Typercn
OperatorDeutschsprachige Gemeinschaft Belgiens
Nodes147
OSM-Links  1656411 (josm | ra)
Node Name Expected Routes Found Routes OSM-Links
01 - - 3  276435398 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
92 -  247742302 (josm)
01-92 - -  574889 (josm | ra)
91 -  268887997 (josm)
01-91 - connection  1771856 (josm | ra)
57 -  4893975825 (josm)
01-57 - -  9998527 (josm | ra)
03 - - 3  1092759575 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
26 -  320071543 (josm)
03-26 - -  1771865 (josm | ra)
09 -  1092759837 (josm)
03-09 - -  1771867 (josm | ra)
108 -  1450268419 (josm)
03-108 - -  1771866 (josm | ra)
04 - - 3  6188080813 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
58 -  271759567 (josm)
04-58 - -  9998525 (josm | ra)
06 -  271766941 (josm)
04-06 - -  9998524 (josm | ra)
7 -  6188202763 (josm)
04-7 - -  575091 (josm | ra)
05 - 2 2  386573820 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
91 -  268887997 (josm)
05-91 - -  1773227 (josm | ra)
06 -  271766941 (josm)
05-06 - -  1773226 (josm | ra)
06 - - 2  271766941 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
05 -  386573820 (josm)
05-06 - -  1773226 (josm | ra)
04 -  6188080813 (josm)
04-06 - -  9998524 (josm | ra)
09 - - 3  1092759837 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
24 -  326135040 (josm)
 1032099227 (josm)
09-24 - -  1771864 (josm | ra)
03 -  1092759575 (josm)
03-09 - -  1771867 (josm | ra)
114 -  1450268409 (josm)
09-114 - -  1771871 (josm | ra)
10 - - 3  278517088 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
79 -  278519978 (josm)
10-79 - -  9999248 (josm | ra)
11 -  410059598 (josm)
10-11 - -  1773228 (josm | ra)
7 -  6188202763 (josm)
7-10 - -  1763035 (josm | ra)
101 - - 3  1108657306 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
106 -  262998003 (josm)
101-106 - -  1771860 (josm | ra)
106 -  262998003 (josm)
101-106 - -  1771859 (josm | ra)
28 -  2148119008 (josm)
28-101 - -  9626330 (josm | ra)
106 - - 3  262998003 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
101 -  1108657306 (josm)
101-106 - -  1771860 (josm | ra)
101 -  1108657306 (josm)
101-106 - -  1771859 (josm | ra)
108 -  1450268419 (josm)
106-108 - -  1771868 (josm | ra)
108 - - 3  1450268419 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
106 -  262998003 (josm)
106-108 - -  1771868 (josm | ra)
03 -  1092759575 (josm)
03-108 - -  1771866 (josm | ra)
114 -  1450268409 (josm)
108-114 - -  1771870 (josm | ra)
11 - - 3  1029941134 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
19 -  456954651 (josm)
11-19 - -  1771873 (josm | ra)
22 -  1029857159 (josm)
 4555767276 (josm)
11-22 - -  1772001 (josm | ra)
18 -  1450268422 (josm)
 1032257137 (josm)
11-18 - -  1771872 (josm | ra)
11 - - 3  410059598 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
10 -  278517088 (josm)
10-11 - -  1773228 (josm | ra)
12 -  417294095 (josm)
11-12 - -  575094 (josm | ra)
8 -  903432609 (josm)
 2352083974 (josm)
 276387115 (josm)
8-11 - -  575093 (josm | ra)
112 - - 3  1450268420 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
116 -  267932131 (josm)
112-116 - -  1771875 (josm | ra)
18 -  1450268422 (josm)
 1032257137 (josm)
18-112 - -  1771876 (josm | ra)
113 -  1451260716 (josm)
112-113 - -  1771874 (josm | ra)
113 - - 3  1451260716 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
141 -  1450268405 (josm)
113-141 - -  1771878 (josm | ra)
112 -  1450268420 (josm)
112-113 - -  1771874 (josm | ra)
140 -  2211379459 (josm)
113-140 - -  1771877 (josm | ra)
114 - - 4  1450268409 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
116 -  267932131 (josm)
114-116 - -  1771880 (josm | ra)
09 -  1092759837 (josm)
09-114 - -  1771871 (josm | ra)
115 -  1450268407 (josm)
114-115 - -  1771879 (josm | ra)
108 -  1450268419 (josm)
108-114 - -  1771870 (josm | ra)
115 - 2 2  1450268407 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
142 -  326134263 (josm)
115-142 - -  1771881 (josm | ra)
114 -  1450268409 (josm)
114-115 - -  1771879 (josm | ra)
116 - - 3  267932131 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
142 -  326134263 (josm)
116-142 - -  1771882 (josm | ra)
114 -  1450268409 (josm)
114-116 - -  1771880 (josm | ra)
112 -  1450268420 (josm)
112-116 - -  1771875 (josm | ra)
117 - - 3  456954548 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
131 -  331430422 (josm)
117-131 - -  1771885 (josm | ra)
20 -  520386015 (josm)
20-117 - connection  1771883 (josm | ra)
130 -  683427343 (josm)
117-130 - -  1771884 (josm | ra)
12 - - 3  417294095 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
