Typercn
OperatorNord Tourisme
Nodes273
OSM-Links  9529754 (josm | ra)
Node Name Expected Routes Found Routes OSM-Links
01 - - 3  334338725 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
08 -  365222657 (josm)
01-08 - -  9723393 (josm | ra)
33 -  363728187 (josm)
01-33 - -  9633748 (josm | ra)
02 -  334338744 (josm)
01-02 - -  9633763 (josm | ra)
01 - - 3  1155321152 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
02 -  1155321085 (josm)
01-02 - -  9624150 (josm | ra)
02 -  1155321085 (josm)
01-02 - -  9624148 (josm | ra)
96 -  1155209515 (josm)
01-96 - -  9624168 (josm | ra)
01 - - 3  976977878 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
38 -  967320874 (josm)
01-38 - -  9649728 (josm | ra)
52 -  977487264 (josm)
01-52 - -  9633873 (josm | ra)
41 -  968246499 (josm)
01-41 - -  9633878 (josm | ra)
01 - - 2  3464969165 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
02 -  313419441 (josm)
01-02 - -  9767917 (josm | ra)
89 -  3462994883 (josm)
01-89 - -  9767918 (josm | ra)
01 - - 3  1167678923 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
62 -  410128553 (josm)
01-62 - -  9693292 (josm | ra)
13 -  928929706 (josm)
01-13 - -  9626889 (josm | ra)
68 -  972103309 (josm)
01-68 - -  9790339 (josm | ra)
02 - - 3  1155321085 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
01 -  1155321152 (josm)
01-02 - -  9624148 (josm | ra)
58 -  921109059 (josm)
02-58 - -  9624146 (josm | ra)
01 -  1155321152 (josm)
01-02 - -  9624150 (josm | ra)
02 - - 3  334338744 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
07 -  365225595 (josm)
02-07 - -  9723373 (josm | ra)
01 -  334338725 (josm)
01-02 - -  9633763 (josm | ra)
03 -  365112003 (josm)
02-03 - -  9633762 (josm | ra)
02 - - 3  940303762 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
12 -  4047788889 (josm)
02-12 - -  9623995 (josm | ra)
63 -  6956816345 (josm)
02-63 - -  9693290 (josm | ra)
03 -  301646757 (josm)
02-03 - -  9623957 (josm | ra)
02 - - 3  958046065 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
68 -  1702837483 (josm)
02-68 - -  9753259 (josm | ra)
27 -  1164828660 (josm)
02-27 - -  9753133 (josm | ra)
55 -  8831041779 (josm)
02-55 - -  9764586 (josm | ra)
02 - - 2  313419441 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
01 -  3464969165 (josm)
01-02 - -  9767917 (josm | ra)
03 -  256063751 (josm)
02-03 - -  9767916 (josm | ra)
02 - - 4  927243275 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
45 -  945783327 (josm)
02-45 - -  9652646 (josm | ra)
85 -  946615064 (josm)
02-85 - -  9692020 (josm | ra)
70 -  848196772 (josm)
02-70 - -  9729364 (josm | ra)
96 -  473476085 (josm)
02-96 - -  9652649 (josm | ra)
02 - - 3  8124843000 (josm)
 609691343 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
46 -  946632733 (josm)
02-46 - -  9652568 (josm | ra)
43 -  946547531 (josm)
02-43 - -  9649865 (josm | ra)
44 -  946547459 (josm)
02-44 - -  9649864 (josm | ra)
03 - - 3  256063751 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
86 -  3592226261 (josm)
03-86 - -  9767915 (josm | ra)
02 -  313419441 (josm)
02-03 - -  9767916 (josm | ra)
04 -  933921220 (josm)
03-04 - -  9768201 (josm | ra)
03 - - 3  301646757 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
02 -  940303762 (josm)
02-03 - -  9623957 (josm | ra)
04 -  915470347 (josm)
03-04 - -  9623958 (josm | ra)
60 -  1812272143 (josm)
03-60 - -  9693210 (josm | ra)
03 - - 3  365112003 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
04 -  1262242986 (josm)
03-04 - -  9633793 (josm | ra)
02 -  334338744 (josm)
02-03 - -  9633762 (josm | ra)
34 -  363728167 (josm)
03-34 - -  9633792 (josm | ra)
03 - - 3  976978086 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
44 -  946547459 (josm)
03-44 - -  9649789 (josm | ra)
37 -  1050272571 (josm)
03-37 - -  9649723 (josm | ra)
38 -  967320874 (josm)
03-38 - -  9649707 (josm | ra)
04 - - 3  915470347 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
05 -  915470645 (josm)
04-05 - -  9623959 (josm | ra)
03 -  301646757 (josm)
03-04 - -  9623958 (josm | ra)
84 -  944597227 (josm)
04-84 - -  9693212 (josm | ra)
04 - - 2  933921220 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
05 -  933921006 (josm)
04-05 - -  9768202 (josm | ra)
03 -  256063751 (josm)
03-04 - -  9768201 (josm | ra)
04 - - 3  1262242986 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
03 -  365112003 (josm)
03-04 - -  9633793 (josm | ra)
16 -  2631400454 (josm)
04-16 - -  9633795 (josm | ra)
05 -  1262242991 (josm)
04-05 - -  9633799 (josm | ra)
05 - - 2  933921006 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
04 -  933921220 (josm)
04-05 - -  9768202 (josm | ra)
88 -  1271055209 (josm)
05-88 - -  9768203 (josm | ra)
05 - - 3  1262242991 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
55 -  369783778 (josm)
05-55 - -  9633802 (josm | ra)
04 -  1262242986 (josm)
04-05 - -  9633799 (josm | ra)
06 -  960138629 (josm)
05-06 - -  9652773 (josm | ra)
05 - - 4  915470645 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
04 -  915470347 (josm)
04-05 - -  9623959 (josm | ra)
12 -  4047788889 (josm)
05-12 - -  9623996 (josm | ra)
86 -  915470186 (josm)
05-86 - -  9623970 (josm | ra)
