Typercn
OperatorLandkreis Spree-Neiße
Nodes255
OSM-Links  9681847 (josm | ra)
Node Name Expected Routes Found Routes OSM-Links
1 - - -  36407284 (josm)
1 - 2 2  1848852162 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
8 -  2619057269 (josm)
1-8 - -  11612935 (josm | ra)
2 -  7924199474 (josm)
1-2 - -  11645804 (josm | ra)
1 - 2 2  661123794 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
3 -  1740177763 (josm)
1-3 (1) - (3) -  9919864 (josm | ra)
4 -  1836761013 (josm)
1-4 (1) - (4) -  9919865 (josm | ra)
11 - 3 3  1829612589 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
3 -  1740177763 (josm)
3-11 (3) - (11) -  9919888 (josm | ra)
12 -  1772640127 (josm)
11-12 (11) - (12) -  9919206 (josm | ra)
9 -  2615998083 (josm)
9-11 (9) - (11) -  9729097 (josm | ra)
11 - - -  1678560241 (josm)
11 - 2 3  32625002 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
32 -  32625278 (josm)
11-32 - -  11371936 (josm | ra)
32 -  448156999 (josm)
11-32 - -  11371936 (josm | ra)
65 -  1591677032 (josm)
11-65 - -  11359357 (josm | ra)
11 - 3 3  33627475 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
85 -  32848137 (josm)
11-85 - connection  11061468 (josm | ra)
15 -  33627521 (josm)
11-15 - -  11061554 (josm | ra)
9 -  1638918015 (josm)
9-11 - -  11061555 (josm | ra)
12 - 3 3  1772640127 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
14 -  1828382661 (josm)
12-14 (12)-(14) -  11340021 (josm | ra)
11 -  1829612589 (josm)
11-12 (11) - (12) -  9919206 (josm | ra)
13 -  1838653435 (josm)
12-13 (12) - (13) -  9919218 (josm | ra)
12 - 3 3  6684969981 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
13 -  1585256610 (josm)
12-13 - -  9920185 (josm | ra)
5 -  1829512122 (josm)
5-12 - -  11645811 (josm | ra)
None - 6-12 - -  11645810 (josm | ra)
13 - 3 3  31289485 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
62 -  31289480 (josm)
13-62 - connection  11171521 (josm | ra)
14 -  392956758 (josm)
13-14 - -  11378242 (josm | ra)
None - 13-99 - -  11171555 (josm | ra)
13 - 3 3  1838653435 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
19 -  839725606 (josm)
13-19 (13) - (19) -  9919233 (josm | ra)
17 -  1661263992 (josm)
13-17 - -  11165694 (josm | ra)
12 -  1772640127 (josm)
12-13 (12) - (13) -  9919218 (josm | ra)
13 - 3 3  1585256610 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
22 -  1585256623 (josm)
13-22 - -  9920184 (josm | ra)
14 -  1829512455 (josm)
13-14 - -  9691876 (josm | ra)
12 -  6684969981 (josm)
12-13 - -  9920185 (josm | ra)
14 - 3 3  33627525 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
15 -  33627521 (josm)
14-15 - -  11061553 (josm | ra)
46 -  44794236 (josm)
14-46 - connection  10152395 (josm | ra)
39 -  1867491077 (josm)
14-39 - connection  10221775 (josm | ra)
14 - 3 3  1829512455 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
13 -  1585256610 (josm)
13-14 - -  9691876 (josm | ra)
22 -  1585256623 (josm)
14-22 (14) - (22) -  9920427 (josm | ra)
15 -  1842555359 (josm)
14-15 - -  9691875 (josm | ra)
14 - 1 1  1856818069 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
15 -  1843253348 (josm)
14-15 - -  11380948 (josm | ra)
14 - 3 3  1828382661 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
15 -  1647689660 (josm)
14-15 (14)-(15) -  11339984 (josm | ra)
2 -  1656230110 (josm)
2-14 (2)-(14) -  11339923 (josm | ra)
12 -  1772640127 (josm)
12-14 (12)-(14) -  11340021 (josm | ra)
15 - 3 3  1842555359 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
14 -  1829512455 (josm)
14-15 - -  9691875 (josm | ra)
16 -  1829512545 (josm)
15-16 - -  10219841 (josm | ra)
None - 15-18 - -  11645724 (josm | ra)
15 - 2 2  1647689660 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
16 -  33374235 (josm)
15-16 (15)-(16) -  11340009 (josm | ra)
14 -  1828382661 (josm)
14-15 (14)-(15) -  11339984 (josm | ra)
15 - 3 3  1843253348 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
81 -  362737604 (josm)
15-81 - connection  11380934 (josm | ra)
16 -  1843253430 (josm)
15-16 - -  11068571 (josm | ra)
14 -  1856818069 (josm)
14-15 - -  11380948 (josm | ra)
16 - 3 3  1843253430 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
17 -  1675210327 (josm)
16-17 - -  11068573 (josm | ra)
79 -  1815959751 (josm)
16-79 - connection  11068572 (josm | ra)
15 -  1843253348 (josm)
15-16 - -  11068571 (josm | ra)
16 - 3 3  33374235 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
73 -  987588549 (josm)
16-73 (16) - (73) -  10142382 (josm | ra)
15 -  1647689660 (josm)
15-16 (15)-(16) -  11340009 (josm | ra)
27 -  1732772617 (josm)
16-27 (16) - (27) -  10142416 (josm | ra)
16 - 3 2  1829512545 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
17 -  1829512540 (josm)
16-17 - -  10219840 (josm | ra)
15 -  1842555359 (josm)
15-16 - -  10219841 (josm | ra)
17 - 3 3  1675210327 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
18 -  1820895415 (josm)
17-18 - -  11068575 (josm | ra)
16 -  1843253430 (josm)
16-17 - -  11068573 (josm | ra)
None - 13-17 - -  11068574 (josm | ra)
17 - 3 3  1661263992 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
18 -  272278608 (josm)
17-18 (17) - (18) -  9919373 (josm | ra)
8 -  1828562021 (josm)
8-17 (8) - (17) -  9919584 (josm | ra)
13 -  1838653435 (josm)
13-17 - -  11165694 (josm | ra)
17 - 3 3  1829512540 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
88 -  32956346 (josm)
17-88 - -  9691877 (josm | ra)
16 -  1829512545 (josm)
16-17 - -  10219840 (josm | ra)
