Typercn
OperatorErholungsgebiet Thülsfelder Talsperre e.V.
Nodes6
OSM-Links  9462680 (josm | ra)
Node Name Expected Routes Found Routes OSM-Links
1 - - 1  1731731991 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
31 -  29840475 (josm)
1-31 (1) - (31) -  9463988 (josm | ra)
2 - - -  6240554827 (josm)
31 - - 1  29840475 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
1 -  1731731991 (josm)
1-31 (1) - (31) -  9463988 (josm | ra)
33 - - 1  5032571202 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
39 -  29839442 (josm)
33-39 (33) - (39) -  9481701 (josm | ra)
39 - - 1  29839442 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
33 -  5032571202 (josm)
33-39 (33) - (39) -  9481701 (josm | ra)
61 - - -  6386253272 (josm)