Typercn
OperatorNord Tourisme
Nodes166
OSM-Links  9529754 (josm | ra)
Node Name Expected Routes Found Routes OSM-Links
01 - - 2  1167678923 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
62 -  410128553 (josm)
01-62 - -  9693292 (josm | ra)
13 -  928929706 (josm)
01-13 - -  9626889 (josm | ra)
01 - - -  3464969165 (josm)
02 - - 3  927243275 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
96 -  473476085 (josm)
02-96 - -  9652649 (josm | ra)
45 -  945783327 (josm)
02-45 - -  9652646 (josm | ra)
85 -  946615064 (josm)
02-85 - -  9692020 (josm | ra)
02 - - -  313419441 (josm)
02 - - -  958046065 (josm)
02 - - 3  940303762 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
03 -  301646757 (josm)
02-03 - -  9623957 (josm | ra)
63 -  1489425674 (josm)
02-63 - -  9693290 (josm | ra)
12 -  4047788889 (josm)
02-12 - -  9623995 (josm | ra)
03 - - -  256063751 (josm)
03 - - 3  301646757 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
04 -  915470347 (josm)
03-04 - -  9623958 (josm | ra)
02 -  940303762 (josm)
02-03 - -  9623957 (josm | ra)
60 -  1812272143 (josm)
03-60 - -  9693210 (josm | ra)
04 - - -  933921220 (josm)
04 - - 3  915470347 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
03 -  301646757 (josm)
03-04 - -  9623958 (josm | ra)
05 -  915470645 (josm)
04-05 - -  9623959 (josm | ra)
84 -  944597227 (josm)
04-84 - -  9693212 (josm | ra)
05 - - -  933921006 (josm)
05 - - 4  915470645 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
06 -  913312180 (josm)
05-06 - -  9600454 (josm | ra)
86 -  915470186 (josm)
05-86 - -  9623970 (josm | ra)
04 -  915470347 (josm)
04-05 - -  9623959 (josm | ra)
12 -  4047788889 (josm)
05-12 - -  9623996 (josm | ra)
06 - - 3  913312180 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
07 -  913312431 (josm)
06-07 - -  9600455 (josm | ra)
89 -  913512829 (josm)
06-89 - -  9623962 (josm | ra)
05 -  915470645 (josm)
05-06 - -  9600454 (josm | ra)
06 - - -  1232204472 (josm)
07 - - 3  913312431 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
06 -  913312180 (josm)
06-07 - -  9600455 (josm | ra)
08 -  913312706 (josm)
07-08 - -  9600456 (josm | ra)
51 -  913633333 (josm)
07-51 - -  9600743 (josm | ra)
07 - - -  1033568537 (josm)
08 - - 3  913312706 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
09 -  913312298 (josm)
08-09 - -  9600458 (josm | ra)
07 -  913312431 (josm)
07-08 - -  9600456 (josm | ra)
52 -  913645310 (josm)
08-52 - -  9600741 (josm | ra)
08 - - -  1231097378 (josm)
09 - - 3  913312298 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
10 -  905263049 (josm)
09-10 - -  9600457 (josm | ra)
08 -  913312706 (josm)
08-09 - -  9600458 (josm | ra)
20 -  4265068078 (josm)
09-20 - -  9600459 (josm | ra)
09 - - -  1035640375 (josm)
09 - - -  370873981 (josm)
10 - - -  1035640340 (josm)
10 - - 3  905263049 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
09 -  913312298 (josm)
09-10 - -  9600457 (josm | ra)
11 -  915040985 (josm)
10-11 - -  9626868 (josm | ra)
16 -  4029456793 (josm)
10-16 - -  9626912 (josm | ra)
10 - - -  334338507 (josm)
11 - - -  928126868 (josm)
11 - - 3  915040985 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
10 -  905263049 (josm)
10-11 - -  9626868 (josm | ra)
13 -  928929706 (josm)
11-13 - -  9626869 (josm | ra)
12 -  4047788889 (josm)
11-12 - -  9623994 (josm | ra)
11 - - -  3637619094 (josm)
12 - - -  3641252713 (josm)
12 - - 3  4047788889 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
11 -  915040985 (josm)
11-12 - -  9623994 (josm | ra)
05 -  915470645 (josm)
05-12 - -  9623996 (josm | ra)
02 -  940303762 (josm)
02-12 - -  9623995 (josm | ra)
12 - - -  928126896 (josm)