06 -  913312180 (josm)
05-06 - -  9600454 (josm | ra)
06 - - 3  913312180 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
07 -  913312431 (josm)
06-07 - -  9600455 (josm | ra)
89 -  913512829 (josm)
06-89 - -  9623962 (josm | ra)
05 -  915470645 (josm)
05-06 - -  9600454 (josm | ra)
06 - - 2  1232204472 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
07 -  1033568537 (josm)
06-07 - -  9768194 (josm | ra)
30 -  7730137195 (josm)
06-30 - -  9768198 (josm | ra)
06 - - 3  960138629 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
05 -  1262242991 (josm)
05-06 - -  9652773 (josm | ra)
13 -  9895945417 (josm)
06-13 - -  9652774 (josm | ra)
07 -  365225595 (josm)
06-07 - -  9723372 (josm | ra)
07 - - 3  913312431 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
51 -  913633333 (josm)
07-51 - -  9600743 (josm | ra)
06 -  913312180 (josm)
06-07 - -  9600455 (josm | ra)
08 -  913312706 (josm)
07-08 - -  9600456 (josm | ra)
07 - - 3  1033568537 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
32 -  3637846396 (josm)
07-32 - -  9768193 (josm | ra)
08 -  1231097378 (josm)
07-08 - -  9768192 (josm | ra)
06 -  1232204472 (josm)
06-07 - -  9768194 (josm | ra)
07 - - 3  365225595 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
02 -  334338744 (josm)
02-07 - -  9723373 (josm | ra)
06 -  960138629 (josm)
06-07 - -  9723372 (josm | ra)
80 -  9895921285 (josm)
07-80 - -  9723377 (josm | ra)
08 - - 3  913312706 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
07 -  913312431 (josm)
07-08 - -  9600456 (josm | ra)
09 -  8755996807 (josm)
08-09 - -  9600458 (josm | ra)
52 -  913645310 (josm)
08-52 - -  9600741 (josm | ra)
08 - - 2  1231097378 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
09 -  1035640375 (josm)
08-09 - -  9790285 (josm | ra)
07 -  1033568537 (josm)
07-08 - -  9768192 (josm | ra)
08 - - 3  365222657 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
01 -  334338725 (josm)
01-08 - -  9723393 (josm | ra)
09 -  370873981 (josm)
08-09 - -  9723392 (josm | ra)
30 -  9846886443 (josm)
08-30 - -  9792390 (josm | ra)
09 - - 3  370873981 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
10 -  9806620212 (josm)
09-10 - -  9723391 (josm | ra)
55 -  956738175 (josm)
09-55 - -  9723406 (josm | ra)
08 -  365222657 (josm)
08-09 - -  9723392 (josm | ra)
09 - - 3  8755996807 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
08 -  913312706 (josm)
08-09 - -  9600458 (josm | ra)
20 -  4265068078 (josm)
09-20 - -  9600459 (josm | ra)
10 -  905263049 (josm)
09-10 - -  9600457 (josm | ra)
09 - - 3  1035640375 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
10 -  1035640340 (josm)
09-10 - -  9790283 (josm | ra)
73 -  3637658899 (josm)
09-73 - -  9790284 (josm | ra)
08 -  1231097378 (josm)
08-09 - -  9790285 (josm | ra)
10 - - 3  315131595 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
60 -  417009440 (josm)
10-60 - -  9625469 (josm | ra)
11 -  315131586 (josm)
10-11 - -  9625393 (josm | ra)
61 -  1168895841 (josm)
10-61 - -  9625392 (josm | ra)
10 - - 3  9806620212 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
11 -  928126868 (josm)
10-11 - -  9723390 (josm | ra)
71 -  958607616 (josm)
10-71 - -  9726693 (josm | ra)
09 -  370873981 (josm)
09-10 - -  9723391 (josm | ra)
10 - - 3  905263049 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
16 -  4029456793 (josm)
10-16 - -  9626912 (josm | ra)
09 -  8755996807 (josm)
09-10 - -  9600457 (josm | ra)
11 -  915040985 (josm)
10-11 - -  9626868 (josm | ra)
10 - - 2  1035640340 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
09 -  1035640375 (josm)
09-10 - -  9790283 (josm | ra)
75 -  1200666043 (josm)
10-75 - -  9790282 (josm | ra)
11 - - 3  928126868 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
12 -  928126896 (josm)
11-12 - -  9790687 (josm | ra)
80 -  9895921285 (josm)
11-80 - -  9723389 (josm | ra)
10 -  9806620212 (josm)
10-11 - -  9723390 (josm | ra)
11 - - 3  1231097362 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
73 -  3637658899 (josm)
11-73 - -  9790278 (josm | ra)
12 -  2876304601 (josm)
11-12 - -  9790279 (josm | ra)
29 -  2117373625 (josm)
11-29 - -  9790277 (josm | ra)
11 - - 3  315131586 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
61 -  1168895841 (josm)
11-61 - -  9625395 (josm | ra)
62 -  315131580 (josm)
 6334038720 (josm)
11-62 - -  9625394 (josm | ra)
10 -  315131595 (josm)
10-11 - -  9625393 (josm | ra)
11 - - 3  915040985 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
13 -  928929706 (josm)
11-13 - -  9626869 (josm | ra)
10 -  905263049 (josm)
10-11 - -  9626868 (josm | ra)
12 -  4047788889 (josm)
11-12 - -  9623994 (josm | ra)
12 - - 3  928126896 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
11 -  928126868 (josm)
11-12 - -  9790687 (josm | ra)
91 -  946615258 (josm)
12-91 - -  9729362 (josm | ra)
14 -  946615666 (josm)
12-14 - -  9723505 (josm | ra)
12 - - 3  4047788889 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
02 -  940303762 (josm)
02-12 - -  9623995 (josm | ra)
05 -  915470645 (josm)
05-12 - -  9623996 (josm | ra)
11 -  915040985 (josm)
11-12 - -  9623994 (josm | ra)
