Typercn
OperatorDeutschsprachige Gemeinschaft Belgiens
Nodes112
OSM-Links  1656411 (josm | ra)
Node Name Expected Routes Found Routes OSM-Links
01 - - 3  276435398 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
92 -  247742302 (josm)
01-92 - -  574889 (josm | ra)
57 -  4893975825 (josm)
01-57 - -  9998527 (josm | ra)
91 -  7552299278 (josm)
01-91 - -  1771856 (josm | ra)
03 - - 3  1092759575 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
06 -  262998003 (josm)
03-06 - -  1771866 (josm | ra)
26 -  320071543 (josm)
03-26 - -  1771865 (josm | ra)
09 -  1092759837 (josm)
03-09 - -  1771867 (josm | ra)
04 - - 3  6188080813 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
58 -  271759567 (josm)
04-58 - -  9998525 (josm | ra)
06 -  271766941 (josm)
04-06 - -  9998524 (josm | ra)
7 -  6188202763 (josm)
04-7 - -  575091 (josm | ra)
05 - 2 2  386573820 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
06 -  271766941 (josm)
05-06 - -  1773226 (josm | ra)
91 -  7552299278 (josm)
05-91 - -  1773227 (josm | ra)
06 - - 2  271766941 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
05 -  386573820 (josm)
05-06 - -  1773226 (josm | ra)
04 -  6188080813 (josm)
04-06 - -  9998524 (josm | ra)
10 - - 4  278517088 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
79 -  278519978 (josm)
10-79 - -  9999248 (josm | ra)
11 -  410059598 (josm)
10-11 - -  1773228 (josm | ra)
74 -  1305665286 (josm)
10-74 - -  11147915 (josm | ra)
7 -  6188202763 (josm)
7-10 - -  1763035 (josm | ra)
11 - - 3  410059598 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
10 -  278517088 (josm)
10-11 - -  1773228 (josm | ra)
12 -  519598285 (josm)
11-12 - -  575094 (josm | ra)
8 -  2352083974 (josm)
 276387115 (josm)
 903432609 (josm)
8-11 - -  575093 (josm | ra)
11 - - 6  525410556 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
12 -  91858646 (josm)
11-12 Roetgen (11) - Roetgen (12) -  3580789 (josm | ra)
28 -  122000970 (josm)
11-28 Raeren (11) - Raeren (28) connection  1770009 (josm | ra)
10 -  148900052 (josm)
10-11 Roetgen (10) - Raeren (11) connection  185705 (josm | ra)
47 -  177289639 (josm)
11-47 Raeren(11) - Raeren(47) connection  1773251 (josm | ra)
15 -  448421342 (josm)
11-15 Raeren (11) - Roetgen (15) -  1832332 (josm | ra)
09 -  3713538042 (josm)
09-11 Raeren (09) - Raeren (11) connection  3580785 (josm | ra)
132 - - 3  262887684 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
150 -  456923479 (josm)
132-150 - -  5333931 (josm | ra)
147 -  1450268393 (josm)
132-147 - -  5328118 (josm | ra)
149 -  1450268403 (josm)
132-149 - -  5333930 (josm | ra)
145 - - 3  1450268399 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
44 -  262993322 (josm)
44-145 - connection  1771918 (josm | ra)
148 -  348340344 (josm)
145-148 - -  1771921 (josm | ra)
146 -  1450268391 (josm)
145-146 - -  1771920 (josm | ra)
146 - - 3  1450268391 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
148 -  348340344 (josm)
146-148 - -  1771923 (josm | ra)
145 -  1450268399 (josm)
145-146 - -  1771920 (josm | ra)
147 -  1451258915 (josm)
146-147 - -  1771922 (josm | ra)
147 - - 3  1450268393 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
132 -  262887684 (josm)
132-147 - -  5328118 (josm | ra)
153 -  1103732840 (josm)
147-153 - -  1771925 (josm | ra)
147 -  1451258915 (josm)
147-147 - -  1771924 (josm | ra)
147 - - 3  1451258915 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
154 -  1060331572 (josm)
147-154 - -  1772961 (josm | ra)
146 -  1450268391 (josm)
146-147 - -  1771922 (josm | ra)
147 -  1450268393 (josm)
147-147 - -  1771924 (josm | ra)
148 - - 3  348340344 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
146 -  1450268391 (josm)
146-148 - -  1771923 (josm | ra)
145 -  1450268399 (josm)
145-148 - -  1771921 (josm | ra)
149 -  1450268403 (josm)
148-149 - -  1773238 (josm | ra)
149 - - 3  1450268403 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
132 -  262887684 (josm)