13 - - 3  928929706 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
11 -  915040985 (josm)
11-13 - -  9626869 (josm | ra)
01 -  1167678923 (josm)
01-13 - -  9626889 (josm | ra)
14 -  3909043324 (josm)
13-14 - -  9626867 (josm | ra)
14 - - 2  3909043324 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
13 -  928929706 (josm)
13-14 - -  9626867 (josm | ra)
59 -  1168701549 (josm)
14-59 - -  9641409 (josm | ra)
14 - - -  946615666 (josm)
15 - - 2  3910429630 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
24 -  3676030036 (josm)
15-24 - -  9641380 (josm | ra)
40 -  4029473976 (josm)
15-40 - -  9626910 (josm | ra)
16 - - 3  4029456793 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
10 -  905263049 (josm)
10-16 - -  9626912 (josm | ra)
40 -  4029473976 (josm)
16-40 - -  9672592 (josm | ra)
17 -  4264559350 (josm)
16-17 - -  9626911 (josm | ra)
17 - - 2  4264559350 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
19 -  1645660649 (josm)
17-19 - -  9637368 (josm | ra)
16 -  4029456793 (josm)
16-17 - -  9626911 (josm | ra)
19 - - 3  1645660649 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
21 -  1645660648 (josm)
19-21 - -  9600015 (josm | ra)
17 -  4264559350 (josm)
17-19 - -  9637368 (josm | ra)
20 -  4265068078 (josm)
19-20 - -  9529755 (josm | ra)
20 - - -  1165579585 (josm)
20 - - 3  4265068078 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
09 -  913312298 (josm)
09-20 - -  9600459 (josm | ra)
19 -  1645660649 (josm)
19-20 - -  9529755 (josm | ra)
25 -  4265068018 (josm)
20-25 - -  9600460 (josm | ra)
21 - - 2  255762354 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
28 -  930065326 (josm)
21-28 - -  9672634 (josm | ra)
33 -  3649435658 (josm)
21-33 - -  9672638 (josm | ra)
21 - - 3  1645660648 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
71 -  471964517 (josm)
21-71 - -  9600058 (josm | ra)
22 -  904605199 (josm)
21-22 - -  9600057 (josm | ra)
19 -  1645660649 (josm)
19-21 - -  9600015 (josm | ra)
22 - - -  1165579632 (josm)
22 - - 2  255762387 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
29 -  2117373625 (josm)
22-29 - -  9672640 (josm | ra)
None - 22-27 - -  9672639 (josm | ra)
22 - - 3  904605199 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
71 -  471964517 (josm)
22-71 - -  9600056 (josm | ra)
23 -  904605201 (josm)
22-23 - -  9600055 (josm | ra)
21 -  1645660648 (josm)
21-22 - -  9600057 (josm | ra)
23 - - 2  904605201 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
22 -  904605199 (josm)
22-23 - -  9600055 (josm | ra)
24 -  2218280725 (josm)
23-24 - -  9600083 (josm | ra)
23 - - 3  255762462 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
42 -  929001048 (josm)
23-42 - -  9641450 (josm | ra)
None - 23-27 - -  9672636 (josm | ra)
None - 23-24 Sainte-Marie-Cappel - -  9641429 (josm | ra)
24 - - 2  3676030036 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
59 -  1168701549 (josm)
24-59 - -  9641430 (josm | ra)
15 -  3910429630 (josm)
15-24 - -  9641380 (josm | ra)
24 - - 3  2218280725 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
23 -  904605201 (josm)
23-24 - -  9600083 (josm | ra)
40 -  4265007462 (josm)
24-40 - -  9600740 (josm | ra)
25 -  4265068018 (josm)
24-25 - -  9600461 (josm | ra)
24 - - -  1164266398 (josm)
25 - - 2  1164265373 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
50 -  443925000 (josm)
25-50 - -  9602732 (josm | ra)
70 -  2870578447 (josm)
25-70 - -  9601989 (josm | ra)
25 - - 3  4265068018 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
52 -  913645310 (josm)
25-52 - -  9600742 (josm | ra)
24 -  2218280725 (josm)
24-25 - -  9600461 (josm | ra)
20 -  4265068078 (josm)
20-25 - -  9600460 (josm | ra)
