (josm | ra)
45 - 3 1  31127523 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
97 -  1642285685 (josm)
45-97 (45) - (97) -  10221898 (josm | ra)
45 - 3 3  249221959 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
53 -  31148491 (josm)
45-53 (45) - (53) -  10152541 (josm | ra)
None - 45-47 (45) - (47) -  10152539 (josm | ra)
None - 43-45 (43) - (45) -  10152538 (josm | ra)
45 - - -  1829502820 (josm)
46 - 3 2  39559763 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
47 -  1638977581 (josm)
46-47 (46) - (47) -  9963128 (josm | ra)
None - 46-49 (46) - (49) -  9963127 (josm | ra)
46 - 3 3  44794236 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
79 -  32895186 (josm)
46-79 (46) - (79) -  10152402 (josm | ra)
48 -  44794159 (josm)
46-48 (46) - (48) -  10152394 (josm | ra)
None - 14-46 (14) - (46) -  10152395 (josm | ra)
47 - 3 3  1638977581 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
46 -  39559763 (josm)
46-47 (46) - (47) -  9963128 (josm | ra)
69 -  1639192383 (josm)
47-69 (47) - (69) -  9963130 (josm | ra)
None - 47-49 (47) - (49) -  9963129 (josm | ra)
47 - - -  1432327952 (josm)
48 - 3 3  44794159 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
44 -  31148465 (josm)
44-48 (44) - (48) -  10047898 (josm | ra)
46 -  44794236 (josm)
46-48 (46) - (48) -  10152394 (josm | ra)
49 -  44794692 (josm)
48-49 (48) - (49) -  10152387 (josm | ra)
49 - 3 3  44794692 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
77 -  32895169 (josm)
49-77 (49) - (77) -  10047900 (josm | ra)
48 -  44794159 (josm)
48-49 (48) - (49) -  10152387 (josm | ra)
51 -  325686220 (josm)
49-51 (49) - (51) -  10152356 (josm | ra)
5 - 3 3  1829612935 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
6 -  1829612849 (josm)
5-6 (5) - (6) -  9695378 (josm | ra)
4 -  1836761013 (josm)
4-5 (4) - (5) -  9918963 (josm | ra)
7 -  1875317177 (josm)
5-7 (5) - (7) -  9919866 (josm | ra)
51 - 3 3  325686220 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
49 -  44794692 (josm)
49-51 (49) - (51) -  10152356 (josm | ra)
52 -  249221990 (josm)
51-52 (51) - (52) -  10152357 (josm | ra)
None - 41-51 (41) - (51) -  10152355 (josm | ra)
52 - - -  32944633 (josm)
52 - 3 3  33374262 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
53 -  1899165510 (josm)
52-53 (52) - (53) -  9963063 (josm | ra)
None - 52-51 (52) - (51) -  9963062 (josm | ra)
None - 52-12 (52) - (12) -  9963061 (josm | ra)
52 - 3 3  249221990 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
53 -  31148491 (josm)
52-53 (52) - (53) -  10152358 (josm | ra)
55 -  32890719 (josm)
52-55 (52) - (55) -  10152337 (josm | ra)
51 -  325686220 (josm)
51-52 (51) - (52) -  10152357 (josm | ra)
53 - 3 3  31148491 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
54 -  32890722 (josm)
53-54 (53) - (54) -  10152540 (josm | ra)
45 -  249221959 (josm)
45-53 (45) - (53) -  10152541 (josm | ra)
52 -  249221990 (josm)
52-53 (52) - (53) -  10152358 (josm | ra)
53 - 3 3  1899165510 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
54 -  33038157 (josm)
53-54 (53) - (54) -  9963059 (josm | ra)
52 -  33374262 (josm)
52-53 (52) - (53) -  9963063 (josm | ra)
None - 53-51 (53) - (51) -  9963060 (josm | ra)
54 - 3 3  32890722 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
53 -  31148491 (josm)
53-54 (53) - (54) -  10152540 (josm | ra)
55 -  32890719 (josm)
54-55 (54) - (55) -  10152587 (josm | ra)
None - 54-56 (54) - (56) -  10152591 (josm | ra)
54 - 3 3  33038157 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
55 -  33038151 (josm)
54-55 (54) - (55) -  9920056 (josm | ra)
53 -  1899165510 (josm)
53-54 (53) - (54) -  9963059 (josm | ra)
None - 54-65 (54) - (65) -  9963235 (josm | ra)
55 - 3 3  32890719 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
54 -  32890722 (josm)
54-55 (54) - (55) -  10152587 (josm | ra)
52 -  249221990 (josm)
52-55 (52) - (55) -  10152337 (josm | ra)
64 -  301608675 (josm)
55-64 (55) - (64) -  10152338 (josm | ra)
55 - 3 2  33038151 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
54 -  33038157 (josm)
54-55 (54) - (55) -  9920056 (josm | ra)
61 -  1567934475 (josm)
55-61 (55) - (61) -  9963133 (josm | ra)
56 - - -  1576307777 (josm)
58 - - -  1585177162 (josm)
6 - 2 2  1829612849 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
5 -  1829612935 (josm)