21 -  392100813 (josm)
12-21 - -  575397 (josm | ra)
11 -  410059598 (josm)
11-12 - -  575094 (josm | ra)
13 -  509250857 (josm)
12-13 - -  1658932 (josm | ra)
127 - - 2  1057533575 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
129 -  1102944363 (josm)
127-129 - -  1773231 (josm | ra)
132 -  1108954178 (josm)
127-132 - -  1773232 (josm | ra)
129 - - 3  1102944363 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
168 -  333055773 (josm)
129-168 - -  1773234 (josm | ra)
28 -  775845951 (josm)
28-129 - -  1773233 (josm | ra)
127 -  1057533575 (josm)
127-129 - -  1773231 (josm | ra)
13 - - 3  509250857 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
24 -  327696835 (josm)
13-24 - -  1773235 (josm | ra)
12 -  417294095 (josm)
12-13 - -  1658932 (josm | ra)
14 -  747392474 (josm)
13-14 - -  1686506 (josm | ra)
130 - - 3  683427343 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
117 -  456954548 (josm)
117-130 - -  1771884 (josm | ra)
28 -  775845951 (josm)
28-130 - -  1771899 (josm | ra)
134 -  775846194 (josm)
130-134 - -  1771900 (josm | ra)
131 - - 3  331430422 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
133 -  262887758 (josm)
 1245825444 (josm)
131-133 - -  1771901 (josm | ra)
117 -  456954548 (josm)
117-131 - -  1771885 (josm | ra)
19 -  456954651 (josm)
19-131 - -  1771889 (josm | ra)
132 - - 2  1108954178 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
127 -  1057533575 (josm)
127-132 - -  1773232 (josm | ra)
167 -  1108953522 (josm)
132-167 - -  1771902 (josm | ra)
132 - - 3  262887684 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
150 -  456923479 (josm)
132-150 - -  5333931 (josm | ra)
147 -  1450268393 (josm)
132-147 - -  5328118 (josm | ra)
149 -  1450268403 (josm)
132-149 - -  5333930 (josm | ra)
133 - - 3  262887758 (josm)
 1245825444 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
131 -  331430422 (josm)
131-133 - -  1771901 (josm | ra)
134 -  775846194 (josm)
133-134 - -  1771903 (josm | ra)
136 -  1091752690 (josm)
133-136 - -  1771904 (josm | ra)
134 - - 4  775846194 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
133 -  262887758 (josm)
 1245825444 (josm)
133-134 - -  1771903 (josm | ra)
139 -  683427322 (josm)
134-139 - -  1771905 (josm | ra)
130 -  683427343 (josm)
130-134 - -  1771900 (josm | ra)
156 -  1111608107 (josm)
134-156 - -  1773236 (josm | ra)
135 - - 3  775846506 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
150 -  456923479 (josm)
135-150 - -  1771908 (josm | ra)
137 -  456954601 (josm)
135-137 - -  1771906 (josm | ra)
139 -  683427322 (josm)
135-139 - -  1771907 (josm | ra)
136 - - 3  1091752690 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
133 -  262887758 (josm)
 1245825444 (josm)
133-136 - -  1771904 (josm | ra)
137 -  456954601 (josm)
136-137 - -  1771909 (josm | ra)
18 -  1450268422 (josm)
 1032257137 (josm)
18-136 - -  1771887 (josm | ra)
137 - - 3  456954601 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
135 -  775846506 (josm)
135-137 - -  1771906 (josm | ra)
138 -  1066433254 (josm)
137-138 - -  1771910 (josm | ra)
136 -  1091752690 (josm)
136-137 - -  1771909 (josm | ra)
138 - - 3  1066433254 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
137 -  456954601 (josm)
137-138 - -  1771910 (josm | ra)
149 -  1450268403 (josm)
138-149 - -  1771912 (josm | ra)
140 -  2211379459 (josm)
138-140 - -  1771911 (josm | ra)
139 - - 3  683427322 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
151 -  456954711 (josm)
139-151 - -  1771913 (josm | ra)
134 -  775846194 (josm)
134-139 - -  1771905 (josm | ra)
135 -  775846506 (josm)
135-139 - -  1771907 (josm | ra)
14 - - 2  747392474 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
25 -  469954766 (josm)
14-25 - connection  1763036 (josm | ra)
13 -  509250857 (josm)
13-14 - -  1686506 (josm | ra)
140 - - 3  2211379459 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
138 -  1066433254 (josm)
138-140 - -  1771911 (josm | ra)
143 -  1450268402 (josm)
140-143 - -  1771914 (josm | ra)
113 -  1451260716 (josm)
113-140 - -  1771877 (josm | ra)
141 - - 3  1450268405 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
142 -  326134263 (josm)
141-142 - -  1771915 (josm | ra)
143 -  1450268402 (josm)
141-143 - -  1771916 (josm | ra)
113 -  1451260716 (josm)
113-141 - -  1771878 (josm | ra)
142 - - 3  326134263 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
116 -  267932131 (josm)
116-142 - -  1771882 (josm | ra)
141 -  1450268405 (josm)
141-142 - -  1771915 (josm | ra)