25 - - 3  3649114414 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
43 -  929042543 (josm)
25-43 - -  9672643 (josm | ra)
28 -  930065326 (josm)
25-28 - -  9672635 (josm | ra)
33 -  3649435658 (josm)
25-33 - -  9672642 (josm | ra)
26 - - 3  471964504 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
51 -  913633333 (josm)
26-51 - -  9600745 (josm | ra)
52 -  913645310 (josm)
26-52 - -  9637347 (josm | ra)
53 -  913677111 (josm)
26-53 - -  9600746 (josm | ra)
26 - - 3  3648586430 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
42 -  929001048 (josm)
26-42 - -  9672585 (josm | ra)
43 -  929042543 (josm)
26-43 - -  9672586 (josm | ra)
None - 26-27 - -  9672637 (josm | ra)
26 - - -  2195814971 (josm)
27 - - -  1164828660 (josm)
28 - - 3  930065326 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
21 -  255762354 (josm)
21-28 - -  9672634 (josm | ra)
94 -  3619691241 (josm)
28-94 - -  9690998 (josm | ra)
25 -  3649114414 (josm)
25-28 - -  9672635 (josm | ra)
29 - - 2  2117373625 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
22 -  255762387 (josm)
22-29 - -  9672640 (josm | ra)
33 -  3649435658 (josm)
29-33 - -  9672641 (josm | ra)
30 - - 2  370878572 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
31 -  370887121 (josm)
30-31 - -  9602061 (josm | ra)
33 -  371385013 (josm)
30-33 - -  9602060 (josm | ra)
30 - - -  1232199631 (josm)
31 - - 2  370887121 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
30 -  370878572 (josm)
30-31 - -  9602061 (josm | ra)
32 -  371384993 (josm)
31-32 - -  9602062 (josm | ra)
31 - - -  1232199558 (josm)
32 - - -  3637846396 (josm)
32 - - 3  371384993 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
31 -  370887121 (josm)
31-32 - -  9602062 (josm | ra)
33 -  371385013 (josm)
32-33 - -  9601986 (josm | ra)
None - 32-35 - -  9602066 (josm | ra)
33 - - 3  371385013 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
30 -  370878572 (josm)
30-33 - -  9602060 (josm | ra)
32 -  371384993 (josm)
32-33 - -  9601986 (josm | ra)
34 -  371683628 (josm)
33-34 - -  9601987 (josm | ra)
33 - - 3  3649435658 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
21 -  255762354 (josm)
21-33 - -  9672638 (josm | ra)
29 -  2117373625 (josm)
29-33 - -  9672641 (josm | ra)
25 -  3649114414 (josm)
25-33 - -  9672642 (josm | ra)
34 - - 2  371683628 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
33 -  371385013 (josm)
33-34 - -  9601987 (josm | ra)
70 -  2870578447 (josm)
34-70 - -  9601988 (josm | ra)
37 - - 2  959187976 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
71 -  371684285 (josm)
37-71 - -  9600999 (josm | ra)
48 -  959294462 (josm)
37-48 - -  9600900 (josm | ra)
38 - - 2  473485640 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
39 -  904446944 (josm)
38-39 - -  9600738 (josm | ra)
40 -  4265007462 (josm)
38-40 - -  9600739 (josm | ra)
39 - - 3  904446944 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
38 -  473485640 (josm)
38-39 - -  9600738 (josm | ra)
49 -  913677135 (josm)
39-49 - -  9600748 (josm | ra)
40 -  4265007462 (josm)
39-40 - -  9600749 (josm | ra)
40 - - 3  4029473976 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
41 -  929294109 (josm)
40-41 - -  9672591 (josm | ra)
15 -  3910429630 (josm)
15-40 - -  9626910 (josm | ra)
16 -  4029456793 (josm)
16-40 - -  9672592 (josm | ra)
40 - - 3  4265007462 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
38 -  473485640 (josm)
38-40 - -  9600739 (josm | ra)
39 -  904446944 (josm)
39-40 - -  9600749 (josm | ra)
24 -  2218280725 (josm)
24-40 - -  9600740 (josm | ra)
41 - - 3  929294109 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
42 -  929001048 (josm)
41-42 - -  9641449 (josm | ra)
44 -  4015386392 (josm)