None - 17-19 - -  11645725 (josm | ra)
18 - 3 1  6727131869 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
None - 17-18 (17) - (18) -  10142291 (josm | ra)
18 - 3 3  272278608 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
19 -  839725606 (josm)
18-19 (18) - (19) -  9919364 (josm | ra)
17 -  1661263992 (josm)
17-18 (17) - (18) -  9919373 (josm | ra)
22 -  1671112059 (josm)
18-22 (18) - (22) -  9919363 (josm | ra)
18 - 3 3  1820895415 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
81 -  472595338 (josm)
18-81 - -  11068576 (josm | ra)
17 -  1675210327 (josm)
17-18 - -  11068575 (josm | ra)
86 -  7458352939 (josm)
18-86 - -  11050651 (josm | ra)
19 - 3 3  249221851 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
98 -  1468521012 (josm)
19-98 - -  11163083 (josm | ra)
27 -  3662250026 (josm)
19-27 - -  11180687 (josm | ra)
None - 14-19 - -  11180686 (josm | ra)
19 - 3 3  839725606 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
18 -  272278608 (josm)
18-19 (18) - (19) -  9919364 (josm | ra)
21 -  839725556 (josm)
19-21 (19) - (21) -  9919290 (josm | ra)
13 -  1838653435 (josm)
13-19 (13) - (19) -  9919233 (josm | ra)
2 - 2 2  7924199474 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
3 -  32945418 (josm)
2-3 - -  11645805 (josm | ra)
1 -  1848852162 (josm)
1-2 - -  11645804 (josm | ra)
2 - - 2  1656230110 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
3 -  1740177763 (josm)
2-3 (2) - (3) -  9919887 (josm | ra)
14 -  1828382661 (josm)
2-14 (2)-(14) -  11339923 (josm | ra)
21 - 3 3  839725556 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
19 -  839725606 (josm)
19-21 (19) - (21) -  9919290 (josm | ra)
24 -  840156013 (josm)
21-24 (21) - (24) -  10143887 (josm | ra)
27 -  1732772617 (josm)
21-27 (21) - (27) -  9919291 (josm | ra)
22 - 3 2  1585256623 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
13 -  1585256610 (josm)
13-22 - -  9920184 (josm | ra)
14 -  1829512455 (josm)
14-22 (14) - (22) -  9920427 (josm | ra)
22 - 2 3  1671112059 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
18 -  272278608 (josm)
18-22 (18) - (22) -  9919363 (josm | ra)
39 -  1070801347 (josm)
22-39 (22)-(39) -  11758410 (josm | ra)
23 -  1671111949 (josm)
22-23 (22) - (23) -  9692335 (josm | ra)
23 - 3 3  1671111949 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
24 -  840156013 (josm)
23-24 (23)-(24) -  11758453 (josm | ra)
25 -  1671111804 (josm)
23-25 (23) - (25) -  9692334 (josm | ra)
22 -  1671112059 (josm)
22-23 (22) - (23) -  9692335 (josm | ra)
24 - 3 3  32848283 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
43 -  32848254 (josm)
24-43 - -  11055336 (josm | ra)
73 -  32890469 (josm)
24-73 - -  11061304 (josm | ra)
26 -  1475312463 (josm)
24-26 - -  11061305 (josm | ra)
24 - 2 3  840156013 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
26 -  33172383 (josm)
24-26 (24) - (26) -  10143888 (josm | ra)
21 -  839725556 (josm)
21-24 (21) - (24) -  10143887 (josm | ra)
23 -  1671111949 (josm)
23-24 (23)-(24) -  11758453 (josm | ra)
24 - 3 3  1580136002 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
25 -  1580136014 (josm)
24-25 - -  9920429 (josm | ra)
27 -  1905671133 (josm)
24-27 - -  11612932 (josm | ra)
None - 23-24 - -  11612933 (josm | ra)
25 - 3 1  1580136014 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
24 -  1580136002 (josm)
24-25 - -  9920429 (josm | ra)
25 - 2 3  1671111804 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
26 -  33172383 (josm)
25-26 (25) - (26) -  10143928 (josm | ra)
39 -  1070801347 (josm)
25-39 (25)-(39) -  11758486 (josm | ra)
23 -  1671111949 (josm)
23-25 (23) - (25) -  9692334 (josm | ra)
26 - 3 3  33172383 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
32 -  840155408 (josm)
26-32 (26) - (32) -  10143902 (josm | ra)
24 -  840156013 (josm)
24-26 (24) - (26) -  10143888 (josm | ra)
25 -  1671111804 (josm)
25-26 (25) - (26) -  10143928 (josm | ra)
26 - 2 2  1475312463 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
24 -  32848283 (josm)
24-26 - -  11061305 (josm | ra)
58 -  1820882860 (josm)
26-58 - -  11061306 (josm | ra)
27 - - 3  1905671133 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
24 -  1580136002 (josm)
24-27 - -  11612932 (josm | ra)
None - 27-32 - -  11612931 (josm | ra)
None - 26-27 - -  11612930 (josm | ra)
27 - 2 2  3662250026 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
19 -  249221851 (josm)
19-27 - -  11180687 (josm | ra)
38 -  3662250073 (josm)
27-38 - connection  11061299 (josm | ra)
27 - 3 3  1842598755 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
None - 26-27 (26) - (27) -  10060286 (josm | ra)
None - 27-72 (27) - (72) -  10060285 (josm | ra)
None - 27-27 (27) - (28) -  10060284 (josm | ra)
27 - 3 3  1732772617 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
16 -  33374235 (josm)
16-27 (16) - (27) -  10142416 (josm | ra)
21 -  839725556 (josm)
21-27 (21) - (27) -  9919291 (josm | ra)
75 -  1874409090 (josm)
27-75 (27) - (75) -  10143665 (josm | ra)
28 - 3 3  1671200593 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
29 -  33336863 (josm)
28-29 (28)-(29) -  11349200 (josm | ra)
73 -  987588549 (josm)
28-73 (28) - (73) -  10142287 (josm | ra)
31 -  1599062247 (josm)
28-31 (28) - (31) -  10138994 (josm | ra)
29 - 2 3  33336863 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
74 -  840156214 (josm)
29-74 (29)-(74) -  11349213 (josm | ra)
28 -  1671200593 (josm)