12 - - 3  2876304601 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
11 -  1231097362 (josm)
11-12 - -  9790279 (josm | ra)
74 -  256063508 (josm)
12-74 - -  9790280 (josm | ra)
22 -  255762387 (josm)
12-22 - -  9790276 (josm | ra)
13 - - 3  9895945417 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
06 -  960138629 (josm)
06-13 - -  9652774 (josm | ra)
53 -  960138655 (josm)
13-53 - -  9652775 (josm | ra)
80 -  9895921285 (josm)
13-80 - -  9723376 (josm | ra)
13 - - 3  928929706 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
11 -  915040985 (josm)
11-13 - -  9626869 (josm | ra)
01 -  1167678923 (josm)
01-13 - -  9626889 (josm | ra)
14 -  928528218 (josm)
13-14 - -  9626867 (josm | ra)
13 - - 3  369783021 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
14 -  369788774 (josm)
13-14 - -  9633804 (josm | ra)
55 -  369783778 (josm)
13-55 - -  9633805 (josm | ra)
19 -  4293782924 (josm)
13-19 - -  9633904 (josm | ra)
14 - - 3  369788774 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
56 -  1166889495 (josm)
14-56 - -  9625805 (josm | ra)
16 -  2631400454 (josm)
14-16 - -  9625678 (josm | ra)
13 -  369783021 (josm)
13-14 - -  9633804 (josm | ra)
14 - - 3  946615666 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
87 -  2383205425 (josm)
14-87 - -  9729351 (josm | ra)
49 -  928058961 (josm)
14-49 - -  9723506 (josm | ra)
12 -  928126896 (josm)
12-14 - -  9723505 (josm | ra)
14 - - 3  928528218 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
13 -  928929706 (josm)
13-14 - -  9626867 (josm | ra)
15 -  3910429630 (josm)
14-15 - -  9790596 (josm | ra)
59 -  1168701549 (josm)
14-59 - -  9641409 (josm | ra)
15 - - 3  3910429630 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
24 -  3676030036 (josm)
15-24 - -  9641380 (josm | ra)
40 -  4029473976 (josm)
15-40 - -  9626910 (josm | ra)
14 -  928528218 (josm)
14-15 - -  9790596 (josm | ra)
16 - - 3  2631400454 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
14 -  369788774 (josm)
14-16 - -  9625678 (josm | ra)
60 -  417009440 (josm)
16-60 - -  9625627 (josm | ra)
04 -  1262242986 (josm)
04-16 - -  9633795 (josm | ra)
16 - - 3  4029456793 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
40 -  4029473976 (josm)
16-40 - -  9672592 (josm | ra)
17 -  4264559350 (josm)
16-17 - -  9626911 (josm | ra)
10 -  905263049 (josm)
10-16 - -  9626912 (josm | ra)
17 - - 3  4264559350 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
18 -  4264585731 (josm)
17-18 - -  9790579 (josm | ra)
16 -  4029456793 (josm)
16-17 - -  9626911 (josm | ra)
19 -  1645660715 (josm)
 1645660649 (josm)
17-19 - -  9637368 (josm | ra)
17 - - 3  473060632 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
87 -  473060705 (josm)
17-87 - -  1417532 (josm | ra)
53 -  1261061438 (josm)
17-53 - -  9790542 (josm | ra)
14 -  473060604 (josm)
14-17 - -  8377954 (josm | ra)
17 - - 2  1594742095 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
26 -  1594742134 (josm)
17-26 - -  4251798 (josm | ra)
19 -  4293782924 (josm)
17-19 - -  9649619 (josm | ra)
18 - - 3  806449195 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
98 -  567376279 (josm)
18-98 - -  9929337 (josm | ra)
11 -  527788444 (josm)
11-18 - -  1426980 (josm | ra)
79 -  669492299 (josm)
18-79 - -  9792763 (josm | ra)
18 - - 3  4264585731 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
70 -  262086877 (josm)
18-70 - -  10317901 (josm | ra)
17 -  4264559350 (josm)
17-18 - -  9790579 (josm | ra)
48 -  909300985 (josm)
18-48 - -  9790578 (josm | ra)
18 - - 3  1168615685 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
32 -  4293782987 (josm)
18-32 - -  9649553 (josm | ra)
39 -  967320893 (josm)
18-39 - -  9649699 (josm | ra)
35 -  332643145 (josm)
18-35 - -  9792819 (josm | ra)
19 - - 3  4293782924 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
13 -  369783021 (josm)
13-19 - -  9633904 (josm | ra)
32 -  4293782987 (josm)
19-32 - -  9633902 (josm | ra)
17 -  1594742095 (josm)
17-19 - -  9649619 (josm | ra)
19 - - 3  1645660715 (josm)
 1645660649 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
17 -  4264559350 (josm)
17-19 - -  9637368 (josm | ra)
20 -  4265068078 (josm)
19-20 - -  9529755 (josm | ra)
21 -  1645660648 (josm)
19-21 - -  9600015 (josm | ra)
20 - - 2  1165579585 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
22 -  1165579632 (josm)
20-22 - -  9745313 (josm | ra)
93 -  1164828711 (josm)
20-93 - -  9745398 (josm | ra)
20 - - 3  4265068078 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
19 -  1645660715 (josm)
 1645660649 (josm)
19-20 - -  9529755 (josm | ra)
09 -  8755996807 (josm)
09-20 - -  9600459 (josm | ra)
25 -  4265068018 (josm)
20-25 - -  9600460 (josm | ra)
21 - - 3  255762354 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
33 -  3649435658 (josm)
21-33 - -  9672638 (josm | ra)
28 -  3649158226 (josm)
21-28 - -  9672634 (josm | ra)
31 -  1232199558 (josm)
21-31 - -  9768195 (josm | ra)
21 - - 3  1645660648 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
19 -  1645660715 (josm)
 1645660649 (josm)
19-21 - -  9600015 (josm | ra)
22 -  904605199 (josm)
21-22 - -  9600057 (josm | ra)
71 -  471964517 (josm)
21-71 - -  9600058 (josm | ra)