41-44 - -  9672589 (josm | ra)
40 -  4029473976 (josm)
40-41 - -  9672591 (josm | ra)
42 - - 3  929001048 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
23 -  255762462 (josm)
23-42 - -  9641450 (josm | ra)
41 -  929294109 (josm)
41-42 - -  9641449 (josm | ra)
26 -  3648586430 (josm)
26-42 - -  9672585 (josm | ra)
43 - - 3  929042543 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
26 -  3648586430 (josm)
26-43 - -  9672586 (josm | ra)
25 -  3649114414 (josm)
25-43 - -  9672643 (josm | ra)
44 -  4015386392 (josm)
43-44 - -  9672587 (josm | ra)
44 - - 4  4015386392 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
43 -  929042543 (josm)
43-44 - -  9672587 (josm | ra)
41 -  929294109 (josm)
41-44 - -  9672589 (josm | ra)
45 -  4010994585 (josm)
44-45 - -  9672590 (josm | ra)
46 -  4015385152 (josm)
44-46 - -  9672588 (josm | ra)
45 - - 2  4010994585 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
94 -  3619691241 (josm)
45-94 - -  9690995 (josm | ra)
44 -  4015386392 (josm)
44-45 - -  9672590 (josm | ra)
45 - - 3  945783327 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
02 -  927243275 (josm)
02-45 - -  9652646 (josm | ra)
43 -  946547578 (josm)
43-45 - -  9652590 (josm | ra)
46 -  946632733 (josm)
45-46 - -  9652588 (josm | ra)
46 - - 2  4015385152 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
96 -  1275600957 (josm)
46-96 - -  9690994 (josm | ra)
44 -  4015386392 (josm)
44-46 - -  9672588 (josm | ra)
48 - - 2  928058927 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
96 -  473476085 (josm)
48-96 - -  9652686 (josm | ra)
49 -  928058961 (josm)
48-49 - -  9652701 (josm | ra)
48 - - 3  959294462 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
49 -  913677135 (josm)
48-49 - -  9600805 (josm | ra)
37 -  959187976 (josm)
37-48 - -  9600900 (josm | ra)
None - 36-48 - -  9601002 (josm | ra)
49 - - 3  913677135 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
39 -  904446944 (josm)
39-49 - -  9600748 (josm | ra)
53 -  913677111 (josm)
49-53 - -  9600747 (josm | ra)
48 -  959294462 (josm)
48-49 - -  9600805 (josm | ra)
49 - - 2  928058961 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
48 -  928058927 (josm)
48-49 - -  9652701 (josm | ra)
50 -  960138747 (josm)
49-50 - -  9652703 (josm | ra)
49 - - -  909300785 (josm)
50 - - 3  443925000 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
75 -  443925099 (josm)
50-75 - -  9602729 (josm | ra)
25 -  1164265373 (josm)
25-50 - -  9602732 (josm | ra)
None - 50-51 - -  9602730 (josm | ra)
50 - - -  262086997 (josm)
51 - - 1  1305657925 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
52 -  1164164281 (josm)
51-52 - -  9602731 (josm | ra)
51 - - -  945210983 (josm)
51 - - 3  913633333 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
26 -  471964504 (josm)
26-51 - -  9600745 (josm | ra)
07 -  913312431 (josm)
07-51 - -  9600743 (josm | ra)
90 -  913615641 (josm)
51-90 - -  9600744 (josm | ra)
52 - - 1  1164164281 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
51 -  1305657925 (josm)
51-52 - -  9602731 (josm | ra)
52 - - -  945211213 (josm)
52 - - 3  913645310 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
26 -  471964504 (josm)
26-52 - -  9637347 (josm | ra)
08 -  913312706 (josm)
08-52 - -  9600741 (josm | ra)
25 -  4265068018 (josm)
25-52 - -  9600742 (josm | ra)
53 - - -  1164164440 (josm)
53 - - -  945211256 (josm)
53 - - 2  913677111 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
26 -  471964504 (josm)
26-53 - -  9600746 (josm | ra)
49 -  913677135 (josm)
49-53 - -  9600747 (josm | ra)
54 - - -  1549455769 (josm)
54 - - -  1683266096 (josm)
55 - - -  513749041 (josm)
55 - - -  1549456156 (josm)
