Typercn
OperatorWaPi IDeTA
Nodes27
OSM-Links  4251805 (josm | ra)
Node Name Expected Routes Found Routes OSM-Links
1 - - 3  2678607383 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
60 -  255927748 (josm)
1-60 - connection  6192175 (josm | ra)
22 -  330326921 (josm)
1-22 - connection  4251776 (josm | ra)
33 -  879302721 (josm)
1-33 - -  4251777 (josm | ra)
12 - 2 2  1587106537 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
16 -  281574095 (josm)
12-16 - -  4251793 (josm | ra)
28 -  1734275943 (josm)
12-28 - -  4251794 (josm | ra)
13 - - 3  1370859630 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
16 -  281574095 (josm)
13-16 - -  4251795 (josm | ra)
29 -  920269272 (josm)
13-29 - -  4251796 (josm | ra)
4 -  1204665820 (josm)
4-13 - -  4251784 (josm | ra)
15 - 3 3  920269324 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
30 -  664519485 (josm)
15-30 - connection  4251774 (josm | ra)
2 -  1037165845 (josm)
2-15 - -  4251778 (josm | ra)
4 -  1204665820 (josm)
4-15 - -  4251785 (josm | ra)
16 - - 3  281574095 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
13 -  1370859630 (josm)
13-16 - -  4251795 (josm | ra)
12 -  1587106537 (josm)
12-16 - -  4251793 (josm | ra)
26 -  1594742134 (josm)
16-26 - -  4251797 (josm | ra)
17 - 1 2  1594742095 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
26 -  1594742134 (josm)
17-26 - -  4251798 (josm | ra)
19 -  4293782924 (josm)
17-19 - -  9649619 (josm | ra)
2 - - 3  1037165845 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
23 -  920241324 (josm)
2-23 - -  4251779 (josm | ra)
15 -  920269324 (josm)
2-15 - -  4251778 (josm | ra)
24 -  1027331411 (josm)
2-24 - -  4251780 (josm | ra)
23 - - 3  920241324 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
33 -  879302721 (josm)
23-33 - -  9682225 (josm | ra)
2 -  1037165845 (josm)
2-23 - -  4251779 (josm | ra)
34 -  1037165878 (josm)
23-34 - -  9634205 (josm | ra)
24 - - 3  1027331411 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
29 -  920269272 (josm)
24-29 - -  4251799 (josm | ra)
2 -  1037165845 (josm)
2-24 - -  4251780 (josm | ra)
3 -  1037165896 (josm)
3-24 - -  4251782 (josm | ra)
25 - - 3  920269182 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
29 -  920269272 (josm)
25-29 - -  4251801 (josm | ra)
3 -  1037165896 (josm)
3-25 - -  4251783 (josm | ra)
26 -  1594742134 (josm)
25-26 - -  4251800 (josm | ra)
26 - - 3  1594742134 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
16 -  281574095 (josm)
16-26 - -  4251797 (josm | ra)
25 -  920269182 (josm)
25-26 - -  4251800 (josm | ra)
17 -  1594742095 (josm)
17-26 - -  4251798 (josm | ra)
27 - - 3  1020930997 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
6 -  538528282 (josm)
6-27 - -  4251789 (josm | ra)
4 -  1204665820 (josm)
4-27 - -  4251786 (josm | ra)
28 -  1734275943 (josm)
27-28 - -  4251802 (josm | ra)
28 - - 3  1734275943 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
27 -  1020930997 (josm)
27-28 - -  4251802 (josm | ra)
7 -  1166994884 (josm)
7-28 - -  4251792 (josm | ra)
12 -  1587106537 (josm)
12-28 - -  4251794 (josm | ra)
29 - - 3  920269272 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
25 -  920269182 (josm)
25-29 - -  4251801 (josm | ra)
24 -  1027331411 (josm)
24-29 - -  4251799 (josm | ra)
13 -  1370859630 (josm)
13-29 - -  4251796 (josm | ra)
3 - - 3  1037165896 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
25 -  920269182 (josm)
3-25 - -  4251783 (josm | ra)
24 -  1027331411 (josm)
3-24 - -  4251782 (josm | ra)
34 -  1037165878 (josm)
3-34 - -  9634204 (josm | ra)
30 - - 3  332643177 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
31 -  332643169 (josm)
30-31 - -  9649663 (josm | ra)
37 -  1050272571 (josm)
30-37 - -  9649673 (josm | ra)
28 -  1430538231 (josm)
28-30 - -  9649767 (josm | ra)
30 - 3 3  338177752 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
5 -  315229637 (josm)
5-30 - -  4251788 (josm | ra)
10 -  338524439 (josm)
10-30 - connection  4251804 (josm | ra)
31 -  3730310255 (josm)
30-31 - -  4251803 (josm | ra)
31 - - 3  332643169 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
35 -  332643145 (josm)
31-35 - -  9649653 (josm | ra)
30 -  332643177 (josm)
30-31 - -  9649663 (josm | ra)
33 -  879302721 (josm)
31-33 - -  9649772 (josm | ra)
31 - - 3  3730310255 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
30 -  338177752 (josm)
30-31 - -  4251803 (josm | ra)
6 -  538528282 (josm)
6-31 - -  4251790 (josm | ra)
45 -  538528412 (josm)
31-45 - connection  5742530 (josm | ra)
33 - - 3  879302721 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
31 -  332643169 (josm)
31-33 - -  9649772 (josm | ra)
23 -  920241324 (josm)
23-33 - -  9682225 (josm | ra)
1 -  2678607383 (josm)
1-33 - -  4251777 (josm | ra)
34 - - 3  1037165878 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
35 -  332643145 (josm)
34-35 - -  9649560 (josm | ra)
23 -  920241324 (josm)
23-34 - -  9634205 (josm | ra)
3 -  1037165896 (josm)
3-34 - -  9634204 (josm | ra)
35 - - 3  332643145 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
31 -  332643169 (josm)
31-35 - -  9649653 (josm | ra)
34 -  1037165878 (josm)
34-35 - -  9649560 (josm | ra)
18 -  1168615685 (josm)
18-35 - -  9792819 (josm | ra)
4 - - 3  1204665820 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
15 -  920269324 (josm)
4-15 - -  4251785 (josm | ra)
27 -  1020930997 (josm)
4-27 - -  4251786 (josm | ra)
13 -  1370859630 (josm)
4-13 - -  4251784 (josm | ra)
5 - - 3  315229637 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
12 -  298788222 (josm)
 298788070 (josm)
5-12 - connection  5478901 (josm | ra)
30 -  338177752 (josm)
5-30 - -  4251788 (josm | ra)
6 -  538528282 (josm)
5-6 - -  4251787 (josm | ra)
6 - - 4  538528282 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
5 -  315229637 (josm)
5-6 - -  4251787 (josm | ra)
9 -  538528228 (josm)
6-9 - -  5477944 (josm | ra)
27 -  1020930997 (josm)
6-27 - -  4251789 (josm | ra)
31 -  3730310255 (josm)
6-31 - -  4251790 (josm | ra)
7 - 2 2  1166994884 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
9 -  538528228 (josm)
7-9 - -  4251791 (josm | ra)
28 -  1734275943 (josm)
7-28 - -  4251792 (josm | ra)
9 - - 3  538528228 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
12 -  298788222 (josm)
 298788070 (josm)
9-12 - connection  5478902 (josm | ra)
6 -  538528282 (josm)
6-9 - -  5477944 (josm | ra)
7 -  1166994884 (josm)
7-9 - -  4251791 (josm | ra)