21 - - 3  1257711246 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
23 -  1230427905 (josm)
21-23 - -  9790377 (josm | ra)
56 -  256063465 (josm)
21-56 - -  9790309 (josm | ra)
75 -  1200666043 (josm)
21-75 - -  9790275 (josm | ra)
21 - - 3  659588357 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
82 -  669492564 (josm)
21-82 - -  9763530 (josm | ra)
32 -  696023856 (josm)
21-32 - -  1417671 (josm | ra)
87 -  659588387 (josm)
21-87 - -  8381241 (josm | ra)
22 - - 3  255762387 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
27 -  255762402 (josm)
22-27 - -  9672639 (josm | ra)
29 -  2117373625 (josm)
22-29 - -  9672640 (josm | ra)
12 -  2876304601 (josm)
12-22 - -  9790276 (josm | ra)
22 - - 3  3679360532 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
23 -  1230427905 (josm)
22-23 - -  9790515 (josm | ra)
80 -  3686483274 (josm)
22-80 - -  9790514 (josm | ra)
51 -  1248408175 (josm)
22-51 - -  9790511 (josm | ra)
22 - - 3  1165579632 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
26 -  2195814971 (josm)
22-26 - -  9745401 (josm | ra)
20 -  1165579585 (josm)
20-22 - -  9745313 (josm | ra)
37 -  959187976 (josm)
22-37 - -  9745312 (josm | ra)
22 - - 3  904605199 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
23 -  904605201 (josm)
22-23 - -  9600055 (josm | ra)
21 -  1645660648 (josm)
21-22 - -  9600057 (josm | ra)
71 -  471964517 (josm)
22-71 - -  9600056 (josm | ra)
23 - - 3  1230427905 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
22 -  3679360532 (josm)
22-23 - -  9790515 (josm | ra)
21 -  1257711246 (josm)
21-23 - -  9790377 (josm | ra)
87 Hofland  3682776497 (josm)
23-87 - -  9790517 (josm | ra)
23 - - 3  904605201 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
72 -  8730405756 (josm)
23-72 - -  9764529 (josm | ra)
22 -  904605199 (josm)
22-23 - -  9600055 (josm | ra)
24 -  2218280725 (josm)
23-24 - -  9600083 (josm | ra)
23 - - 3  255762462 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
42 -  929001048 (josm)
23-42 - -  9641450 (josm | ra)
24 -  3676030036 (josm)
23-24 - -  9641429 (josm | ra)
27 -  255762402 (josm)
23-27 - -  9672636 (josm | ra)
24 - - 3  3676030036 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
23 -  255762462 (josm)
23-24 - -  9641429 (josm | ra)
15 -  3910429630 (josm)
15-24 - -  9641380 (josm | ra)
59 -  1168701549 (josm)
24-59 - -  9641430 (josm | ra)
24 - - 3  1164266398 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
92 -  1164339497 (josm)
24-92 - -  9792248 (josm | ra)
25 -  1164265373 (josm)
24-25 - -  9742096 (josm | ra)
93 -  1164828711 (josm)
24-93 - -  9792249 (josm | ra)
24 - - 3  2218280725 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
25 -  4265068018 (josm)
24-25 - -  9600461 (josm | ra)
40 -  4265007462 (josm)
24-40 - -  9600740 (josm | ra)
23 -  904605201 (josm)
23-24 - -  9600083 (josm | ra)
25 - - 3  1164265373 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
70 -  2870578447 (josm)
25-70 - -  9601989 (josm | ra)
24 -  1164266398 (josm)
24-25 - -  9742096 (josm | ra)
50 -  443925000 (josm)
25-50 - -  9602732 (josm | ra)
25 - - 3  3649114414 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
33 -  3649435658 (josm)
25-33 - -  9672642 (josm | ra)
28 -  3649158226 (josm)
25-28 - -  9672635 (josm | ra)
43 -  929042543 (josm)
25-43 - -  9672643 (josm | ra)
25 - - 3  4265068018 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
20 -  4265068078 (josm)
20-25 - -  9600460 (josm | ra)
24 -  2218280725 (josm)
24-25 - -  9600461 (josm | ra)
52 -  913645310 (josm)
25-52 - -  9600742 (josm | ra)
26 - - 3  2195814971 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
93 -  1164828711 (josm)
26-93 - -  9745400 (josm | ra)
27 -  1164828660 (josm)
26-27 - -  9745484 (josm | ra)
22 -  1165579632 (josm)
22-26 - -  9745401 (josm | ra)
26 - - 3  1157855149 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
52 -  1164164281 (josm)
26-52 - -  9726849 (josm | ra)
27 -  1157855161 (josm)
26-27 - -  9628433 (josm | ra)
67 -  382301377 (josm)
26-67 - -  9628439 (josm | ra)
26 - - 3  3648586430 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
27 -  255762402 (josm)
26-27 - -  9672637 (josm | ra)
43 -  929042543 (josm)
26-43 - -  9672586 (josm | ra)
42 -  929001048 (josm)
26-42 - -  9672585 (josm | ra)
26 - - 3  471964504 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
52 -  913645310 (josm)
26-52 - -  9637347 (josm | ra)
51 -  913633333 (josm)
26-51 - -  9600745 (josm | ra)
53 -  9797011859 (josm)
26-53 - -  9600746 (josm | ra)
27 - - 3  1157855161 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
66 -  382918621 (josm)
27-66 - -  9628263 (josm | ra)
97 -  1157854283 (josm)
27-97 - -  9628261 (josm | ra)
26 -  1157855149 (josm)
26-27 - -  9628433 (josm | ra)
27 - - 3  255762402 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
26 -  3648586430 (josm)
26-27 - -  9672637 (josm | ra)
23 -  255762462 (josm)
23-27 - -  9672636 (josm | ra)
22 -  255762387 (josm)
22-27 - -  9672639 (josm | ra)
27 - - 3  1164828660 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
91 -  1164264484 (josm)
27-91 - -  9745483 (josm | ra)
02 -  958046065 (josm)