5-6 (5) - (6) -  9695378 (josm | ra)
None - 6-76 (6) - (76) -  9695377 (josm | ra)
60 - - -  31199492 (josm)
61 - - 1  6092728507 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
62 -  4705248022 (josm)
61-62 (61) - (62) -  10180343 (josm | ra)
61 - 3 1  1567934475 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
55 -  33038151 (josm)
55-61 (55) - (61) -  9963133 (josm | ra)
62 - - 1  4705248022 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
61 -  6092728507 (josm)
61-62 (61) - (62) -  10180343 (josm | ra)
64 - 4 4  301608675 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
65 -  32890615 (josm)
64-65 (64) - (65) -  10152073 (josm | ra)
55 -  32890719 (josm)
55-64 (55) - (64) -  10152338 (josm | ra)
66 -  1457722773 (josm)
64-66 (64) - (66) -  10152046 (josm | ra)
None - 63-64 (63) - (64) -  10152339 (josm | ra)
64 - 3 -  33038087 (josm)
65 - - -  1591677032 (josm)
65 - 3 3  32890615 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
64 -  301608675 (josm)
64-65 (64) - (65) -  10152073 (josm | ra)
66 -  1457722773 (josm)
65-66 (65) - (66) -  10152047 (josm | ra)
None - 65-67 (65) - (67) -  10152072 (josm | ra)
66 - 3 3  1457722773 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
65 -  32890615 (josm)
65-66 (65) - (66) -  10152047 (josm | ra)
64 -  301608675 (josm)
64-66 (64) - (66) -  10152046 (josm | ra)
68 -  442017720 (josm)
66-68 (66) - (68) -  10152048 (josm | ra)
66 - 3 -  1846769265 (josm)
68 - 3 3  442017720 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
78 -  32895147 (josm)
68-78 (68) - (78) -  10152049 (josm | ra)
69 -  1457722734 (josm)
68-69 (68) - (69) -  10180478 (josm | ra)
66 -  1457722773 (josm)
66-68 (66) - (68) -  10152048 (josm | ra)
69 - 3 2  1639192383 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
47 -  1638977581 (josm)
47-69 (47) - (69) -  9963130 (josm | ra)
None - 62-69 (62) - (69) -  9963131 (josm | ra)
69 - 3 3  1457722734 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
75 -  32890419 (josm)
69-75 (69) - (75) -  10221837 (josm | ra)
68 -  442017720 (josm)
68-69 (68) - (69) -  10180478 (josm | ra)
None - 69-71 (69) - (71) -  10221891 (josm | ra)
69 - 3 1  1416170017 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
72 -  1643708128 (josm)
69-72 (69) - (72) -  10219375 (josm | ra)
7 - 3 2  1875317177 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
8 -  1828562021 (josm)
7-8 (7) - (8) -  9919582 (josm | ra)
5 -  1829612935 (josm)
5-7 (5) - (7) -  9919866 (josm | ra)
72 - 3 3  1643708128 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
69 -  1416170017 (josm)
69-72 (69) - (72) -  10219375 (josm | ra)
None - 72-74 (72) - (74) -  10219377 (josm | ra)
None - 71-72 (71) - (72) -  10219376 (josm | ra)
72 - - -  1828843266 (josm)
73 - - 3  987588549 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
16 -  33374235 (josm)
16-73 (16) - (73) -  10142382 (josm | ra)
28 -  1671200593 (josm)
28-73 (28) - (73) -  10142287 (josm | ra)
75 -  1874409090 (josm)
73-75 (73)-(75) -  10156768 (josm | ra)
73 - - 1  1614997732 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
91 -  1614950021 (josm)
73-91 (73) - (91) -  10219838 (josm | ra)
74 - - 1  840156214 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
34 -  840156485 (josm)
34-74 (34) - (74) -  10150792 (josm | ra)
75 - 3 3  32890419 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
69 -  1457722734 (josm)
69-75 (69) - (75) -  10221837 (josm | ra)
76 -  1642285806 (josm)
75-76 (75) - (76) -  10152455 (josm | ra)
None - 74-75 (74) - (75) -  10221836 (josm | ra)
75 - - 3  1874409090 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
73 -  987588549 (josm)
73-75 (73)-(75) -  10156768 (josm | ra)
31 -  1599062247 (josm)
31-75 (31) - (75) -  10139046 (josm | ra)
27 -  1732772617 (josm)
27-75 (27) - (75) -  10143665 (josm | ra)
76 - 4 4  1642285806 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
75 -  32890419 (josm)
75-76 (75) - (76) -  10152455 (josm | ra)
96 -  1642285803 (josm)
76-96 (76) - (96) -  10152453 (josm | ra)
83 -  1642285845 (josm)
76-83 (76) - (83) -  10152458 (josm | ra)
None - 74-76 (74) - (76) -  10152454 (josm | ra)
77 - 3 3  32895169 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
78 -  32895147 (josm)
77-78 (77) - (78) -  10047899 (josm | ra)
79 -  32895186 (josm)
77-79 (77) - (79) -  10047901 (josm | ra)
