Typercn
OperatorErholungsgebiet Thülsfelder Talsperre e.V.
Nodes12
OSM-Links  9462680 (josm | ra)
Node Name Expected Routes Found Routes OSM-Links
1 - - 1  1731731991 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
31 -  29840475 (josm)
1-31 (1) - (31) -  9463988 (josm | ra)
2 - - -  6240554827 (josm)
31 - - 1  29840475 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
1 -  1731731991 (josm)
1-31 (1) - (31) -  9463988 (josm | ra)
33 - - 1  5032571202 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
39 -  29839442 (josm)
33-39 (33) - (39) -  9481701 (josm | ra)
39 - - 1  29839442 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
33 -  5032571202 (josm)
33-39 (33) - (39) -  9481701 (josm | ra)
52 - - 2  1475749476 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
63 -  972180263 (josm)
52-63 - -  9675791 (josm | ra)
54 -  6537108357 (josm)
52-54 - -  9675792 (josm | ra)
54 - - 2  6537108357 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
56 -  667295737 (josm)
54-56 - -  9675793 (josm | ra)
52 -  1475749476 (josm)
52-54 - -  9675792 (josm | ra)
56 - - 2  667295737 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
69 -  298914213 (josm)
56-69 (56) - Kokenmühle (69) connection  9675820 (josm | ra)
54 -  6537108357 (josm)
54-56 - -  9675793 (josm | ra)
59 - - 3  659535934 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
12 -  366144585 (josm)
12-59 (12) - Halter (59) -  9675770 (josm | ra)
63 -  972180263 (josm)
59-63 Halter (59) - (63) connection  9675821 (josm | ra)
10 -  6554100940 (josm)
10-59 Hagstedt (10) - Haltern (59) -  9699070 (josm | ra)
61 - - -  6386253272 (josm)
63 - - 2  972180263 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
59 -  659535934 (josm)
59-63 Halter (59) - (63) connection  9675821 (josm | ra)
52 -  1475749476 (josm)
52-63 - -  9675791 (josm | ra)
69 - - 3  298914213 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
12 -  366144585 (josm)
12-69 (12) - Kokenmühle (69) -  9585978 (josm | ra)
56 -  667295737 (josm)
56-69 (56) - Kokenmühle (69) connection  9675820 (josm | ra)
None - 01-69 (1) - Kokenmühle (69) -  9585979 (josm | ra)