55 - - -  149322020 (josm)
56 - - -  1676998698 (josm)
56 - - -  256063465 (josm)
57 - - -  256063485 (josm)
59 - - 2  1168701549 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
24 -  3676030036 (josm)
24-59 - -  9641430 (josm | ra)
14 -  3909043324 (josm)
14-59 - -  9641409 (josm | ra)
60 - - 3  1812272143 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
03 -  301646757 (josm)
03-60 - -  9693210 (josm | ra)
61 -  471961736 (josm)
60-61 - -  9693295 (josm | ra)
84 -  944597227 (josm)
60-84 - -  9693211 (josm | ra)
61 - - 3  471961736 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
78 -  941387116 (josm)
61-78 - -  9693299 (josm | ra)
63 -  1489425674 (josm)
61-63 - -  9693294 (josm | ra)
60 -  1812272143 (josm)
60-61 - -  9693295 (josm | ra)
62 - - 3  410128553 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
64 -  529105441 (josm)
62-64 - -  9693291 (josm | ra)
01 -  1167678923 (josm)
01-62 - -  9693292 (josm | ra)
63 -  1489425674 (josm)
62-63 - -  9693293 (josm | ra)
63 - - 3  1489425674 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
62 -  410128553 (josm)
62-63 - -  9693293 (josm | ra)
61 -  471961736 (josm)
61-63 - -  9693294 (josm | ra)
02 -  940303762 (josm)
02-63 - -  9693290 (josm | ra)
64 - - 1  529105441 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
62 -  410128553 (josm)
62-64 - -  9693291 (josm | ra)
68 - - -  1702837483 (josm)
68 - - -  3734908285 (josm)
69 - - -  1341758382 (josm)
70 - - 3  2870578447 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
34 -  371683628 (josm)
34-70 - -  9601988 (josm | ra)
71 -  371684285 (josm)
70-71 - -  9601000 (josm | ra)
25 -  1164265373 (josm)
25-70 - -  9601989 (josm | ra)
70 - - 2  262086877 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
79 -  4264712733 (josm)
70-79 - -  9637367 (josm | ra)
None - 70-71-Hazebrouck - -  9637366 (josm | ra)
71 - - 2  471964517 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
22 -  904605199 (josm)
22-71 - -  9600056 (josm | ra)
21 -  1645660648 (josm)
21-71 - -  9600058 (josm | ra)
71 - - 2  371684285 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
37 -  959187976 (josm)
37-71 - -  9600999 (josm | ra)
70 -  2870578447 (josm)
70-71 - -  9601000 (josm | ra)
72 - - 1  913876858 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
75 -  913876964 (josm)
72-75 - -  9600705 (josm | ra)
73 - - -  3637658899 (josm)
73 - - -  1562531718 (josm)
74 - - -  1305668017 (josm)
74 - - -  958132991 (josm)
74 - - -  256063508 (josm)
75 - - -  3708912076 (josm)
75 - - 1  443925099 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
50 -  443925000 (josm)
50-75 - -  9602729 (josm | ra)
75 - - 1  913876964 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
72 -  913876858 (josm)
72-75 - -  9600705 (josm | ra)
77 - - -  904982635 (josm)
77 - - -  904982624 (josm)
78 - - -  913948527 (josm)
78 - - 1  941387116 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
61 -  471961736 (josm)
61-78 - -  9693299 (josm | ra)
79 - - 1  4264712733 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
70 -  262086877 (josm)
70-79 - -  9637367 (josm | ra)
80 - - -  333744515 (josm)
80 - - 1  473469010 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
98 -  3587220125 (josm)
80-98 - -  9691007 (josm | ra)
81 - - -  921132938 (josm)
82 - - -  3529742854 (josm)
83 - - 2  946615162 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
84 -  944597227 (josm)
83-84 - -  9692018 (josm | ra)
85 -  946615064 (josm)
83-85 - -  9692019 (josm | ra)
84 - - -  919590995 (josm)
84 - - 3  944597227 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
04 -  915470347 (josm)
04-84 - -  9693212 (josm | ra)
83 -  946615162 (josm)