02-27 - -  9753133 (josm | ra)
26 -  2195814971 (josm)
26-27 - -  9745484 (josm | ra)
27 - - 3  848196677 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
8 -  687661617 (josm)
8-27 - -  6192326 (josm | ra)
72 -  516179635 (josm)
27-72 - -  9729389 (josm | ra)
70 -  848196772 (josm)
27-70 - -  9729371 (josm | ra)
28 - - 3  3649158226 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
94 -  3619691241 (josm)
28-94 - -  9690998 (josm | ra)
25 -  3649114414 (josm)
25-28 - -  9672635 (josm | ra)
21 -  255762354 (josm)
21-28 - -  9672634 (josm | ra)
28 - - 3  1155208804 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
66 -  382918621 (josm)
28-66 - -  9628157 (josm | ra)
65 -  382914678 (josm)
28-65 - -  9628147 (josm | ra)
94 -  1155208957 (josm)
28-94 - -  9628144 (josm | ra)
28 - - 3  1430538231 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
30 -  332643177 (josm)
28-30 - -  9649767 (josm | ra)
22 -  8059808926 (josm)
22-28 - -  6192325 (josm | ra)
44 -  946547459 (josm)
28-44 - -  9649796 (josm | ra)
29 - - 3  2117373625 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
11 -  1231097362 (josm)
11-29 - -  9790277 (josm | ra)
33 -  3649435658 (josm)
29-33 - -  9672641 (josm | ra)
22 -  255762387 (josm)
22-29 - -  9672640 (josm | ra)
29 - - 3  874463242 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
46 -  946632733 (josm)
29-46 - -  9652567 (josm | ra)
8 -  687661617 (josm)
8-29 - -  6192327 (josm | ra)
10 -  330326913 (josm)
10-29 - -  6192324 (josm | ra)
30 - - 3  332643177 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
31 -  332643169 (josm)
30-31 - -  9649663 (josm | ra)
28 -  1430538231 (josm)
28-30 - -  9649767 (josm | ra)
37 -  1050272571 (josm)
30-37 - -  9649673 (josm | ra)
30 - - 3  7730137195 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
32 -  3637846396 (josm)
30-32 - -  9768197 (josm | ra)
06 -  1232204472 (josm)
06-30 - -  9768198 (josm | ra)
31 -  1232199558 (josm)
30-31 - -  9768199 (josm | ra)
30 - - 3  9846886443 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
08 -  365222657 (josm)
08-30 - -  9792390 (josm | ra)
33 -  371385013 (josm)
30-33 - -  9602060 (josm | ra)
31 -  370887121 (josm)
30-31 - -  9602061 (josm | ra)
31 - - 3  370887121 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
32 -  371384993 (josm)
31-32 - -  9602062 (josm | ra)
55 -  956738175 (josm)
31-55 - -  9723405 (josm | ra)
30 -  9846886443 (josm)
30-31 - -  9602061 (josm | ra)
31 - - 3  1232199558 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
88 -  1271055209 (josm)
31-88 - -  9768200 (josm | ra)
30 -  7730137195 (josm)
30-31 - -  9768199 (josm | ra)
21 -  255762354 (josm)
21-31 - -  9768195 (josm | ra)
32 - - 3  4293782987 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
19 -  4293782924 (josm)
19-32 - -  9633902 (josm | ra)
18 -  1168615685 (josm)
18-32 - -  9649553 (josm | ra)
41 -  968246499 (josm)
32-41 - -  9633903 (josm | ra)
32 - - 3  371384993 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
31 -  370887121 (josm)
31-32 - -  9602062 (josm | ra)
35 -  959379909 (josm)
32-35 - -  9602066 (josm | ra)
33 -  371385013 (josm)
32-33 - -  9601986 (josm | ra)
32 - - 3  3637846396 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
30 -  7730137195 (josm)
30-32 - -  9768197 (josm | ra)
07 -  1033568537 (josm)
07-32 - -  9768193 (josm | ra)
73 -  3637658899 (josm)
32-73 - -  9768196 (josm | ra)
33 - - 3  363728187 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
01 -  334338725 (josm)
01-33 - -  9633748 (josm | ra)
68 -  539337570 (josm)
33-68 - -  9633713 (josm | ra)
34 -  363728167 (josm)
33-34 - -  9633721 (josm | ra)
33 - - 3  371385013 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
30 -  9846886443 (josm)
30-33 - -  9602060 (josm | ra)
34 -  371400212 (josm)
33-34 - -  9601987 (josm | ra)
32 -  371384993 (josm)
32-33 - -  9601986 (josm | ra)
33 - - 3  3649435658 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
25 -  3649114414 (josm)
25-33 - -  9672642 (josm | ra)
21 -  255762354 (josm)
21-33 - -  9672638 (josm | ra)
29 -  2117373625 (josm)
29-33 - -  9672641 (josm | ra)
34 - - 3  363728167 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
33 -  363728187 (josm)
33-34 - -  9633721 (josm | ra)
03 -  365112003 (josm)
03-34 - -  9633792 (josm | ra)
69 -  533638436 (josm)
34-69 - -  9633720 (josm | ra)
34 - - 3  371400212 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
70 -  2870578447 (josm)
34-70 - -  9601988 (josm | ra)
71 -  371684285 (josm)
34-71 - -  10317920 (josm | ra)
33 -  371385013 (josm)
33-34 - -  9601987 (josm | ra)
35 - - 3  332643145 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
18 -  1168615685 (josm)
18-35 - -  9792819 (josm | ra)
34 -  1037165878 (josm)
34-35 - -  9649560 (josm | ra)
31 -  332643169 (josm)
31-35 - -  9649653 (josm | ra)
35 - - 3  959379909 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
55 -  956738175 (josm)
35-55 - -  9726672 (josm | ra)
36 -  334368663 (josm)
35-36 - -  9601001 (josm | ra)
32 -  371384993 (josm)
32-35 - -  9602066 (josm | ra)
35 - - 3  382914669 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
98 -  1155321488 (josm)
35-98 - -  9626162 (josm | ra)
