Typelcn
OperatorKreis Stormarn
Nodes11
OSM-Links  2100228 (josm | ra)
Node Name Expected Routes Found Routes OSM-Links
rvnsh - - -  7399439725 (josm)
 6577595653 (josm)
rvnsh - - -  6605418703 (josm)
 6605418704 (josm)
rvnsh - - -  7368836984 (josm)
rvnsh - - -  7357870112 (josm)
rvnsh - - -  6695329066 (josm)
 7491242425 (josm)
rvnsh - - -  2710679768 (josm)
rvnsh - - -  8646546564 (josm)
 8646546563 (josm)
rvnsh - - -  8646546562 (josm)
rvnsh - - -  7491214702 (josm)
rvnsh - - -  6712116592 (josm)
rvnsh - - -  7364529391 (josm)