115 -  1450268407 (josm)
115-142 - -  1771881 (josm | ra)
143 - - 3  1450268402 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
144 -  262993322 (josm)
143-144 - -  1771917 (josm | ra)
141 -  1450268405 (josm)
141-143 - -  1771916 (josm | ra)
140 -  2211379459 (josm)
140-143 - -  1771914 (josm | ra)
144 - - 3  262993322 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
183 -  262992226 (josm)
144-183 - -  1771919 (josm | ra)
145 -  1450268399 (josm)
144-145 - -  1771918 (josm | ra)
143 -  1450268402 (josm)
143-144 - -  1771917 (josm | ra)
145 - - 3  1450268399 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
144 -  262993322 (josm)
144-145 - -  1771918 (josm | ra)
148 -  348340344 (josm)
145-148 - -  1771921 (josm | ra)
146 -  1450268391 (josm)
145-146 - -  1771920 (josm | ra)
146 - - 3  1450268391 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
148 -  348340344 (josm)
146-148 - -  1771923 (josm | ra)
145 -  1450268399 (josm)
145-146 - -  1771920 (josm | ra)
147 -  1451258915 (josm)
146-147 - -  1771922 (josm | ra)
147 - - 3  1450268393 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
132 -  262887684 (josm)
132-147 - -  5328118 (josm | ra)
153 -  1103732840 (josm)
147-153 - -  1771925 (josm | ra)
147 -  1451258915 (josm)
147-147 - -  1771924 (josm | ra)
147 - - 3  1451258915 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
154 -  1060331572 (josm)
147-154 - -  1772961 (josm | ra)
146 -  1450268391 (josm)
146-147 - -  1771922 (josm | ra)
147 -  1450268393 (josm)
147-147 - -  1771924 (josm | ra)
148 - - 3  348340344 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
146 -  1450268391 (josm)
146-148 - -  1771923 (josm | ra)
145 -  1450268399 (josm)
145-148 - -  1771921 (josm | ra)
149 -  1450268403 (josm)
148-149 - -  1773238 (josm | ra)
149 - - 3  1450268403 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
132 -  262887684 (josm)
132-149 - -  5333930 (josm | ra)
148 -  348340344 (josm)
148-149 - -  1773238 (josm | ra)
138 -  1066433254 (josm)
138-149 - -  1771912 (josm | ra)
15 - 2 2  91104681 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
16 -  196170169 (josm)
15-16 - -  1773239 (josm | ra)
9 -  196170395 (josm)
9-15 - -  1629051 (josm | ra)
150 - - 4  456923479 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
132 -  262887684 (josm)
132-150 - -  5333931 (josm | ra)
151 -  456954711 (josm)
150-151 - -  1771929 (josm | ra)
152 -  690203904 (josm)
150-152 - -  1771930 (josm | ra)
135 -  775846506 (josm)
135-150 - -  1771908 (josm | ra)
151 - - 3  456954711 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
150 -  456923479 (josm)
150-151 - -  1771929 (josm | ra)
169 -  456954692 (josm)
151-169 - -  1771931 (josm | ra)
139 -  683427322 (josm)
139-151 - -  1771913 (josm | ra)
152 - - 3  690203904 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
150 -  456923479 (josm)
150-152 - -  1771930 (josm | ra)
166 -  690203911 (josm)
152-166 - -  1771933 (josm | ra)
153 -  1103732840 (josm)
152-153 - -  1771932 (josm | ra)
153 - - 3  1103732840 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
158 -  456374240 (josm)
153-158 - -  1771934 (josm | ra)
152 -  690203904 (josm)
152-153 - -  1771932 (josm | ra)
147 -  1450268393 (josm)
147-153 - -  1771925 (josm | ra)
154 - - 3  1060331572 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
157 -  621481782 (josm)
154-157 - -  1771926 (josm | ra)
147 -  1451258915 (josm)
147-154 - -  1772961 (josm | ra)
155 -  1452726565 (josm)
154-155 - -  1772962 (josm | ra)
155 - - 3  1452726565 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
183 -  262992226 (josm)
155-183 - -  1772964 (josm | ra)
154 -  1060331572 (josm)
154-155 - -  1772962 (josm | ra)
175 -  1450268383 (josm)
155-175 - -  1772963 (josm | ra)
156 - - 3  1111608107 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
134 -  775846194 (josm)
134-156 - -  1773236 (josm | ra)
160 -  1451259926 (josm)
156-160 - -  1771935 (josm | ra)
161 -  1551827079 (josm)
156-161 - -  1771936 (josm | ra)
157 - - 3  621481782 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
173 -  747142855 (josm)
157-173 - -  1771937 (josm | ra)
154 -  1060331572 (josm)
154-157 - -  1771926 (josm | ra)
174 -  1450268384 (josm)
157-174 - -  1771938 (josm | ra)
158 - - 3  456374240 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
159 -  688951039 (josm)
158-159 - -  1771939 (josm | ra)
173 -  747142855 (josm)
158-173 - -  1771940 (josm | ra)
153 -  1103732840 (josm)
153-158 - -  1771934 (josm | ra)
159 - - 3  688951039 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