132-149 - -  5333930 (josm | ra)
148 -  348340344 (josm)
148-149 - -  1773238 (josm | ra)
38 -  1066433254 (josm)
38-149 - connection  1771912 (josm | ra)
15 - - 5  448421342 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
12 -  91858646 (josm)
12-15 Roetgen (12) - Roetgen (15) -  11244340 (josm | ra)
50 -  177278429 (josm)
15-50 Roetgen (15) - Raeren (16) connection  1773253 (josm | ra)
24 -  282420127 (josm)
15-24 Roetgen 15 - Monschau (24) connection  1832341 (josm | ra)
11 -  525410556 (josm)
11-15 Raeren (11) - Roetgen (15) -  1832332 (josm | ra)
16 -  2386384612 (josm)
15-16 Roetgen (15) - Simmerath (16) -  1832340 (josm | ra)
15 - 2 2  91104681 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
16 -  196170169 (josm)
15-16 - -  1773239 (josm | ra)
9 -  196170395 (josm)
9-15 - -  1629051 (josm | ra)
150 - - 4  456923479 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
132 -  262887684 (josm)
132-150 - -  5333931 (josm | ra)
151 -  456954711 (josm)
150-151 - -  1771929 (josm | ra)
152 -  690203904 (josm)
150-152 - -  1771930 (josm | ra)
35 -  775846506 (josm)
35-150 - connection  1771908 (josm | ra)
151 - - 3  456954711 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
150 -  456923479 (josm)
150-151 - -  1771929 (josm | ra)
169 -  456954692 (josm)
151-169 - -  1771931 (josm | ra)
39 -  683427322 (josm)
39-151 - connection  1771913 (josm | ra)
152 - - 3  690203904 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
150 -  456923479 (josm)
150-152 - -  1771930 (josm | ra)
166 -  690203911 (josm)
152-166 - -  1771933 (josm | ra)
153 -  1103732840 (josm)
152-153 - -  1771932 (josm | ra)
153 - - 3  1103732840 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
158 -  456374240 (josm)
153-158 - -  1771934 (josm | ra)
152 -  690203904 (josm)
152-153 - -  1771932 (josm | ra)
147 -  1450268393 (josm)
147-153 - -  1771925 (josm | ra)
154 - - 3  1060331572 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
157 -  621481782 (josm)
154-157 - -  1771926 (josm | ra)
147 -  1451258915 (josm)
147-154 - -  1772961 (josm | ra)
155 -  1452726565 (josm)
154-155 - -  1772962 (josm | ra)
155 - - 3  1452726565 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
183 -  262992226 (josm)
155-183 - -  1772964 (josm | ra)
154 -  1060331572 (josm)
154-155 - -  1772962 (josm | ra)
175 -  1450268383 (josm)
155-175 - -  1772963 (josm | ra)
156 - - 3  1111608107 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
34 -  775846194 (josm)
34-156 - connection  1773236 (josm | ra)
160 -  1451259926 (josm)
156-160 - -  1771935 (josm | ra)
161 -  1551827079 (josm)
156-161 - -  1771936 (josm | ra)
157 - - 3  621481782 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
173 -  747142855 (josm)
157-173 - -  1771937 (josm | ra)
154 -  1060331572 (josm)
154-157 - -  1771926 (josm | ra)
174 -  1450268384 (josm)
157-174 - -  1771938 (josm | ra)
158 - - 3  456374240 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
159 -  688951039 (josm)
158-159 - -  1771939 (josm | ra)
173 -  747142855 (josm)
158-173 - -  1771940 (josm | ra)
153 -  1103732840 (josm)
153-158 - -  1771934 (josm | ra)
159 - - 3  688951039 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
158 -  456374240 (josm)
158-159 - -  1771939 (josm | ra)
177 -  1103792624 (josm)
159-177 - -  1771942 (josm | ra)
162 -  1450268386 (josm)
159-162 - -  1771941 (josm | ra)
16 - 2 2  196170169 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
15 -  91104681 (josm)
15-16 - -  1773239 (josm | ra)
17 -  196170158 (josm)
16-17 - -  1629050 (josm | ra)
160 - - 3  1451259926 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
169 -  456954692 (josm)
160-169 - -  1771944 (josm | ra)
156 -  1111608107 (josm)
156-160 - -  1771935 (josm | ra)
165 -  1503809656 (josm)
160-165 - -  1771943 (josm | ra)
161 - - 3  1551827079 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
68 -  333055773 (josm)
68-161 - connection  1771946 (josm | ra)
156 -  1111608107 (josm)