63 -  365352815 (josm)
35-63 - -  9626160 (josm | ra)
64 -  382914650 (josm)
35-64 - -  9628148 (josm | ra)
36 - - 3  334368663 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
48 -  959294462 (josm)
36-48 - -  9601002 (josm | ra)
54 -  913648358 (josm)
36-54 - -  9726696 (josm | ra)
35 -  959379909 (josm)
35-36 - -  9601001 (josm | ra)
37 - - 3  959187976 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
71 -  371684285 (josm)
37-71 - -  9600999 (josm | ra)
48 -  959294462 (josm)
37-48 - -  9600900 (josm | ra)
22 -  1165579632 (josm)
22-37 - -  9745312 (josm | ra)
37 - - 3  1050272571 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
40 -  966364899 (josm)
37-40 - -  9649695 (josm | ra)
30 -  332643177 (josm)
30-37 - -  9649673 (josm | ra)
03 -  976978086 (josm)
03-37 - -  9649723 (josm | ra)
38 - - 3  967320874 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
40 -  966364899 (josm)
38-40 - -  9649706 (josm | ra)
03 -  976978086 (josm)
03-38 - -  9649707 (josm | ra)
01 -  976977878 (josm)
01-38 - -  9649728 (josm | ra)
38 - - 3  473485640 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
40 -  4265007462 (josm)
38-40 - -  9600739 (josm | ra)
74 -  958132991 (josm)
38-74 - -  9753187 (josm | ra)
39 -  904446944 (josm)
38-39 - -  9600738 (josm | ra)
39 - - 3  967320893 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
41 -  968246499 (josm)
39-41 - -  9649750 (josm | ra)
18 -  1168615685 (josm)
18-39 - -  9649699 (josm | ra)
40 -  966364899 (josm)
39-40 - -  9649698 (josm | ra)
39 - - 3  904446944 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
38 -  473485640 (josm)
38-39 - -  9600738 (josm | ra)
40 -  4265007462 (josm)
39-40 - -  9600749 (josm | ra)
49 -  913677135 (josm)
39-49 - -  9600748 (josm | ra)
40 - - 3  966364899 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
37 -  1050272571 (josm)
37-40 - -  9649695 (josm | ra)
38 -  967320874 (josm)
38-40 - -  9649706 (josm | ra)
39 -  967320893 (josm)
39-40 - -  9649698 (josm | ra)
40 - - 3  4265007462 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
38 -  473485640 (josm)
38-40 - -  9600739 (josm | ra)
24 -  2218280725 (josm)
24-40 - -  9600740 (josm | ra)
39 -  904446944 (josm)
39-40 - -  9600749 (josm | ra)
40 - - 3  4029473976 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
41 -  929294109 (josm)
40-41 - -  9672591 (josm | ra)
15 -  3910429630 (josm)
15-40 - -  9626910 (josm | ra)
16 -  4029456793 (josm)
16-40 - -  9672592 (josm | ra)
41 - - 3  929294109 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
42 -  929001048 (josm)
41-42 - -  9641449 (josm | ra)
40 -  4029473976 (josm)
40-41 - -  9672591 (josm | ra)
44 -  4015386392 (josm)
41-44 - -  9672589 (josm | ra)
41 - - 3  968246499 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
32 -  4293782987 (josm)
32-41 - -  9633903 (josm | ra)
01 -  976977878 (josm)
01-41 - -  9633878 (josm | ra)
39 -  967320893 (josm)
39-41 - -  9649750 (josm | ra)
42 - - 3  929001048 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
23 -  255762462 (josm)
23-42 - -  9641450 (josm | ra)
26 -  3648586430 (josm)
26-42 - -  9672585 (josm | ra)
41 -  929294109 (josm)
41-42 - -  9641449 (josm | ra)
43 - - 3  946547531 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
02 -  8124843000 (josm)
 609691343 (josm)
02-43 - -  9649865 (josm | ra)
80 -  840876750 (josm)
43-80 - -  9649862 (josm | ra)
45 -  945783327 (josm)
43-45 - -  9652590 (josm | ra)
43 - - 3  929042543 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
25 -  3649114414 (josm)
25-43 - -  9672643 (josm | ra)
45 -  4010994585 (josm)
43-45 - -  9672587 (josm | ra)
26 -  3648586430 (josm)
26-43 - -  9672586 (josm | ra)
44 - - 3  4015386392 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
46 -  7736234411 (josm)
44-46 - -  9672588 (josm | ra)
41 -  929294109 (josm)
41-44 - -  9672589 (josm | ra)
45 -  4010994585 (josm)
44-45 - -  9672590 (josm | ra)
44 - - 3  946547459 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
02 -  8124843000 (josm)
 609691343 (josm)
02-44 - -  9649864 (josm | ra)
28 -  1430538231 (josm)
28-44 - -  9649796 (josm | ra)
03 -  976978086 (josm)
03-44 - -  9649789 (josm | ra)
45 - - 3  945783327 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
43 -  946547531 (josm)
43-45 - -  9652590 (josm | ra)
02 -  927243275 (josm)
02-45 - -  9652646 (josm | ra)
46 -  946632733 (josm)
45-46 - -  9652588 (josm | ra)
45 - - 3  4010994585 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
94 -  3619691241 (josm)
45-94 - -  9690995 (josm | ra)
44 -  4015386392 (josm)
44-45 - -  9672590 (josm | ra)
43 -  929042543 (josm)
43-45 - -  9672587 (josm | ra)
46 - - 3  946632733 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
45 -  945783327 (josm)
45-46 - -  9652588 (josm | ra)
29 -  874463242 (josm)
29-46 - -  9652567 (josm | ra)
02 -  8124843000 (josm)
 609691343 (josm)
02-46 - -  9652568 (josm | ra)
46 - - 3  7736234411 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
96 -  1275600957 (josm)
46-96 - -  9690994 (josm | ra)
44 -  4015386392 (josm)
44-46 - -  9672588 (josm | ra)
47 -  956451400 (josm)
46-47 - -  9767043 (josm | ra)