158 -  456374240 (josm)
158-159 - -  1771939 (josm | ra)
177 -  1103792624 (josm)
159-177 - -  1771942 (josm | ra)
162 -  1450268386 (josm)
159-162 - -  1771941 (josm | ra)
16 - 2 2  196170169 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
15 -  91104681 (josm)
15-16 - -  1773239 (josm | ra)
17 -  196170158 (josm)
16-17 - -  1629050 (josm | ra)
160 - - 3  1451259926 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
169 -  456954692 (josm)
160-169 - -  1771944 (josm | ra)
156 -  1111608107 (josm)
156-160 - -  1771935 (josm | ra)
165 -  1503809656 (josm)
160-165 - -  1771943 (josm | ra)
161 - - 3  1551827079 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
168 -  333055773 (josm)
161-168 - -  1771946 (josm | ra)
156 -  1111608107 (josm)
156-161 - -  1771936 (josm | ra)
165 -  1503809656 (josm)
161-165 - -  1771945 (josm | ra)
162 - - 3  1450268386 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
159 -  688951039 (josm)
159-162 - -  1771941 (josm | ra)
163 -  1103793248 (josm)
162-163 - -  1773240 (josm | ra)
164 -  1450268387 (josm)
162-164 - -  1771947 (josm | ra)
163 - - 3  1103793248 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
180 -  700167798 (josm)
163-180 - -  1771949 (josm | ra)
178 -  1103790142 (josm)
163-178 - -  1771948 (josm | ra)
162 -  1450268386 (josm)
162-163 - -  1773240 (josm | ra)
164 - - 3  1450268387 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
166 -  690203911 (josm)
164-166 - -  1771950 (josm | ra)
162 -  1450268386 (josm)
162-164 - -  1771947 (josm | ra)
181 -  1450268400 (josm)
164-181 - -  1771951 (josm | ra)
165 - - 3  1503809656 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
181 -  1450268400 (josm)
165-181 - -  1771952 (josm | ra)
160 -  1451259926 (josm)
160-165 - -  1771943 (josm | ra)
161 -  1551827079 (josm)
161-165 - -  1771945 (josm | ra)
166 - - 3  690203911 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
169 -  456954692 (josm)
166-169 - -  1771953 (josm | ra)
152 -  690203904 (josm)
152-166 - -  1771933 (josm | ra)
164 -  1450268387 (josm)
164-166 - -  1771950 (josm | ra)
167 - - 3  1108953522 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
82 -  248968548 (josm)
82-167 - -  9639159 (josm | ra)
168 -  333055773 (josm)
167-168 - -  1771954 (josm | ra)
132 -  1108954178 (josm)
132-167 - -  1771902 (josm | ra)
168 - - 3  333055773 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
129 -  1102944363 (josm)
129-168 - -  1773234 (josm | ra)
167 -  1108953522 (josm)
167-168 - -  1771954 (josm | ra)
161 -  1551827079 (josm)
161-168 - -  1771946 (josm | ra)
169 - - 3  456954692 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
151 -  456954711 (josm)
151-169 - -  1771931 (josm | ra)
166 -  690203911 (josm)
166-169 - -  1771953 (josm | ra)
160 -  1451259926 (josm)
160-169 - -  1771944 (josm | ra)
17 - 2 2  196170158 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
18 -  161970224 (josm)
17-18 - -  1629053 (josm | ra)
16 -  196170169 (josm)
16-17 - -  1629050 (josm | ra)
170 - - 3  1103793055 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
176 -  612517156 (josm)
170-176 - -  1771955 (josm | ra)
178 -  1103790142 (josm)
170-178 - -  1771957 (josm | ra)
177 -  1103792624 (josm)
170-177 - -  1771956 (josm | ra)
171 - - 3  611144504 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
172 -  582492211 (josm)
171-172 - -  1771958 (josm | ra)
176 -  612517156 (josm)
171-176 - -  1771959 (josm | ra)
177 -  1103792624 (josm)
171-177 - -  1771960 (josm | ra)
172 - - 3  582492211 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
171 -  611144504 (josm)
171-172 - -  1771958 (josm | ra)
175 -  1450268383 (josm)
172-175 - -  1771962 (josm | ra)
174 -  1450268384 (josm)
172-174 - -  1771961 (josm | ra)
173 - - 3  747142855 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
158 -  456374240 (josm)
158-173 - -  1771940 (josm | ra)
157 -  621481782 (josm)
157-173 - -  1771937 (josm | ra)
174 -  1450268384 (josm)
173-174 - -  1771963 (josm | ra)
174 - - 3  1450268384 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
172 -  582492211 (josm)
172-174 - -  1771961 (josm | ra)
157 -  621481782 (josm)
157-174 - -  1771938 (josm | ra)
173 -  747142855 (josm)
173-174 - -  1771963 (josm | ra)
175 - - 3  1450268383 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
172 -  582492211 (josm)
172-175 - -  1771962 (josm | ra)
182 -  1450268381 (josm)
175-182 - -  1772965 (josm | ra)
155 -  1452726565 (josm)
155-175 - -  1772963 (josm | ra)
176 - - 3  612517156 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