28-29 (28)-(29) -  11349200 (josm | ra)
35 -  1873679276 (josm)
29-35 (29)-(35) -  11749760 (josm | ra)
29 - - -  1869954442 (josm)
29 - 3 3  33627389 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
44 -  31148465 (josm)
29-44 - -  10047897 (josm | ra)
38 -  253089679 (josm)
29-38 - -  11035497 (josm | ra)
27 -  1154557292 (josm)
27-29 - -  11061559 (josm | ra)
3 - 3 3  1740177763 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
1 -  661123794 (josm)
1-3 (1) - (3) -  9919864 (josm | ra)
2 -  1656230110 (josm)
2-3 (2) - (3) -  9919887 (josm | ra)
11 -  1829612589 (josm)
3-11 (3) - (11) -  9919888 (josm | ra)
3 - 3 3  32945418 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
4 -  2315579588 (josm)
3-4 - -  11645807 (josm | ra)
2 -  7924199474 (josm)
2-3 - -  11645805 (josm | ra)
None - 3-7 - -  11645806 (josm | ra)
31 - 3 3  1599062247 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
32 -  840155408 (josm)
31-32 (31) - (32) -  10143516 (josm | ra)
28 -  1671200593 (josm)
28-31 (28) - (31) -  10138994 (josm | ra)
75 -  1874409090 (josm)
31-75 (31) - (75) -  10139046 (josm | ra)
31 - - -  2212770531 (josm)
31 - 3 3  1777253564 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
32 -  32625278 (josm)
31-32 - -  11371940 (josm | ra)
44 -  1831248333 (josm)
31-44 - -  11371938 (josm | ra)
None - 31-35 - -  11371939 (josm | ra)
32 - 3 4  32625278 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
11 -  32625002 (josm)
11-32 - -  11371936 (josm | ra)
32 -  448156999 (josm)
11-32 - -  11371936 (josm | ra)
31 -  1777253564 (josm)
31-32 - -  11371940 (josm | ra)
None - 32-33 - -  11371937 (josm | ra)
32 - 2 2  448156999 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
11 -  32625002 (josm)
11-32 - -  11371936 (josm | ra)
32 -  32625278 (josm)
11-32 - -  11371936 (josm | ra)
32 - - -  1829513193 (josm)
32 - 3 3  840155408 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
26 -  33172383 (josm)
26-32 (26) - (32) -  10143902 (josm | ra)
34 -  840156485 (josm)
32-34 (32) - (34) -  10137484 (josm | ra)
31 -  1599062247 (josm)
31-32 (31) - (32) -  10143516 (josm | ra)
33 - - -  2212940096 (josm)
33 - 2 2  32848085 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
85 -  32848137 (josm)
33-85 - -  10983401 (josm | ra)
87 -  32895338 (josm)
33-87 - -  10983402 (josm | ra)
33 - 3 1  1725736602 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
57 -  1647502529 (josm)
33-57 - -  11511423 (josm | ra)
34 - 2 3  840156485 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
36 -  33374204 (josm)
34-36 (34)-(36) -  11758299 (josm | ra)
32 -  840155408 (josm)
32-34 (32) - (34) -  10137484 (josm | ra)
74 -  840156214 (josm)
34-74 (34) - (74) -  10150792 (josm | ra)
34 - - 3  3566089563 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
36 -  1342112988 (josm)
34-36 - -  11612927 (josm | ra)
35 -  1345792501 (josm)
34-35 - -  11612928 (josm | ra)
None - 25-34 - -  11612929 (josm | ra)
34 - 3 3  7924044914 (josm)
 1853198242 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
62 -  1827512316 (josm)
 7924044913 (josm)
34-62 - -  11645672 (josm | ra)
36 -  7924044915 (josm)
 1689420291 (josm)
34-36 - -  11645674 (josm | ra)
None - 32-34 - -  11645673 (josm | ra)
35 - - 1  1596966838 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
38 -  1612573908 (josm)
35-38 - -  11645678 (josm | ra)
35 - - 3  1873679276 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
29 -  33336863 (josm)
29-35 (29)-(35) -  11749760 (josm | ra)
36 -  33374204 (josm)
35-36 (35)-(36) -  11758311 (josm | ra)
74 -  840156214 (josm)
35-74 (35)-(74) -  11749766 (josm | ra)
35 - - 1  1345792501 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
34 -  3566089563 (josm)
34-35 - -  11612928 (josm | ra)
36 - 3 3  7924044915 (josm)
 1689420291 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
34 -  7924044914 (josm)
 1853198242 (josm)
34-36 - -  11645674 (josm | ra)
None - 36-39 - -  11645676 (josm | ra)
None - 35-36 - -  11645675 (josm | ra)
36 - - 3  33374204 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
37 -  33374152 (josm)
36-37 (36)-(37) -  11758329 (josm | ra)
34 -  840156485 (josm)
34-36 (34)-(36) -  11758299 (josm | ra)
35 -  1873679276 (josm)
35-36 (35)-(36) -  11758311 (josm | ra)
36 - - 1  1342112988 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
34 -  3566089563 (josm)
34-36 - -  11612927 (josm | ra)
37 - - 3  33374152 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
36 -  33374204 (josm)
36-37 (36)-(37) -  11758329 (josm | ra)
44 -  1831248333 (josm)
37-44 (37)-(44) -  11758350 (josm | ra)
38 -  1942050180 (josm)
37-38 (37)-(38) -  11758343 (josm | ra)
37 - 3 3  36407013 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
38 -  1612573908 (josm)
37-38 - -  11645679 (josm | ra)
47 -  1847314449 (josm)
37-47 - -  11645680 (josm | ra)
None - 37-61 - -  11645681 (josm | ra)
37 - - -  1698642428 (josm)
38 - - -  1634700433 (josm)
38 - 3 3  1612573908 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
37 -  36407013 (josm)
37-38 - -  11645679 (josm | ra)
35 -  1596966838 (josm)
35-38 - -  11645678 (josm | ra)
None - 38-39 - -  11645677 (josm | ra)
38 - - 3  1942050180 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
37 -  33374152 (josm)
37-38 (37)-(38) -  11758343 (josm | ra)
39 -  1070801347 (josm)
38-39 (38)-(39) -  11758394 (josm | ra)
41 -  1079483219 (josm)
38-41 (38)-(41) -  11758379 (josm | ra)