83-84 - -  9692018 (josm | ra)
60 -  1812272143 (josm)
60-84 - -  9693211 (josm | ra)
84 - - -  921132951 (josm)
85 - - 3  946615064 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
86 -  915470186 (josm)
85-86 - -  9691981 (josm | ra)
02 -  927243275 (josm)
02-85 - -  9692020 (josm | ra)
83 -  946615162 (josm)
83-85 - -  9692019 (josm | ra)
85 - - -  3463017169 (josm)
86 - - 3  915470186 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
05 -  915470645 (josm)
05-86 - -  9623970 (josm | ra)
92 -  916123931 (josm)
86-92 - -  9623971 (josm | ra)
85 -  946615064 (josm)
85-86 - -  9691981 (josm | ra)
86 - - -  3592226261 (josm)
87 - - -  2254336261 (josm)
87 - - 1  1270263240 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
99 -  3587446633 (josm)
87-99 - -  9691006 (josm | ra)
88 - - -  1271055209 (josm)
88 - - 3  840876331 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
90 -  913615641 (josm)
88-90 - -  9600515 (josm | ra)
92 -  916123931 (josm)
88-92 - -  9600516 (josm | ra)
91 -  946615258 (josm)
88-91 - -  9600549 (josm | ra)
89 - - -  3462994883 (josm)
89 - - 3  913512829 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
06 -  913312180 (josm)
06-89 - -  9623962 (josm | ra)
90 -  913615641 (josm)
89-90 - -  9600518 (josm | ra)
92 -  916123931 (josm)
89-92 - -  9600517 (josm | ra)
90 - - -  1164264940 (josm)
90 - - 3  913615641 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
88 -  840876331 (josm)
88-90 - -  9600515 (josm | ra)
89 -  913512829 (josm)
89-90 - -  9600518 (josm | ra)
51 -  913633333 (josm)
51-90 - -  9600744 (josm | ra)
91 - - 1  946615258 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
88 -  840876331 (josm)
88-91 - -  9600549 (josm | ra)
91 - - -  4001368053 (josm)
91 - - -  1164264484 (josm)
92 - - 3  916123931 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
88 -  840876331 (josm)
88-92 - -  9600516 (josm | ra)
89 -  913512829 (josm)
89-92 - -  9600517 (josm | ra)
86 -  915470186 (josm)
86-92 - -  9623971 (josm | ra)
92 - - -  956412011 (josm)
92 - - -  1164339497 (josm)
93 - - -  1164828711 (josm)
93 - - -  3993071244 (josm)
94 - - -  469822683 (josm)
94 - - 3  3619691241 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
28 -  930065326 (josm)
28-94 - -  9690998 (josm | ra)
95 -  931085313 (josm)
94-95 - -  9690997 (josm | ra)
45 -  4010994585 (josm)
45-94 - -  9690995 (josm | ra)
95 - - 3  931085313 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
96 -  1275600957 (josm)
95-96 - -  9690996 (josm | ra)
99 -  3587446633 (josm)
95-99 - -  9691009 (josm | ra)
94 -  3619691241 (josm)
94-95 - -  9690997 (josm | ra)
96 - - 2  473476085 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
02 -  927243275 (josm)
02-96 - -  9652649 (josm | ra)
48 -  928058927 (josm)
48-96 - -  9652686 (josm | ra)
96 - - 3  1275600957 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
95 -  931085313 (josm)
95-96 - -  9690996 (josm | ra)
97 -  3569086170 (josm)
96-97 - -  9691011 (josm | ra)
46 -  4015385152 (josm)
46-96 - -  9690994 (josm | ra)
97 - - 2  3569086170 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
96 -  1275600957 (josm)
96-97 - -  9691011 (josm | ra)
98 -  3587220125 (josm)
97-98 - -  9691010 (josm | ra)
98 - - 3  3587220125 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
80 -  473469010 (josm)
80-98 - -  9691007 (josm | ra)
97 -  3569086170 (josm)
97-98 - -  9691010 (josm | ra)
99 -  3587446633 (josm)
98-99 - -  9691008 (josm | ra)
99 - - 3  3587446633 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
95 -  931085313 (josm)
95-99 - -  9691009 (josm | ra)
87 -  1270263240 (josm)
87-99 - -  9691006 (josm | ra)
98 -  3587220125 (josm)
98-99 - -  9691008 (josm | ra)