171 -  611144504 (josm)
171-176 - -  1771959 (josm | ra)
170 -  1103793055 (josm)
170-176 - -  1771955 (josm | ra)
179 -  1104121753 (josm)
176-179 - -  1771964 (josm | ra)
177 - - 3  1103792624 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
171 -  611144504 (josm)
171-177 - -  1771960 (josm | ra)
159 -  688951039 (josm)
159-177 - -  1771942 (josm | ra)
170 -  1103793055 (josm)
170-177 - -  1771956 (josm | ra)
178 - - 3  1103790142 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
170 -  1103793055 (josm)
170-178 - -  1771957 (josm | ra)
163 -  1103793248 (josm)
163-178 - -  1771948 (josm | ra)
179 -  1104121753 (josm)
178-179 - -  1771965 (josm | ra)
179 - - 3  1104121753 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
176 -  612517156 (josm)
176-179 - -  1771964 (josm | ra)
180 -  700167798 (josm)
179-180 - -  1771966 (josm | ra)
178 -  1103790142 (josm)
178-179 - -  1771965 (josm | ra)
18 - - 3  161970224 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
17 -  196170158 (josm)
17-18 - -  1629053 (josm | ra)
27 -  269755915 (josm)
18-27 - -  1456603 (josm | ra)
19 -  280540483 (josm)
18-19 - -  1456628 (josm | ra)
18 - - 4  1450268422 (josm)
 1032257137 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
11 -  1029941134 (josm)
11-18 - -  1771872 (josm | ra)
136 -  1091752690 (josm)
18-136 - -  1771887 (josm | ra)
112 -  1450268420 (josm)
18-112 - -  1771876 (josm | ra)
23 -  5820190781 (josm)
18-23 - -  1772004 (josm | ra)
180 - - 3  700167798 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
163 -  1103793248 (josm)
163-180 - -  1771949 (josm | ra)
179 -  1104121753 (josm)
179-180 - -  1771966 (josm | ra)
181 -  1450268400 (josm)
180-181 - -  1771967 (josm | ra)
181 - - 3  1450268400 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
180 -  700167798 (josm)
180-181 - -  1771967 (josm | ra)
164 -  1450268387 (josm)
164-181 - -  1771951 (josm | ra)
165 -  1503809656 (josm)
165-181 - -  1771952 (josm | ra)
182 - 1 1  1450268381 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
175 -  1450268383 (josm)
175-182 - -  1772965 (josm | ra)
183 - 2 2  262992226 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
144 -  262993322 (josm)
144-183 - -  1771919 (josm | ra)
155 -  1452726565 (josm)
155-183 - -  1772964 (josm | ra)
19 - - 3  280540483 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
18 -  161970224 (josm)
18-19 - -  1456628 (josm | ra)
26 -  285945204 (josm)
19-26 - -  1457751 (josm | ra)
31 -  297566344 (josm)
19-31 - -  1773241 (josm | ra)
19 - - 3  456954651 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
131 -  331430422 (josm)
19-131 - -  1771889 (josm | ra)
20 -  520386015 (josm)
19-20 - -  1771888 (josm | ra)
11 -  1029941134 (josm)
11-19 - -  1771873 (josm | ra)
20 - - 4  520386015 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
117 -  456954548 (josm)
20-117 - connection  1771883 (josm | ra)
19 -  456954651 (josm)
19-20 - -  1771888 (josm | ra)
95 -  691923013 (josm)
20-95 - -  9616929 (josm | ra)
21 -  1102918771 (josm)
20-21 - -  1771890 (josm | ra)
20 - - 3  142091827 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
9 -  196170395 (josm)
9-20 - -  576007 (josm | ra)
26 -  285945204 (josm)
20-26 - -  1457752 (josm | ra)
21 -  392100813 (josm)
20-21 - -  576006 (josm | ra)
21 - - 3  392100813 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
20 -  142091827 (josm)
20-21 - -  576006 (josm | ra)
22 -  285994042 (josm)
21-22 - -  1458052 (josm | ra)
12 -  417294095 (josm)
12-21 - -  575397 (josm | ra)
22 - - 3  285994042 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
26 -  285945204 (josm)
22-26 - -  1458059 (josm | ra)
21 -  392100813 (josm)
21-22 - -  1458052 (josm | ra)
33 -  2589635505 (josm)
22-33 - -  1657186 (josm | ra)
23 - - 3  33714102 (josm)
 6736056345 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
24 -  327696835 (josm)
23-24 - -  1686505 (josm | ra)
36 -  634279964 (josm)
23-36 - -  1773242 (josm | ra)
33 -  2589635505 (josm)
23-33 - -  1686507 (josm | ra)
24 - - 6  513332752 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
-2 -  281903859 (josm)
-2-24 - -  1832330 (josm | ra)
15 Knotenpunkt 15  448421348 (josm)
 448421342 (josm)
15-24 - connection  1832341 (josm | ra)
28 -  525608582 (josm)
24-28 - -  3564800 (josm | ra)
51 -  603773683 (josm)
24-51 - -  1770010 (josm | ra)
-1 -  925134691 (josm)
 5206441158 (josm)
 925134671 (josm)
 5206441166 (josm)
 925134719 (josm)
-1-24 - -  1832326 (josm | ra)
16 Knotenpunkt 16  2386384612 (josm)
16-24 - -  3580800 (josm | ra)