38 - 3 3  3662250073 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
72 -  32890502 (josm)
38-72 - -  11061301 (josm | ra)
27 -  3662250026 (josm)
27-38 - connection  11061299 (josm | ra)
None - 12-38 - -  11061298 (josm | ra)
39 - 3 3  1867491077 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
79 -  32895186 (josm)
39-79 (39) - (79) -  10221774 (josm | ra)
14 -  33627525 (josm)
14-39 - connection  10221775 (josm | ra)
81 -  266998620 (josm)
39-81 (39) - (81) -  10221776 (josm | ra)
39 - - 3  1070801347 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
25 -  1671111804 (josm)
25-39 (25)-(39) -  11758486 (josm | ra)
22 -  1671112059 (josm)
22-39 (22)-(39) -  11758410 (josm | ra)
38 -  1942050180 (josm)
38-39 (38)-(39) -  11758394 (josm | ra)
4 - 2 2  2315579588 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
3 -  32945418 (josm)
3-4 - -  11645807 (josm | ra)
5 -  1829512122 (josm)
4-5 - -  11645808 (josm | ra)
4 - 3 3  1836761013 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
1 -  661123794 (josm)
1-4 (1) - (4) -  9919865 (josm | ra)
5 -  1829612935 (josm)
4-5 (4) - (5) -  9918963 (josm | ra)
9 -  2615998083 (josm)
4-9 (4) - (9) -  9729098 (josm | ra)
41 - 3 3  430864585 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
49 -  430864668 (josm)
41-49 - -  11036750 (josm | ra)
48 -  4013468408 (josm)
41-48 - -  11202829 (josm | ra)
51 -  7881223452 (josm)
41-51 - -  11036722 (josm | ra)
41 - 3 3  33627543 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
42 -  33627529 (josm)
41-42 - -  11061471 (josm | ra)
43 -  44794112 (josm)
41-43 - -  10990328 (josm | ra)
51 -  325686220 (josm)
41-51 (41) - (51) -  10152355 (josm | ra)
41 - - 2  1079483219 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
42 -  1829502634 (josm)
41-42 (41)-(42) -  11758363 (josm | ra)
38 -  1942050180 (josm)
38-41 (38)-(41) -  11758379 (josm | ra)
41 - 3 1  848204364 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
57 -  1647502529 (josm)
41-57 - -  11511422 (josm | ra)
42 - 2 2  33627529 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
44 -  31148465 (josm)
42-44 (42) - (44) -  10047896 (josm | ra)
41 -  33627543 (josm)
41-42 - -  11061471 (josm | ra)
42 - - -  1859833171 (josm)
42 - - 2  1829502634 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
41 -  1079483219 (josm)
41-42 (41)-(42) -  11758363 (josm | ra)
44 -  1831248333 (josm)
42-44 (42)-(44) -  11758361 (josm | ra)
43 - 2 2  44794112 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
41 -  33627543 (josm)
41-43 - -  10990328 (josm | ra)
45 -  249221959 (josm)
43-45 (43) - (45) -  10152538 (josm | ra)
43 - 3 3  32848254 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
24 -  32848283 (josm)
24-43 - -  11055336 (josm | ra)
44 -  727703191 (josm)
43-44 - -  11036712 (josm | ra)
56 -  1656113270 (josm)
43-56 - -  11045542 (josm | ra)
43 - - -  5873584688 (josm)
43 - - -  33172176 (josm)
44 - 1 3  1831248333 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
37 -  33374152 (josm)
37-44 (37)-(44) -  11758350 (josm | ra)
31 -  1777253564 (josm)
31-44 - -  11371938 (josm | ra)
42 -  1829502634 (josm)
42-44 (42)-(44) -  11758361 (josm | ra)
44 - 3 3  727703191 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
46 -  31559816 (josm)
44-46 - -  10962130 (josm | ra)
43 -  32848254 (josm)
43-44 - -  11036712 (josm | ra)
54 -  2150357145 (josm)
44-54 - -  11036717 (josm | ra)
44 - 3 3  31148465 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
29 -  33627389 (josm)
29-44 - -  10047897 (josm | ra)
42 -  33627529 (josm)
42-44 (42) - (44) -  10047896 (josm | ra)
48 -  44794159 (josm)
44-48 (44) - (48) -  10047898 (josm | ra)
45 - - -  1847314445 (josm)
45 - - 3  1578797442 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
None - 44-45 - -  11612926 (josm | ra)
None - 45-49 - -  11612925 (josm | ra)
None - 45-51 - -  11612924 (josm | ra)
45 - 1 1  1829502820 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
7 -  1875317177 (josm)
7-45 - -  11176870 (josm | ra)
45 - 3 3  249221959 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
53 -  31148491 (josm)
45-53 (45) - (53) -  10152541 (josm | ra)
43 -  44794112 (josm)
43-45 (43) - (45) -  10152538 (josm | ra)
47 -  301416448 (josm)
45-47 (45) - (47) -  10152539 (josm | ra)
45 - 3 3  31559806 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
46 -  31559816 (josm)
45-46 - -  10962131 (josm | ra)
93 -  413161722 (josm)
 364906552 (josm)
45-93 (45) - (93) -  10221892 (josm | ra)
97 -  1642285685 (josm)
45-97 (45) - (97) -  10221898 (josm | ra)
46 - 3 3  44794236 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
79 -  32895186 (josm)
46-79 (46) - (79) -  10152402 (josm | ra)
14 -  33627525 (josm)
14-46 - connection  10152395 (josm | ra)
48 -  44794159 (josm)
46-48 (46) - (48) -  10152394 (josm | ra)
46 - 3 3  31559816 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
45 -  31559806 (josm)
45-46 - -  10962131 (josm | ra)
44 -  727703191 (josm)
44-46 - -  10962130 (josm | ra)
59 -  3984420621 (josm)
46-59 - -  10962129 (josm | ra)
46 - 3 3  39559763 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
47 -  1638977581 (josm)
46-47 (46) - (47) -  9963128 (josm | ra)
None - 46-49 (46) - (49) -  9963127 (josm | ra)
None - 46-68 (46) - (68) -  9963126 (josm | ra)
47 - 3 3  301416448 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
45 -  249221959 (josm)
45-47 (45) - (47) -  10152539 (josm | ra)
57 -  325686118 (josm)
47-57 - -  10990330 (josm | ra)