156-161 - -  1771936 (josm | ra)
165 -  1503809656 (josm)
161-165 - -  1771945 (josm | ra)
162 - - 3  1450268386 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
159 -  688951039 (josm)
159-162 - -  1771941 (josm | ra)
163 -  1103793248 (josm)
162-163 - -  1773240 (josm | ra)
164 -  1450268387 (josm)
162-164 - -  1771947 (josm | ra)
163 - - 3  1103793248 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
180 -  700167798 (josm)
163-180 - -  1771949 (josm | ra)
178 -  1103790142 (josm)
163-178 - -  1771948 (josm | ra)
162 -  1450268386 (josm)
162-163 - -  1773240 (josm | ra)
164 - - 3  1450268387 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
166 -  690203911 (josm)
164-166 - -  1771950 (josm | ra)
162 -  1450268386 (josm)
162-164 - -  1771947 (josm | ra)
181 -  1450268400 (josm)
164-181 - -  1771951 (josm | ra)
165 - - 3  1503809656 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
181 -  1450268400 (josm)
165-181 - -  1771952 (josm | ra)
160 -  1451259926 (josm)
160-165 - -  1771943 (josm | ra)
161 -  1551827079 (josm)
161-165 - -  1771945 (josm | ra)
166 - - 3  690203911 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
169 -  456954692 (josm)
166-169 - -  1771953 (josm | ra)
152 -  690203904 (josm)
152-166 - -  1771933 (josm | ra)
164 -  1450268387 (josm)
164-166 - -  1771950 (josm | ra)
169 - - 3  456954692 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
151 -  456954711 (josm)
151-169 - -  1771931 (josm | ra)
166 -  690203911 (josm)
166-169 - -  1771953 (josm | ra)
160 -  1451259926 (josm)
160-169 - -  1771944 (josm | ra)
17 - 2 2  196170158 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
18 -  161970224 (josm)
17-18 - -  1629053 (josm | ra)
16 -  196170169 (josm)
16-17 - -  1629050 (josm | ra)
170 - - 3  1103793055 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
176 -  612517156 (josm)
170-176 - -  1771955 (josm | ra)
178 -  1103790142 (josm)
170-178 - -  1771957 (josm | ra)
177 -  1103792624 (josm)
170-177 - -  1771956 (josm | ra)
171 - - 3  611144504 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
172 -  582492211 (josm)
171-172 - -  1771958 (josm | ra)
176 -  612517156 (josm)
171-176 - -  1771959 (josm | ra)
177 -  1103792624 (josm)
171-177 - -  1771960 (josm | ra)
172 - - 3  582492211 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
171 -  611144504 (josm)
171-172 - -  1771958 (josm | ra)
175 -  1450268383 (josm)
172-175 - -  1771962 (josm | ra)
174 -  1450268384 (josm)
172-174 - -  1771961 (josm | ra)
173 - - 3  747142855 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
158 -  456374240 (josm)
158-173 - -  1771940 (josm | ra)
157 -  621481782 (josm)
157-173 - -  1771937 (josm | ra)
174 -  1450268384 (josm)
173-174 - -  1771963 (josm | ra)
174 - - 3  1450268384 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
172 -  582492211 (josm)
172-174 - -  1771961 (josm | ra)
157 -  621481782 (josm)
157-174 - -  1771938 (josm | ra)
173 -  747142855 (josm)
173-174 - -  1771963 (josm | ra)
175 - - 3  1450268383 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
172 -  582492211 (josm)
172-175 - -  1771962 (josm | ra)
182 -  1450268381 (josm)
175-182 - -  1772965 (josm | ra)
155 -  1452726565 (josm)
155-175 - -  1772963 (josm | ra)
176 - - 3  612517156 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
171 -  611144504 (josm)
171-176 - -  1771959 (josm | ra)
170 -  1103793055 (josm)
170-176 - -  1771955 (josm | ra)
179 -  1104121753 (josm)
176-179 - -  1771964 (josm | ra)
177 - - 3  1103792624 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
171 -  611144504 (josm)
171-177 - -  1771960 (josm | ra)
159 -  688951039 (josm)
159-177 - -  1771942 (josm | ra)
170 -  1103793055 (josm)
170-177 - -  1771956 (josm | ra)
178 - - 3  1103790142 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
170 -  1103793055 (josm)
170-178 - -  1771957 (josm | ra)
163 -  1103793248 (josm)
163-178 - -  1771948 (josm | ra)
179 -  1104121753 (josm)