24 - - 3  327696835 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
23 -  33714102 (josm)
 6736056345 (josm)
23-24 - -  1686505 (josm | ra)
25 -  469954766 (josm)
24-25 - -  1763038 (josm | ra)
13 -  509250857 (josm)
13-24 - -  1773235 (josm | ra)
25 - 2 2  469954766 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
24 -  327696835 (josm)
24-25 - -  1763038 (josm | ra)
14 -  747392474 (josm)
14-25 - connection  1763036 (josm | ra)
26 - - 3  285945204 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
20 -  142091827 (josm)
20-26 - -  1457752 (josm | ra)
19 -  280540483 (josm)
19-26 - -  1457751 (josm | ra)
22 -  285994042 (josm)
22-26 - -  1458059 (josm | ra)
27 - - 3  269755915 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
18 -  161970224 (josm)
18-27 - -  1456603 (josm | ra)
29 -  6050988610 (josm)
27-29 - -  1455583 (josm | ra)
None - 27-Deutschland - connection  1629052 (josm | ra)
28 - - 3  122000970 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
49 -  122000978 (josm)
28-49 - -  1114328 (josm | ra)
11 -  525410556 (josm)
11-28 - -  1770009 (josm | ra)
46 -  849063697 (josm)
28-46 - -  1114331 (josm | ra)
28 - - 4  775845951 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
130 -  683427343 (josm)
28-130 - -  1771899 (josm | ra)
21 -  1102918771 (josm)
21-28 - -  1771892 (josm | ra)
129 -  1102944363 (josm)
28-129 - -  1773233 (josm | ra)
11 -  3654598232 (josm)
11-28 - -  1771894 (josm | ra)
29 - - 3  6050988610 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
30 -  268982372 (josm)
29-30 - -  1455585 (josm | ra)
27 -  269755915 (josm)
27-29 - -  1455583 (josm | ra)
48 -  270156333 (josm)
29-48 - -  1674881 (josm | ra)
30 - - 3  268982372 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
45 -  297377608 (josm)
30-45 - -  1455586 (josm | ra)
44 -  441566350 (josm)
30-44 - -  1381906 (josm | ra)
29 -  6050988610 (josm)
29-30 - -  1455585 (josm | ra)
31 - - 3  297566344 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
19 -  280540483 (josm)
19-31 - -  1773241 (josm | ra)
32 -  285994162 (josm)
31-32 - -  1657187 (josm | ra)
45 -  297377608 (josm)
31-45 - -  1455584 (josm | ra)
32 - - 3  285994162 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
31 -  297566344 (josm)
31-32 - -  1657187 (josm | ra)
34 -  1904295924 (josm)
32-34 - -  1773244 (josm | ra)
33 -  2589635505 (josm)
32-33 - -  1657188 (josm | ra)
33 - - 3  2589635505 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
23 -  33714102 (josm)
 6736056345 (josm)
23-33 - -  1686507 (josm | ra)
22 -  285994042 (josm)
22-33 - -  1657186 (josm | ra)
32 -  285994162 (josm)
32-33 - -  1657188 (josm | ra)
34 - - 3  1904295924 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
32 -  285994162 (josm)
32-34 - -  1773244 (josm | ra)
45 -  297377608 (josm)
34-45 - -  1773246 (josm | ra)
35 -  1141996518 (josm)
34-35 - -  1773245 (josm | ra)
35 - - 3  1141996518 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
39 -  296017158 (josm)
35-39 - -  1636946 (josm | ra)
36 -  634279964 (josm)
35-36 - -  1636948 (josm | ra)
34 -  1904295924 (josm)
34-35 - -  1773245 (josm | ra)
36 - - 3  634279964 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
23 -  33714102 (josm)
 6736056345 (josm)
23-36 - -  1773242 (josm | ra)
37 -  326105872 (josm)
36-37 - -  1773247 (josm | ra)
35 -  1141996518 (josm)
35-36 - -  1636948 (josm | ra)
37 - - 3  326105872 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
63 -  393725095 (josm)
37-63 - -  1773248 (josm | ra)
36 -  634279964 (josm)
36-37 - -  1773247 (josm | ra)
64 -  760554277 (josm)
37-64 - -  1773249 (josm | ra)
38 - - 3  392013699 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
39 -  296017158 (josm)
38-39 - -  1636944 (josm | ra)
61 -  393725156 (josm)
38-61 - -  1636947 (josm | ra)
58 -  518538579 (josm)
38-58 - -  1659733 (josm | ra)
39 - - 3  296017158 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
38 -  392013699 (josm)
38-39 - -  1636944 (josm | ra)
35 -  1141996518 (josm)
35-39 - -  1636946 (josm | ra)
40 -  1452729410 (josm)
39-40 - -  1659734 (josm | ra)
40 - - 3  1452729410 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
39 -  296017158 (josm)
39-40 - -  1659734 (josm | ra)
41 -  389451502 (josm)
 382146528 (josm)
40-41 - -  1455528 (josm | ra)
58 -  518538579 (josm)
40-58 - -  1659735 (josm | ra)
41 - - 4  389451502 (josm)
 382146528 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
55 -  224334508 (josm)
41-55 - -  1165344 (josm | ra)
42 -  1452729043 (josm)
41-42 - -  1380558 (josm | ra)