8 -  1456246196 (josm)
8-47 - connection  10990329 (josm | ra)
47 - 1 1  1432327952 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
57 -  1844563855 (josm)
47-57 - -  11371934 (josm | ra)
47 - - 1  1847314449 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
37 -  36407013 (josm)
37-47 - -  11645680 (josm | ra)
47 - 3 3  1638977581 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
46 -  39559763 (josm)
46-47 (46) - (47) -  9963128 (josm | ra)
69 -  1639192383 (josm)
47-69 (47) - (69) -  9963130 (josm | ra)
None - 47-49 (47) - (49) -  9963129 (josm | ra)
47 - 3 3  31118738 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
54 -  2150357145 (josm)
47-54 - -  11036716 (josm | ra)
59 -  3984420621 (josm)
47-59 - -  10962128 (josm | ra)
48 -  4013468408 (josm)
47-48 - -  11036724 (josm | ra)
48 - 3 3  1642206665 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
87 -  32895338 (josm)
48-87 - -  10983405 (josm | ra)
58 -  3443722180 (josm)
48-58 - -  10983410 (josm | ra)
None - 12-48 - proposed_connection  10983404 (josm | ra)
48 - 3 3  4013468408 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
47 -  31118738 (josm)
47-48 - -  11036724 (josm | ra)
41 -  430864585 (josm)
41-48 - -  11202829 (josm | ra)
53 -  1680931523 (josm)
48-53 - -  11036723 (josm | ra)
48 - 3 3  44794159 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
44 -  31148465 (josm)
44-48 (44) - (48) -  10047898 (josm | ra)
46 -  44794236 (josm)
46-48 (46) - (48) -  10152394 (josm | ra)
49 -  44794692 (josm)
48-49 (48) - (49) -  10152387 (josm | ra)
49 - 3 3  44794692 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
77 -  32895169 (josm)
49-77 (49) - (77) -  10047900 (josm | ra)
48 -  44794159 (josm)
48-49 (48) - (49) -  10152387 (josm | ra)
51 -  325686220 (josm)
49-51 (49) - (51) -  10152356 (josm | ra)
49 - 3 3  430864668 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
41 -  430864585 (josm)
41-49 - -  11036750 (josm | ra)
52 -  3793340871 (josm)
49-52 - -  11131574 (josm | ra)
51 -  7881223452 (josm)
49-51 - -  11036720 (josm | ra)
5 - - -  32944944 (josm)
5 - 3 3  1829512122 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
4 -  2315579588 (josm)
4-5 - -  11645808 (josm | ra)
12 -  6684969981 (josm)
5-12 - -  11645811 (josm | ra)
None - 5-6 - -  11645809 (josm | ra)
5 - 3 3  1829612935 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
6 -  1829612849 (josm)
5-6 (5) - (6) -  9695378 (josm | ra)
4 -  1836761013 (josm)
4-5 (4) - (5) -  9918963 (josm | ra)
7 -  1875317177 (josm)
5-7 (5) - (7) -  9919866 (josm | ra)
51 - - -  1646765697 (josm)
51 - 3 3  325686220 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
41 -  33627543 (josm)
41-51 (41) - (51) -  10152355 (josm | ra)
49 -  44794692 (josm)
49-51 (49) - (51) -  10152356 (josm | ra)
52 -  249221990 (josm)
51-52 (51) - (52) -  10152357 (josm | ra)
51 - 3 3  7881223452 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
41 -  430864585 (josm)
41-51 - -  11036722 (josm | ra)
49 -  430864668 (josm)
49-51 - -  11036720 (josm | ra)
62 -  1429145031 (josm)
51-62 - -  11036721 (josm | ra)
52 - - -  32944633 (josm)
52 - - -  1596918488 (josm)
52 - 3 3  33374262 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
53 -  1899165510 (josm)
52-53 (52) - (53) -  9963063 (josm | ra)
None - 51-52 (51) - (52) -  9963062 (josm | ra)
None - 12-52 (12) - (52) proposed_connection  9963061 (josm | ra)
52 - 3 3  3793340871 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
49 -  430864668 (josm)
49-52 - -  11131574 (josm | ra)
61 -  1639865882 (josm)
52-61 - -  11131576 (josm | ra)
89 -  1680931231 (josm)
52-89 - -  11131575 (josm | ra)
52 - 3 3  249221990 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
53 -  31148491 (josm)
52-53 (52) - (53) -  10152358 (josm | ra)
55 -  32890719 (josm)
52-55 (52) - (55) -  10152337 (josm | ra)
51 -  325686220 (josm)
51-52 (51) - (52) -  10152357 (josm | ra)
52 - - -  1646765705 (josm)
53 - 3 3  31148491 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
54 -  32890722 (josm)
53-54 (53) - (54) -  10152540 (josm | ra)
45 -  249221959 (josm)
45-53 (45) - (53) -  10152541 (josm | ra)
52 -  249221990 (josm)
52-53 (52) - (53) -  10152358 (josm | ra)
53 - 3 3  1899165510 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
54 -  33038157 (josm)
53-54 (53) - (54) -  9963059 (josm | ra)
52 -  33374262 (josm)
52-53 (52) - (53) -  9963063 (josm | ra)
None - 51-53 (51) - (53) -  9963060 (josm | ra)
53 - 1 1  1595685627 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
54 -  1595685696 (josm)
53-54 - -  11371931 (josm | ra)
53 - 3 3  1680931523 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
89 -  1680931231 (josm)
53-89 - -  11036713 (josm | ra)
55 -  2150357085 (josm)
53-55 - -  11036714 (josm | ra)
48 -  4013468408 (josm)
48-53 - -  11036723 (josm | ra)
54 - 3 3  32890722 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
53 -  31148491 (josm)
53-54 (53) - (54) -  10152540 (josm | ra)
55 -  32890719 (josm)
54-55 (54) - (55) -  10152587 (josm | ra)
56 -  291027873 (josm)
54-56 (54) - (56) -  10152591 (josm | ra)
54 - 3 3  33038157 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
55 -  33038151 (josm)
54-55 (54) - (55) -  9920056 (josm | ra)
53 -  1899165510 (josm)
53-54 (53) - (54) -  9963059 (josm | ra)
None - 54-65 (54) - (65) -  9963235 (josm | ra)
54 - 3 3  2150357145 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
47 -  31118738 (josm)