47 - - 3  956451400 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
48 -  909300985 (josm)
47-48 - -  9790580 (josm | ra)
46 -  7736234411 (josm)
46-47 - -  9767043 (josm | ra)
94 -  469822683 (josm)
47-94 - -  9790587 (josm | ra)
48 - - 3  909300985 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
49 -  909300785 (josm)
48-49 - -  9790577 (josm | ra)
18 -  4264585731 (josm)
18-48 - -  9790578 (josm | ra)
47 -  956451400 (josm)
47-48 - -  9790580 (josm | ra)
48 - - 3  959294462 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
37 -  959187976 (josm)
37-48 - -  9600900 (josm | ra)
49 -  913677135 (josm)
48-49 - -  9600805 (josm | ra)
36 -  334368663 (josm)
36-48 - -  9601002 (josm | ra)
48 - - 3  928058927 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
49 -  928058961 (josm)
48-49 - -  9652701 (josm | ra)
87 -  2383205425 (josm)
48-87 - -  9790689 (josm | ra)
96 -  473476085 (josm)
48-96 - -  9652686 (josm | ra)
49 - - 3  909300785 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
48 -  909300985 (josm)
48-49 - -  9790577 (josm | ra)
50 -  262086997 (josm)
49-50 - -  9790581 (josm | ra)
93 -  956412229 (josm)
49-93 - -  9764732 (josm | ra)
49 - - 3  928058961 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
14 -  946615666 (josm)
14-49 - -  9723506 (josm | ra)
50 -  960138747 (josm)
49-50 - -  9652703 (josm | ra)
48 -  928058927 (josm)
48-49 - -  9652701 (josm | ra)
49 - - 3  913677135 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
39 -  904446944 (josm)
39-49 - -  9600748 (josm | ra)
53 -  9797011859 (josm)
49-53 - -  9600747 (josm | ra)
48 -  959294462 (josm)
48-49 - -  9600805 (josm | ra)
50 - - 3  960138747 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
53 -  960138655 (josm)
50-53 - -  9652759 (josm | ra)
49 -  928058961 (josm)
49-50 - -  9652703 (josm | ra)
80 -  840876750 (josm)
50-80 - -  9652702 (josm | ra)
50 - - 2  262086997 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
79 -  4264712733 (josm)
50-79 - -  9790582 (josm | ra)
49 -  909300785 (josm)
49-50 - -  9790581 (josm | ra)
50 - - 3  1248408229 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
80 -  3686483274 (josm)
50-80 - -  9790513 (josm | ra)
48 -  526249585 (josm)
48-50 - connection  9790539 (josm | ra)
51 -  1248408175 (josm)
50-51 - -  9790512 (josm | ra)
50 - - 3  443925000 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
25 -  1164265373 (josm)
25-50 - -  9602732 (josm | ra)
75 -  443925099 (josm)
50-75 - -  9602729 (josm | ra)
51 -  1305657925 (josm)
50-51 - -  9602730 (josm | ra)
51 - - 3  913633333 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
90 -  913615641 (josm)
51-90 - -  9600744 (josm | ra)
26 -  471964504 (josm)
26-51 - -  9600745 (josm | ra)
07 -  913312431 (josm)
07-51 - -  9600743 (josm | ra)
51 - - 3  1248408175 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
52 -  824134738 (josm)
51-52 - -  9790510 (josm | ra)
50 -  1248408229 (josm)
50-51 - -  9790512 (josm | ra)
22 -  3679360532 (josm)
22-51 - -  9790511 (josm | ra)
51 - - 3  1305657925 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
74 -  1305668017 (josm)
51-74 - -  9742001 (josm | ra)
52 -  1164164281 (josm)
51-52 - -  9602731 (josm | ra)
50 -  443925000 (josm)
50-51 - -  9602730 (josm | ra)
51 - - 2  945210983 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
93 -  956412229 (josm)
51-93 - -  9764637 (josm | ra)
52 -  945211213 (josm)
51-52 - -  9764516 (josm | ra)
52 - - 3  945211213 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
53 -  8718042907 (josm)
52-53 - -  9764515 (josm | ra)
51 -  945210983 (josm)
51-52 - -  9764516 (josm | ra)
69 -  1341758382 (josm)
52-69 - -  9764590 (josm | ra)
52 - - 3  977487264 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
01 -  976977878 (josm)
01-52 - -  9633873 (josm | ra)
80 -  840876750 (josm)
52-80 - -  9649859 (josm | ra)
54 -  5936405072 (josm)
52-54 - -  9633867 (josm | ra)
52 - - 3  824134738 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
51 -  1248408175 (josm)
51-52 - -  9790510 (josm | ra)
53 -  1261061438 (josm)
52-53 - -  9790543 (josm | ra)
55 -  937671091 (josm)
52-55 - -  9790541 (josm | ra)
52 - - 3  913645310 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
26 -  471964504 (josm)
26-52 - -  9637347 (josm | ra)
25 -  4265068018 (josm)
25-52 - -  9600742 (josm | ra)
08 -  913312706 (josm)
08-52 - -  9600741 (josm | ra)
52 - - 4  1164164281 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
51 -  1305657925 (josm)
51-52 - -  9602731 (josm | ra)
26 -  1157855149 (josm)
26-52 - -  9726849 (josm | ra)
53 -  6312667906 (josm)
52-53 - -  9726850 (josm | ra)
53 -  1549455600 (josm)
52-53 - -  9726850 (josm | ra)
53 - - 3  960138655 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
54 -  5936405072 (josm)
53-54 - -  9652758 (josm | ra)
13 -  9895945417 (josm)
13-53 - -  9652775 (josm | ra)
50 -  960138747 (josm)
50-53 - -  9652759 (josm | ra)
53 - - 3  9797011859 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
26 -  471964504 (josm)
26-53 - -  9600746 (josm | ra)
54 -  913648358 (josm)
53-54 - -  9726699 (josm | ra)
49 -  913677135 (josm)
49-53 - -  9600747 (josm | ra)