40 -  1452729410 (josm)
40-41 - -  1455528 (josm | ra)
56 -  5448704225 (josm)
41-56 - -  1637166 (josm | ra)
42 - - 3  1452729043 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
43 -  282007374 (josm)
42-43 - -  1380556 (josm | ra)
41 -  389451502 (josm)
 382146528 (josm)
41-42 - -  1380558 (josm | ra)
44 -  441566350 (josm)
42-44 - -  1380560 (josm | ra)
43 - - 3  282007374 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
44 -  441566350 (josm)
43-44 - -  1188477 (josm | ra)
46 -  849063697 (josm)
43-46 - -  1381908 (josm | ra)
42 -  1452729043 (josm)
42-43 - -  1380556 (josm | ra)
44 - - 3  441566350 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
30 -  268982372 (josm)
30-44 - -  1381906 (josm | ra)
43 -  282007374 (josm)
43-44 - -  1188477 (josm | ra)
42 -  1452729043 (josm)
42-44 - -  1380560 (josm | ra)
45 - - 3  297377608 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
30 -  268982372 (josm)
30-45 - -  1455586 (josm | ra)
31 -  297566344 (josm)
31-45 - -  1455584 (josm | ra)
34 -  1904295924 (josm)
34-45 - -  1773246 (josm | ra)
46 - - 4  849063697 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
28 -  122000970 (josm)
28-46 - -  1114331 (josm | ra)
47 -  177289639 (josm)
46-47 - -  1542566 (josm | ra)
55 -  224334508 (josm)
46-55 - -  1114333 (josm | ra)
43 -  282007374 (josm)
43-46 - -  1381908 (josm | ra)
47 - - 3  177289639 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
48 -  270156333 (josm)
47-48 - -  1773250 (josm | ra)
11 -  525410556 (josm)
11-47 - connection  1773251 (josm | ra)
46 -  849063697 (josm)
46-47 - -  1542566 (josm | ra)
48 - - 3  270156333 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
47 -  177289639 (josm)
47-48 - -  1773250 (josm | ra)
99 -  4393056231 (josm)
 4393056232 (josm)
48-99 - connection  1674880 (josm | ra)
29 -  6050988610 (josm)
29-48 - -  1674881 (josm | ra)
49 - - 3  122000978 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
52 -  92214485 (josm)
49-52 - -  1773252 (josm | ra)
28 -  122000970 (josm)
28-49 - -  1114328 (josm | ra)
50 -  177278429 (josm)
49-50 - -  1114329 (josm | ra)
50 - - 3  177278429 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
49 -  122000978 (josm)
49-50 - -  1114329 (josm | ra)
15 Knotenpunkt 15  448421348 (josm)
 448421342 (josm)
15-50 - connection  1773253 (josm | ra)
51 -  603773683 (josm)
50-51 - -  1114327 (josm | ra)
51 - - 3  603773683 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
52 -  92214485 (josm)
51-52 - -  1114325 (josm | ra)
50 -  177278429 (josm)
50-51 - -  1114327 (josm | ra)
24 -  513332752 (josm)
24-51 - -  1770010 (josm | ra)
52 - - 3  92214485 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
49 -  122000978 (josm)
49-52 - -  1773252 (josm | ra)
53 -  174037487 (josm)
52-53 - -  1114324 (josm | ra)
51 -  603773683 (josm)
51-52 - -  1114325 (josm | ra)
53 - - 3  174037487 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
52 -  92214485 (josm)
52-53 - -  1114324 (josm | ra)
69 -  897769581 (josm)
53-69 - -  1114323 (josm | ra)
54 -  3712805322 (josm)
53-54 - -  1383538 (josm | ra)
54 - - 3  3712805322 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
53 -  174037487 (josm)
53-54 - -  1383538 (josm | ra)
55 -  224334508 (josm)
54-55 - -  1114334 (josm | ra)
84 -  256124883 (josm)
54-84 - -  1114319 (josm | ra)
55 - - 3  224334508 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
41 -  389451502 (josm)
 382146528 (josm)
41-55 - -  1165344 (josm | ra)
46 -  849063697 (josm)
46-55 - -  1114333 (josm | ra)
54 -  3712805322 (josm)
54-55 - -  1114334 (josm | ra)
56 - - 3  5448704225 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
57 -  292863586 (josm)
56-57 - -  1659736 (josm | ra)
41 -  389451502 (josm)
 382146528 (josm)
41-56 - -  1637166 (josm | ra)
68 -  441566318 (josm)
56-68 - -  1659737 (josm | ra)
57 - - 4  292863586 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
59 -  291896603 (josm)
57-59 - -  1659526 (josm | ra)
68 -  441566318 (josm)
57-68 - -  1659739 (josm | ra)
58 -  518538579 (josm)
57-58 - -  1659738 (josm | ra)
56 -  5448704225 (josm)
56-57 - -  1659736 (josm | ra)
58 - - 3  518538579 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
57 -  292863586 (josm)
57-58 - -  1659738 (josm | ra)
38 -  392013699 (josm)
38-58 - -  1659733 (josm | ra)
40 -  1452729410 (josm)
40-58 - -  1659735 (josm | ra)
59 - - 4  291896603 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
57 -  292863586 (josm)
57-59 - -  1659526 (josm | ra)
60 -  292863739 (josm)
59-60 - -  1636952 (josm | ra)
67 -  292864271 (josm)