47-54 - -  11036716 (josm | ra)
44 -  727703191 (josm)
44-54 - -  11036717 (josm | ra)
55 -  2150357085 (josm)
54-55 - -  11036718 (josm | ra)
54 - 3 3  1595685696 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
55 -  1576301012 (josm)
54-55 - -  11359353 (josm | ra)
74 -  1584190093 (josm)
54-74 - -  11351431 (josm | ra)
53 -  1595685627 (josm)
53-54 - -  11371931 (josm | ra)
55 - 3 3  33038151 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
54 -  33038157 (josm)
54-55 (54) - (55) -  9920056 (josm | ra)
57 -  33038774 (josm)
55-57 - -  11355742 (josm | ra)
61 -  1567934474 (josm)
55-61 - -  9963133 (josm | ra)
55 - 3 3  2150357085 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
56 -  1656113270 (josm)
55-56 - -  11036715 (josm | ra)
53 -  1680931523 (josm)
53-55 - -  11036714 (josm | ra)
54 -  2150357145 (josm)
54-55 - -  11036718 (josm | ra)
55 - 3 3  1576301012 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
69 -  1416170017 (josm)
55-69 - -  11371932 (josm | ra)
56 -  1576307777 (josm)
55-56 - -  11359354 (josm | ra)
54 -  1595685696 (josm)
54-55 - -  11359353 (josm | ra)
55 - - -  1647502645 (josm)
55 - 3 3  32890719 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
54 -  32890722 (josm)
54-55 (54) - (55) -  10152587 (josm | ra)
52 -  249221990 (josm)
52-55 (52) - (55) -  10152337 (josm | ra)
64 -  301608675 (josm)
55-64 (55) - (64) -  10152338 (josm | ra)
56 - 3 3  291027873 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
54 -  32890722 (josm)
54-56 (54) - (56) -  10152591 (josm | ra)
57 -  325686118 (josm)
56-57 - -  11180626 (josm | ra)
63 -  2696629250 (josm)
56-63 - -  11175651 (josm | ra)
56 - - 1  1870762869 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
61 -  1567934474 (josm)
56-61 - -  11595026 (josm | ra)
56 - 3 3  1576307777 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
55 -  1576301012 (josm)
55-56 - -  11359354 (josm | ra)
57 -  1844563855 (josm)
56-57 - -  11359355 (josm | ra)
None - 49-56 - -  11371933 (josm | ra)
56 - 3 3  1656113270 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
43 -  32848254 (josm)
43-56 - -  11045542 (josm | ra)
57 -  1820892272 (josm)
56-57 - -  11045543 (josm | ra)
55 -  2150357085 (josm)
55-56 - -  11036715 (josm | ra)
57 - 3 3  33038774 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
55 -  33038151 (josm)
55-57 - -  11355742 (josm | ra)
61 -  1567934474 (josm)
57-61 - -  11355741 (josm | ra)
69 -  1639192383 (josm)
57-69 (57) - (69) -  9963132 (josm | ra)
57 - 3 3  1820892272 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
56 -  1656113270 (josm)
56-57 - -  11045543 (josm | ra)
58 -  1820882860 (josm)
57-58 - -  11045541 (josm | ra)
86 -  7458352939 (josm)
57-86 - -  11045506 (josm | ra)
57 - 3 3  325686118 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
58 -  31289478 (josm)
57-58 - -  11171522 (josm | ra)
56 -  291027873 (josm)
56-57 - -  11180626 (josm | ra)
47 -  301416448 (josm)
47-57 - -  10990330 (josm | ra)
57 - 4 2  1647502529 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
41 -  848204364 (josm)
41-57 - -  11511422 (josm | ra)
33 -  1725736602 (josm)
33-57 - -  11511423 (josm | ra)
57 - 3 3  1844563855 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
47 -  1432327952 (josm)
47-57 - -  11371934 (josm | ra)
56 -  1576307777 (josm)
56-57 - -  11359355 (josm | ra)
66 -  1588776970 (josm)
57-66 - -  11359356 (josm | ra)
58 - - -  1585177162 (josm)
58 - 3 3  3443722180 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
48 -  1642206665 (josm)
48-58 - -  10983410 (josm | ra)
59 -  3443688087 (josm)
58-59 - -  10983408 (josm | ra)
None - 58-60 - proposed_connection  10983409 (josm | ra)
58 - 2 2  1820882860 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
26 -  1475312463 (josm)
26-58 - -  11061306 (josm | ra)
57 -  1820892272 (josm)
57-58 - -  11045541 (josm | ra)
58 - - -  1646765677 (josm)
58 - 3 3  31289478 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
59 -  31289479 (josm)
58-59 - -  11171526 (josm | ra)
57 -  325686118 (josm)
57-58 - -  11171522 (josm | ra)
63 -  2696629250 (josm)
58-63 - -  11171524 (josm | ra)
59 - 3 3  3984420621 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
47 -  31118738 (josm)
47-59 - -  10962128 (josm | ra)
46 -  31559816 (josm)
46-59 - -  10962129 (josm | ra)
None - 18-59 - proposed_connection  10962127 (josm | ra)
59 - 3 3  3443688087 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
84 -  1632038438 (josm)
59-84 - -  10983407 (josm | ra)
58 -  3443722180 (josm)
58-59 - -  10983408 (josm | ra)
None - 22-59 - proposed_connection  10983406 (josm | ra)
59 - 3 3  31289479 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
58 -  31289478 (josm)
58-59 - -  11171526 (josm | ra)
62 -  31289480 (josm)
59-62 - -  11171525 (josm | ra)
9 -  1360509178 (josm)
9-59 - connection  10990389 (josm | ra)
6 - 2 2  1829612849 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
76 -  1740177395 (josm)
6-76 (6) - (76) -  9695377 (josm | ra)
5 -  1829612935 (josm)
5-6 (5) - (6) -  9695378 (josm | ra)
61 - 3 3  1567934474 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
55 -  33038151 (josm)
55-61 - -  9963133 (josm | ra)
57 -  33038774 (josm)
57-61 - -  11355741 (josm | ra)
56 -  1870762869 (josm)
56-61 - -  11595026 (josm | ra)
61 - 3 3  44795241 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
62 -  31289480 (josm)
61-62 - -  11171523 (josm | ra)
67 -  1457264666 (josm)
61-67 - -  11180689 (josm | ra)