178-179 - -  1771965 (josm | ra)
179 - - 3  1104121753 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
176 -  612517156 (josm)
176-179 - -  1771964 (josm | ra)
180 -  700167798 (josm)
179-180 - -  1771966 (josm | ra)
178 -  1103790142 (josm)
178-179 - -  1771965 (josm | ra)
18 - - 3  161970224 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
17 -  196170158 (josm)
17-18 - -  1629053 (josm | ra)
27 -  269755915 (josm)
18-27 - -  1456603 (josm | ra)
19 -  280540483 (josm)
18-19 - -  1456628 (josm | ra)
180 - - 3  700167798 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
163 -  1103793248 (josm)
163-180 - -  1771949 (josm | ra)
179 -  1104121753 (josm)
179-180 - -  1771966 (josm | ra)
181 -  1450268400 (josm)
180-181 - -  1771967 (josm | ra)
181 - - 3  1450268400 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
180 -  700167798 (josm)
180-181 - -  1771967 (josm | ra)
164 -  1450268387 (josm)
164-181 - -  1771951 (josm | ra)
165 -  1503809656 (josm)
165-181 - -  1771952 (josm | ra)
182 - 1 1  1450268381 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
175 -  1450268383 (josm)
175-182 - -  1772965 (josm | ra)
183 - 2 2  262992226 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
155 -  1452726565 (josm)
155-183 - -  1772964 (josm | ra)
43 -  1498879751 (josm)
43-183 - connection  1771919 (josm | ra)
19 - - 3  280540483 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
18 -  161970224 (josm)
18-19 - -  1456628 (josm | ra)
26 -  285945204 (josm)
19-26 - -  1457751 (josm | ra)
31 -  297566344 (josm)
19-31 - -  1773241 (josm | ra)
20 - - 3  142091827 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
9 -  196170395 (josm)
9-20 - -  576007 (josm | ra)
26 -  285945204 (josm)
20-26 - -  1457752 (josm | ra)
21 -  392100813 (josm)
20-21 - -  576006 (josm | ra)
21 - - 3  392100813 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
20 -  142091827 (josm)
20-21 - -  576006 (josm | ra)
22 -  285994042 (josm)
21-22 - -  1458052 (josm | ra)
12 -  519598285 (josm)
12-21 - -  575397 (josm | ra)
22 - - 3  285994042 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
26 -  285945204 (josm)
22-26 - -  1458059 (josm | ra)
21 -  392100813 (josm)
21-22 - -  1458052 (josm | ra)
33 -  2589635505 (josm)
22-33 - -  1657186 (josm | ra)
23 - - 3  33714102 (josm)
 6736056345 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
24 -  327696835 (josm)
23-24 - -  1686505 (josm | ra)
36 -  634279964 (josm)
23-36 - -  1773242 (josm | ra)
33 -  2589635505 (josm)
23-33 - -  1686507 (josm | ra)
24 - - 6  282420127 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
17 -  295574325 (josm)
17-24 Simmerath (17) - Monschau (24) connection  1832330 (josm | ra)
15 -  448421342 (josm)
15-24 Roetgen 15 - Monschau (24) connection  1832341 (josm | ra)
26 -  525608609 (josm)
24-26 Raeren (24) - Monschau (26) connection  1832326 (josm | ra)
51 -  603773683 (josm)
24-51 Roetgen (24) - Eupen (51) connection  1770010 (josm | ra)
16 -  2386384612 (josm)
16-24 Simmerrath (16) - Roetgen (24) -  3580800 (josm | ra)
25 -  7656422240 (josm)
 282420042 (josm)
24-25 Monschau (24) - Eupen (25) connection  3564800 (josm | ra)
24 - - 2  327696835 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
23 -  33714102 (josm)
 6736056345 (josm)
23-24 - -  1686505 (josm | ra)
13 -  4680096788 (josm)
13-24 - -  1773235 (josm | ra)
26 - - 3  285945204 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
20 -  142091827 (josm)
20-26 - -  1457752 (josm | ra)
19 -  280540483 (josm)
19-26 - -  1457751 (josm | ra)
22 -  285994042 (josm)
22-26 - -  1458059 (josm | ra)
27 - - 3  269755915 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
18 -  161970224 (josm)
18-27 - -  1456603 (josm | ra)
29 -  6050988610 (josm)
27-29 - -  1455583 (josm | ra)
None - 27-Deutschland - connection  1629052 (josm | ra)
28 - - 3  122000970 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
49 -  122000978 (josm)
28-49 - -  1114328 (josm | ra)