59-67 - -  1428418 (josm | ra)
61 -  393725156 (josm)
59-61 - -  1659527 (josm | ra)
60 - - 3  292863739 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
59 -  291896603 (josm)
59-60 - -  1636952 (josm | ra)
67 -  292864271 (josm)
60-67 - -  1636953 (josm | ra)
68 -  441566318 (josm)
60-68 - -  1659740 (josm | ra)
61 - - 3  393725156 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
59 -  291896603 (josm)
59-61 - -  1659527 (josm | ra)
38 -  392013699 (josm)
38-61 - -  1636947 (josm | ra)
62 -  1423265516 (josm)
61-62 - -  1636945 (josm | ra)
62 - - 3  1423265516 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
63 -  393725095 (josm)
62-63 - -  1167591 (josm | ra)
61 -  393725156 (josm)
61-62 - -  1636945 (josm | ra)
66 -  1451261898 (josm)
62-66 - -  1167590 (josm | ra)
63 - - 3  393725095 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
37 -  326105872 (josm)
37-63 - -  1773248 (josm | ra)
64 -  760554277 (josm)
63-64 - -  1773225 (josm | ra)
62 -  1423265516 (josm)
62-63 - -  1167591 (josm | ra)
64 - - 3  760554277 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
37 -  326105872 (josm)
37-64 - -  1773249 (josm | ra)
63 -  393725095 (josm)
63-64 - -  1773225 (josm | ra)
65 -  1422602028 (josm)
64-65 - -  1771855 (josm | ra)
65 - - 3  1422602028 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
84 -  326105401 (josm)
65-84 - connection  1771969 (josm | ra)
64 -  760554277 (josm)
64-65 - -  1771855 (josm | ra)
66 -  1451261898 (josm)
65-66 - -  1771968 (josm | ra)
66 - - 3  1451261898 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
67 -  292864271 (josm)
66-67 - -  1167551 (josm | ra)
65 -  1422602028 (josm)
65-66 - -  1771968 (josm | ra)
62 -  1423265516 (josm)
62-66 - -  1167590 (josm | ra)
67 - - 3  292864271 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
59 -  291896603 (josm)
59-67 - -  1428418 (josm | ra)
60 -  292863739 (josm)
60-67 - -  1636953 (josm | ra)
66 -  1451261898 (josm)
66-67 - -  1167551 (josm | ra)
68 - - 3  441566318 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
57 -  292863586 (josm)
57-68 - -  1659739 (josm | ra)
60 -  292863739 (josm)
60-68 - -  1659740 (josm | ra)
56 -  5448704225 (josm)
56-68 - -  1659737 (josm | ra)
69 - - 3  897769581 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
53 -  174037487 (josm)
53-69 - -  1114323 (josm | ra)
85 -  256124839 (josm)
69-85 - -  1114321 (josm | ra)
28 -  525608582 (josm)
28-69 - connection  1772966 (josm | ra)
7 - - 3  6188202763 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
10 -  278517088 (josm)
7-10 - -  1763035 (josm | ra)
8 -  903432609 (josm)
 2352083974 (josm)
 276387115 (josm)
7-8 - -  9605185 (josm | ra)
04 -  6188080813 (josm)
04-7 - -  575091 (josm | ra)
71 - - 3  537576363 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
70 -  439409761 (josm)
70-71 - connection  1771970 (josm | ra)
18 -  537575315 (josm)
 1124431948 (josm)
18-71 - connection  8429712 (josm | ra)
None - Sart-71 - connection  5233920 (josm | ra)
8 - - 3  903432609 (josm)
 2352083974 (josm)
 276387115 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
9 -  196170395 (josm)
8-9 - -  576008 (josm | ra)
11 -  410059598 (josm)
8-11 - -  575093 (josm | ra)
7 -  6188202763 (josm)
7-8 - -  9605185 (josm | ra)
84 - - 3  256124883 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
85 -  256124839 (josm)
84-85 - -  1114320 (josm | ra)
83 -  528617028 (josm)
83-84 - connection  1771984 (josm | ra)
54 -  3712805322 (josm)
54-84 - -  1114319 (josm | ra)
85 - - 3  256124839 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
84 -  256124883 (josm)
84-85 - -  1114320 (josm | ra)
69 -  897769581 (josm)
69-85 - -  1114321 (josm | ra)
63 -  1453190403 (josm)
63-85 - connection  6594755 (josm | ra)
9 - - 3  196170395 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
15 -  91104681 (josm)
9-15 - -  1629051 (josm | ra)
20 -  142091827 (josm)
9-20 - -  576007 (josm | ra)
8 -  903432609 (josm)
 2352083974 (josm)
 276387115 (josm)
8-9 - -  576008 (josm | ra)
91 - - 3  268887997 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
93 -  41913905 (josm)
91-93 - -  145294 (josm | ra)
01 -  276435398 (josm)
01-91 - connection  1771856 (josm | ra)
05 -  386573820 (josm)
05-91 - -  1773227 (josm | ra)
92 - - 4  247742302 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
84 -  41903792 (josm)
84-92 - -  6024562 (josm | ra)
01 -  276435398 (josm)
01-92 - -  574889 (josm | ra)
427 -  506271144 (josm)
92-427 - -  379682 (josm | ra)
90 -  5035462101 (josm)
90-92 - -  145303 (josm | ra)