None - 12-61 - connection  11180685 (josm | ra)
61 - 3 3  1639865882 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
52 -  3793340871 (josm)
52-61 - -  11131576 (josm | ra)
83 -  7549344962 (josm)
61-83 - -  11131577 (josm | ra)
None - 61-84 - -  11591579 (josm | ra)
61 - - -  1680014477 (josm)
62 - 3 3  31289480 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
59 -  31289479 (josm)
59-62 - -  11171525 (josm | ra)
13 -  31289485 (josm)
13-62 - connection  11171521 (josm | ra)
61 -  44795241 (josm)
61-62 - -  11171523 (josm | ra)
62 - 3 3  1429145031 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
51 -  7881223452 (josm)
51-62 - -  11036721 (josm | ra)
None - 32-62 - proposed_connection  11036749 (josm | ra)
None - 31-62 - -  11036719 (josm | ra)
62 - - -  1831947993 (josm)
62 - 3 3  1827512316 (josm)
 7924044913 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
89 -  2518248980 (josm)
 1684125417 (josm)
62-89 - -  11645671 (josm | ra)
34 -  7924044914 (josm)
 1853198242 (josm)
34-62 - -  11645672 (josm | ra)
None - 62-69 - -  11645670 (josm | ra)
63 - 3 2  2696629250 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
58 -  31289478 (josm)
58-63 - -  11171524 (josm | ra)
56 -  291027873 (josm)
56-63 - -  11175651 (josm | ra)
64 - 3 -  1894663260 (josm)
64 - 3 1  32624943 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
65 -  1591677032 (josm)
64-65 - -  11359412 (josm | ra)
64 - 3 -  33038087 (josm)
64 - 4 2  301608675 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
65 -  32890615 (josm)
64-65 (64) - (65) -  10152073 (josm | ra)
55 -  32890719 (josm)
55-64 (55) - (64) -  10152338 (josm | ra)
65 - 3 2  32890615 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
64 -  301608675 (josm)
64-65 (64) - (65) -  10152073 (josm | ra)
67 -  1457264666 (josm)
65-67 (65) - (67) -  10152072 (josm | ra)
65 - 3 3  1591677032 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
64 -  32624943 (josm)
64-65 - -  11359412 (josm | ra)
11 -  32625002 (josm)
11-65 - -  11359357 (josm | ra)
66 -  1588776970 (josm)
65-66 - -  11359413 (josm | ra)
65 - 3 -  1894663290 (josm)
66 - 3 1  1846769265 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
76 -  1740177395 (josm)
66-76 - -  11176872 (josm | ra)
66 - 3 3  1588776970 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
67 -  31125248 (josm)
66-67 - -  11371935 (josm | ra)
65 -  1591677032 (josm)
65-66 - -  11359413 (josm | ra)
57 -  1844563855 (josm)
57-66 - -  11359356 (josm | ra)
66 - 3 1  1457722773 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
68 -  442017720 (josm)
66-68 (66) - (68) -  10152048 (josm | ra)
67 - 3 3  1457264666 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
65 -  32890615 (josm)
65-67 (65) - (67) -  10152072 (josm | ra)
61 -  44795241 (josm)
61-67 - -  11180689 (josm | ra)
71 -  1457722732 (josm)
67-71 - -  11180688 (josm | ra)
67 - 3 3  31125248 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
66 -  1588776970 (josm)
66-67 - -  11371935 (josm | ra)
None - 26-67 - proposed_connection  11591236 (josm | ra)
None - 14-67 - proposed_connection  11591235 (josm | ra)
68 - - -  1648961673 (josm)
68 - 3 3  442017720 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
78 -  32895147 (josm)
68-78 (68) - (78) -  10152049 (josm | ra)
69 -  1457722734 (josm)
68-69 (68) - (69) -  10180478 (josm | ra)
66 -  1457722773 (josm)
66-68 (66) - (68) -  10152048 (josm | ra)
69 - 3 3  1639192383 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
57 -  33038774 (josm)
57-69 (57) - (69) -  9963132 (josm | ra)
47 -  1638977581 (josm)
47-69 (47) - (69) -  9963130 (josm | ra)
None - 62-69 (62) - (69) -  9963131 (josm | ra)
69 - 3 3  1457722734 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
68 -  442017720 (josm)
68-69 (68) - (69) -  10180478 (josm | ra)
71 -  1457722732 (josm)
69-71 (69) - (71) -  10221891 (josm | ra)
75 -  5864892359 (josm)
69-75 (69) - (75) -  10221837 (josm | ra)
69 - 3 2  1416170017 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
55 -  1576301012 (josm)
55-69 - -  11371932 (josm | ra)
72 -  1643708128 (josm)
69-72 (69) - (72) -  10219375 (josm | ra)
7 - 3 3  1875317177 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
8 -  1828562021 (josm)
7-8 (7) - (8) -  9919582 (josm | ra)
45 -  1829502820 (josm)
7-45 - -  11176870 (josm | ra)
5 -  1829612935 (josm)
5-7 (5) - (7) -  9919866 (josm | ra)
71 - 3 3  31126773 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
73 -  1614997732 (josm)
71-73 - -  11131590 (josm | ra)
72 -  1643708128 (josm)
71-72 (71) - (72) -  10219376 (josm | ra)
None - 23-71 - proposed_connection  11591147 (josm | ra)
71 - - -  1648988865 (josm)
71 - 3 3  1457722732 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
72 -  32890502 (josm)
71-72 - -  11061300 (josm | ra)
67 -  1457264666 (josm)
67-71 - -  11180688 (josm | ra)
69 -  1457722734 (josm)
69-71 (69) - (71) -  10221891 (josm | ra)
72 - 3 3  32890502 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
73 -  32890469 (josm)
72-73 - -  11061302 (josm | ra)
71 -  1457722732 (josm)
71-72 - -  11061300 (josm | ra)
38 -  3662250073 (josm)
38-72 - -  11061301 (josm | ra)
72 - - -  1828843266 (josm)
72 - 3 3  1643708128 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
71 -  31126773 (josm)
71-72 (71) - (72) -  10219376 (josm | ra)
69 -  1416170017 (josm)
69-72 (69) - (72) -  10219375 (josm | ra)
74 -  1584190093 (josm)
72-74 - -  10219377 (josm | ra)