49 -  44794692 (josm)
49-77 (49) - (77) -  10047900 (josm | ra)
78 - 3 3  32895147 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
77 -  32895169 (josm)
77-78 (77) - (78) -  10047899 (josm | ra)
68 -  442017720 (josm)
68-78 (68) - (78) -  10152049 (josm | ra)
82 -  1198831228 (josm)
78-82 (78) - (82) -  10152452 (josm | ra)
79 - 3 3  32895186 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
77 -  32895169 (josm)
77-79 (77) - (79) -  10047901 (josm | ra)
46 -  44794236 (josm)
46-79 (46) - (79) -  10152402 (josm | ra)
39 -  1867491077 (josm)
39-79 (39) - (79) -  10221774 (josm | ra)
8 - 3 3  1828562021 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
17 -  1661263992 (josm)
8-17 (8) - (17) -  9919584 (josm | ra)
7 -  1875317177 (josm)
7-8 (7) - (8) -  9919582 (josm | ra)
9 -  2615998083 (josm)
8-9 (8) - (9) -  9919583 (josm | ra)
8 - 3 -  2619057269 (josm)
81 - 3 3  266998620 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
82 -  1198831228 (josm)
81-82 (81) - (82) -  10152451 (josm | ra)
39 -  1867491077 (josm)
39-81 (39) - (81) -  10221776 (josm | ra)
None - 81-89 (81) - (89) -  10221773 (josm | ra)
82 - 3 3  1198831228 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
78 -  32895147 (josm)
78-82 (78) - (82) -  10152452 (josm | ra)
81 -  266998620 (josm)
81-82 (81) - (82) -  10152451 (josm | ra)
83 -  1642285845 (josm)
82-83 (82) - (83) -  10152457 (josm | ra)
83 - 3 3  1642285845 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
82 -  1198831228 (josm)
82-83 (82) - (83) -  10152457 (josm | ra)
96 -  1642285803 (josm)
83-96 (83) - (96) -  10152456 (josm | ra)
76 -  1642285806 (josm)
76-83 (76) - (83) -  10152458 (josm | ra)
88 - 3 3  32956346 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
17 -  1829512540 (josm)
17-88 (17) - (88) -  9691877 (josm | ra)
None - 87-88 (87) - (88) -  9691879 (josm | ra)
None - 85-88 (85) - (88) -  9691878 (josm | ra)
9 - 3 3  2615998083 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
8 -  1828562021 (josm)
8-9 (8) - (9) -  9919583 (josm | ra)
11 -  1829612589 (josm)
9-11 (9) - (11) -  9729097 (josm | ra)
4 -  1836761013 (josm)
4-9 (4) - (9) -  9729098 (josm | ra)
91 - 3 3  32890363 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
99 -  1376024080 (josm)
91-99 (91) - (99) -  10221834 (josm | ra)
97 -  1642285685 (josm)
91-97 (91) - (97) -  10221833 (josm | ra)
96 -  1642285803 (josm)
91-96 (91) - (96) -  10221835 (josm | ra)
91 - - 2  1614950021 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
73 -  1614997732 (josm)
73-91 (73) - (91) -  10219838 (josm | ra)
92 -  6915270594 (josm)
91-92 (91) - (92) -  10219839 (josm | ra)
92 - - -  6727107899 (josm)
92 - - 1  6915270594 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
91 -  1614950021 (josm)
91-92 (91) - (92) -  10219839 (josm | ra)
93 - 3 3  364906552 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
95 -  1691979090 (josm)
93-95 (93) - (95) -  10221894 (josm | ra)
None - 92-93 (92) - (93) -  10221893 (josm | ra)
None - 45-93 (45) - (93) -  10221892 (josm | ra)
95 - 3 3  1691979090 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
98 -  31199545 (josm)
95-98 (95) - (98) -  10221861 (josm | ra)
93 -  364906552 (josm)
93-95 (93) - (95) -  10221894 (josm | ra)
97 -  1642285685 (josm)
95-97 (95) - (97) -  10221865 (josm | ra)
96 - 3 3  1642285803 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
91 -  32890363 (josm)
91-96 (91) - (96) -  10221835 (josm | ra)
76 -  1642285806 (josm)
76-96 (76) - (96) -  10152453 (josm | ra)
83 -  1642285845 (josm)
83-96 (83) - (96) -  10152456 (josm | ra)
97 - 3 3  1642285685 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
45 -  31127523 (josm)
45-97 (45) - (97) -  10221898 (josm | ra)
91 -  32890363 (josm)
91-97 (91) - (97) -  10221833 (josm | ra)
95 -  1691979090 (josm)
95-97 (95) - (97) -  10221865 (josm | ra)
98 - 3 3  31199545 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
99 -  1376024080 (josm)
98-99 (98) - (99) -  10221864 (josm | ra)
95 -  1691979090 (josm)
95-98 (95) - (98) -  10221861 (josm | ra)
None - 92-98 (92) - (98) -  10221862 (josm | ra)
99 - 3 2  1376024080 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
98 -  31199545 (josm)
98-99 (98) - (99) -  10221864 (josm | ra)
91 -  32890363 (josm)
91-99 (91) - (99) -  10221834 (josm | ra)