53 - - 3  8718042907 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
78 -  913948527 (josm)
53-78 - -  9764518 (josm | ra)
77 -  904982635 (josm)
53-77 - -  9764517 (josm | ra)
52 -  945211213 (josm)
52-53 - -  9764515 (josm | ra)
53 - - 3  1261061438 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
17 -  473060632 (josm)
17-53 - -  9790542 (josm | ra)
52 -  824134738 (josm)
52-53 - -  9790543 (josm | ra)
67 -  3730322946 (josm)
53-67 - -  9790557 (josm | ra)
53 - - 8  1549455600 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
53 -  6312667906 (josm)
52-53 - -  9726850 (josm | ra)
54 -  1549455769 (josm)
53-54 - -  9726851 (josm | ra)
56 -  1162305301 (josm)
53-56 - -  9792338 (josm | ra)
53 -  6312667906 (josm)
53-54 - -  9726851 (josm | ra)
53 -  6312667906 (josm)
53-56 - -  9792338 (josm | ra)
73 -  1562531718 (josm)
53-73 - -  9742017 (josm | ra)
53 -  6312667906 (josm)
53-73 - -  9742017 (josm | ra)
52 -  1164164281 (josm)
52-53 - -  9726850 (josm | ra)
53 - - 8  6312667906 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
73 -  1562531718 (josm)
53-73 - -  9742017 (josm | ra)
53 -  1549455600 (josm)
53-56 - -  9792338 (josm | ra)
53 -  1549455600 (josm)
52-53 - -  9726850 (josm | ra)
52 -  1164164281 (josm)
52-53 - -  9726850 (josm | ra)
53 -  1549455600 (josm)
53-73 - -  9742017 (josm | ra)
56 -  1162305301 (josm)
53-56 - -  9792338 (josm | ra)
54 -  1549455769 (josm)
53-54 - -  9726851 (josm | ra)
53 -  1549455600 (josm)
53-54 - -  9726851 (josm | ra)
54 - - 3  5936405072 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
52 -  977487264 (josm)
52-54 - -  9633867 (josm | ra)
55 -  369783778 (josm)
54-55 - -  9633865 (josm | ra)
53 -  960138655 (josm)
53-54 - -  9652758 (josm | ra)
54 - - 3  1683266096 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
76 -  904982624 (josm)
54-76 - -  9764524 (josm | ra)
55 -  8831041779 (josm)
54-55 - -  9764522 (josm | ra)
74 -  958132991 (josm)
54-74 - -  9764525 (josm | ra)
54 - - 4  1549455769 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
53 -  1549455600 (josm)
53-54 - -  9726851 (josm | ra)
56 -  1162305301 (josm)
54-56 - -  9726853 (josm | ra)
55 -  1549456156 (josm)
54-55 - -  9726852 (josm | ra)
53 -  6312667906 (josm)
53-54 - -  9726851 (josm | ra)
54 - - 3  913648358 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
36 -  334368663 (josm)
36-54 - -  9726696 (josm | ra)
71 -  958607616 (josm)
54-71 - -  9726695 (josm | ra)
53 -  9797011859 (josm)
53-54 - -  9726699 (josm | ra)
55 - - 3  8831041779 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
02 -  958046065 (josm)
02-55 - -  9764586 (josm | ra)
54 -  1683266096 (josm)
54-55 - -  9764522 (josm | ra)
56 -  8823313496 (josm)
55-56 - -  9764521 (josm | ra)
55 - - 3  369783778 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
05 -  1262242991 (josm)
05-55 - -  9633802 (josm | ra)
54 -  5936405072 (josm)
54-55 - -  9633865 (josm | ra)
13 -  369783021 (josm)
13-55 - -  9633805 (josm | ra)
55 - - 3  956738175 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
31 -  370887121 (josm)
31-55 - -  9723405 (josm | ra)
09 -  370873981 (josm)
09-55 - -  9723406 (josm | ra)
35 -  959379909 (josm)
35-55 - -  9726672 (josm | ra)
55 - - 1  1549456156 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
54 -  1549455769 (josm)
54-55 - -  9726852 (josm | ra)
55 - - 3  937671091 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
56 -  256063465 (josm)
55-56 - -  9790303 (josm | ra)
68 -  972103309 (josm)
55-68 - -  9790302 (josm | ra)
52 -  824134738 (josm)
52-55 - -  9790541 (josm | ra)
56 - - 4  1162305301 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
53 -  1549455600 (josm)
53-56 - -  9792338 (josm | ra)
54 -  1549455769 (josm)
54-56 - -  9726853 (josm | ra)
53 -  6312667906 (josm)
53-56 - -  9792338 (josm | ra)
97 -  1157854283 (josm)
56-97 - -  9726854 (josm | ra)
56 - - 4  256063465 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
58 -  1168719181 (josm)
56-58 - -  9790308 (josm | ra)
57 -  256063485 (josm)
56-57 - -  9790304 (josm | ra)
55 -  937671091 (josm)
55-56 - -  9790303 (josm | ra)
21 -  1257711246 (josm)
21-56 - -  9790309 (josm | ra)
56 - - 3  1166889495 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
57 -  1166889659 (josm)
56-57 - -  9625804 (josm | ra)
14 -  369788774 (josm)
14-56 - -  9625805 (josm | ra)
60 -  417009440 (josm)
56-60 - -  9625829 (josm | ra)
56 - - 3  8823313496 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
55 -  8831041779 (josm)
55-56 - -  9764521 (josm | ra)
68 -  1702837483 (josm)
56-68 - -  9764588 (josm | ra)
77 -  904982635 (josm)
56-77 - -  9764523 (josm | ra)
57 - - 3  1166889659 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
59 -  447870071 (josm)
57-59 - -  9625531 (josm | ra)
99 -  348967709 (josm)
57-99 - -  9624097 (josm | ra)
56 -  1166889495 (josm)
56-57 - -  9625804 (josm | ra)
57 - - 3  256063485 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
58 -  1168719181 (josm)
57-58 - -  9790306 (josm | ra)
56 -  256063465 (josm)
56-57 - -  9790304 (josm | ra)
74 -  256063508 (josm)
57-74 - -  9790305 (josm | ra)
58 - - 3  1168719181 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links