73 - 3 3  1614997732 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
71 -  31126773 (josm)
71-73 - -  11131590 (josm | ra)
91 -  1614950021 (josm)
73-91 (73) - (91) -  10219838 (josm | ra)
None - 73-76 - -  11131589 (josm | ra)
73 - 3 3  987588549 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
16 -  33374235 (josm)
16-73 (16) - (73) -  10142382 (josm | ra)
28 -  1671200593 (josm)
28-73 (28) - (73) -  10142287 (josm | ra)
75 -  1874409090 (josm)
73-75 (73) - (75) -  10156768 (josm | ra)
73 - - -  1820374062 (josm)
73 - 3 3  32890469 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
24 -  32848283 (josm)
24-73 - -  11061304 (josm | ra)
72 -  32890502 (josm)
72-73 - -  11061302 (josm | ra)
74 -  432652461 (josm)
73-74 - -  11061303 (josm | ra)
74 - 3 3  432652461 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
73 -  32890469 (josm)
73-74 - -  11061303 (josm | ra)
76 -  1642285806 (josm)
74-76 (74) - (76) -  10152454 (josm | ra)
75 -  5864892359 (josm)
74-75 (74) - (75) -  10221836 (josm | ra)
74 - 3 -  1647853764 (josm)
74 - 3 3  1584190093 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
54 -  1595685696 (josm)
54-74 - -  11351431 (josm | ra)
72 -  1643708128 (josm)
72-74 - -  10219377 (josm | ra)
None - 74-78 - -  11371930 (josm | ra)
74 - 2 3  840156214 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
29 -  33336863 (josm)
29-74 (29)-(74) -  11349213 (josm | ra)
34 -  840156485 (josm)
34-74 (34) - (74) -  10150792 (josm | ra)
35 -  1873679276 (josm)
35-74 (35)-(74) -  11749766 (josm | ra)
75 - 3 3  1874409090 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
73 -  987588549 (josm)
73-75 (73) - (75) -  10156768 (josm | ra)
31 -  1599062247 (josm)
31-75 (31) - (75) -  10139046 (josm | ra)
27 -  1732772617 (josm)
27-75 (27) - (75) -  10143665 (josm | ra)
75 - 3 3  5864892359 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
74 -  432652461 (josm)
74-75 (74) - (75) -  10221836 (josm | ra)
69 -  1457722734 (josm)
69-75 (69) - (75) -  10221837 (josm | ra)
76 -  1642285806 (josm)
75-76 (75) - (76) -  10152455 (josm | ra)
76 - 3 3  1740177395 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
6 -  1829612849 (josm)
6-76 (6) - (76) -  9695377 (josm | ra)
66 -  1846769265 (josm)
66-76 - -  11176872 (josm | ra)
None - 67-76 - -  11176871 (josm | ra)
76 - 4 4  1642285806 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
74 -  432652461 (josm)
74-76 (74) - (76) -  10152454 (josm | ra)
96 -  1642285803 (josm)
76-96 (76) - (96) -  10152453 (josm | ra)
83 -  1642285845 (josm)
76-83 (76) - (83) -  10152458 (josm | ra)
75 -  5864892359 (josm)
75-76 (75) - (76) -  10152455 (josm | ra)
77 - 3 3  32895169 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
78 -  32895147 (josm)
77-78 (77) - (78) -  10047899 (josm | ra)
79 -  32895186 (josm)
77-79 (77) - (79) -  10047901 (josm | ra)
49 -  44794692 (josm)
49-77 (49) - (77) -  10047900 (josm | ra)
78 - 3 3  1823918270 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
79 -  1815959751 (josm)
78-79 - -  11048647 (josm | ra)
86 -  7458352939 (josm)
78-86 - connection  11045507 (josm | ra)
None - 78-98 - -  11048646 (josm | ra)
78 - 3 3  32895147 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
77 -  32895169 (josm)
77-78 (77) - (78) -  10047899 (josm | ra)
68 -  442017720 (josm)
68-78 (68) - (78) -  10152049 (josm | ra)
82 -  1198831228 (josm)
78-82 (78) - (82) -  10152452 (josm | ra)
79 - 3 3  32895186 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
77 -  32895169 (josm)
77-79 (77) - (79) -  10047901 (josm | ra)
46 -  44794236 (josm)
46-79 (46) - (79) -  10152402 (josm | ra)
39 -  1867491077 (josm)
39-79 (39) - (79) -  10221774 (josm | ra)
79 - 3 3  1815959751 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
78 -  1823918270 (josm)
78-79 - -  11048647 (josm | ra)
16 -  1843253430 (josm)
16-79 - connection  11068572 (josm | ra)
None - 79-80 - -  11068570 (josm | ra)
8 - 3 3  2619057269 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
1 -  1848852162 (josm)
1-8 - -  11612935 (josm | ra)
None - 8-9 - -  11612936 (josm | ra)
None - 8-10 - -  11612934 (josm | ra)
8 - 3 3  1456246196 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
47 -  301416448 (josm)
8-47 - connection  10990329 (josm | ra)
6 -  1166301478 (josm)
6-8 - -  10990331 (josm | ra)
9 -  1360509178 (josm)
8-9 - -  10991858 (josm | ra)
8 - 3 3  1828562021 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
17 -  1661263992 (josm)
8-17 (8) - (17) -  9919584 (josm | ra)
7 -  1875317177 (josm)
7-8 (7) - (8) -  9919582 (josm | ra)
9 -  2615998083 (josm)
8-9 (8) - (9) -  9919583 (josm | ra)
81 - - -  33099836 (josm)
81 - 4 4  472595338 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
99 -  1672909592 (josm)
81-99 - -  11068577 (josm | ra)
18 -  1820895415 (josm)
18-81 - -  11068576 (josm | ra)
82 -  2845448004 (josm)
81-82 - -  11068579 (josm | ra)
None - 21-81 - -  11068578 (josm | ra)
81 - 1 1  362737604 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
15 -  1843253348 (josm)
15-81 - connection  11380934 (josm | ra)
81 - 3 3  266998620 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
89 -  32895127 (josm)
81-89 (81) - (89) -  10221773 (josm | ra)
82 -  1198831228 (josm)
81-82 (81) - (82) -  10152451 (josm | ra)
39 -  1867491077 (josm)
39-81 (39) - (81) -  10221776 (josm | ra)
82 - - -  1596931086 (josm)
82 - 3 3  1198831228 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name