11 -  525410556 (josm)
11-28 Raeren (11) - Raeren (28) connection  1770009 (josm | ra)
46 -  849063697 (josm)
28-46 - -  1114331 (josm | ra)
28 - - 4  775845951 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
30 -  683427343 (josm)
28-30 - -  1771899 (josm | ra)
21 -  1102918771 (josm)
21-28 - -  1771892 (josm | ra)
29 -  1102944363 (josm)
28-29 - -  1773233 (josm | ra)
11 -  3654598232 (josm)
11-28 - -  1771894 (josm | ra)
28 - - 3  525608582 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
27 -  282419985 (josm)
27-28 Eupen (27) - Monschau (28) connection  5954236 (josm | ra)
69 -  897769581 (josm)
28-69 Monschau (28) - Eupen (69) connection  1772966 (josm | ra)
25 -  7656422240 (josm)
 282420042 (josm)
25-28 Eupen (25) - Monschau (28) connection  11244171 (josm | ra)
29 - - 3  6050988610 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
30 -  268982372 (josm)
29-30 - -  1455585 (josm | ra)
27 -  269755915 (josm)
27-29 - -  1455583 (josm | ra)
48 -  270156333 (josm)
29-48 - -  1674881 (josm | ra)
30 - - 3  268982372 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
45 -  297377608 (josm)
30-45 - -  1455586 (josm | ra)
44 -  441566350 (josm)
30-44 - -  1381906 (josm | ra)
29 -  6050988610 (josm)
29-30 - -  1455585 (josm | ra)
31 - - 3  297566344 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
19 -  280540483 (josm)
19-31 - -  1773241 (josm | ra)
32 -  285994162 (josm)
31-32 - -  1657187 (josm | ra)
45 -  297377608 (josm)
31-45 - -  1455584 (josm | ra)
32 - - 3  285994162 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
31 -  297566344 (josm)
31-32 - -  1657187 (josm | ra)
34 -  1904295924 (josm)
32-34 - -  1773244 (josm | ra)
33 -  2589635505 (josm)
32-33 - -  1657188 (josm | ra)
33 - - 3  2589635505 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
23 -  33714102 (josm)
 6736056345 (josm)
23-33 - -  1686507 (josm | ra)
22 -  285994042 (josm)
22-33 - -  1657186 (josm | ra)
32 -  285994162 (josm)
32-33 - -  1657188 (josm | ra)
34 - - 3  1904295924 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
32 -  285994162 (josm)
32-34 - -  1773244 (josm | ra)
45 -  297377608 (josm)
34-45 - -  1773246 (josm | ra)
35 -  1141996518 (josm)
34-35 - -  1773245 (josm | ra)
35 - - 3  1141996518 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
39 -  296017158 (josm)
35-39 - -  1636946 (josm | ra)
36 -  634279964 (josm)
35-36 - -  1636948 (josm | ra)
34 -  1904295924 (josm)
34-35 - -  1773245 (josm | ra)
36 - - 3  634279964 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
23 -  33714102 (josm)
 6736056345 (josm)
23-36 - -  1773242 (josm | ra)
37 -  326105872 (josm)
36-37 - -  1773247 (josm | ra)
35 -  1141996518 (josm)
35-36 - -  1636948 (josm | ra)
37 - - 3  326105872 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
63 -  393725095 (josm)
37-63 - -  1773248 (josm | ra)
36 -  634279964 (josm)
36-37 - -  1773247 (josm | ra)
64 -  760554277 (josm)
37-64 - -  1773249 (josm | ra)
38 - - 3  392013699 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
39 -  296017158 (josm)
38-39 - -  1636944 (josm | ra)
61 -  393725156 (josm)
38-61 - -  1636947 (josm | ra)
58 -  518538579 (josm)
38-58 - -  1659733 (josm | ra)
39 - - 3  296017158 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
38 -  392013699 (josm)
38-39 - -  1636944 (josm | ra)
35 -  1141996518 (josm)
35-39 - -  1636946 (josm | ra)
40 -  1452729410 (josm)
39-40 - -  1659734 (josm | ra)
40 - - 2  1452729410 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
39 -  296017158 (josm)
39-40 - -  1659734 (josm | ra)
41 -  389451502 (josm)
 382146528 (josm)
40-41 - -  1455528 (josm | ra)
41 - - 4  389451502 (josm)
 382146528 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
55 -  224334508 (josm)
41-55 - -  1165344 (josm | ra)
42 -  1452729043 (josm)
41-42 - -  1380558 (josm | ra)
40 -  1452729410 (josm)
40-41 - -  1455528 (josm | ra)
56 -  5448704225 (josm)
41-56 - -  1637166 (josm | ra)
42 - - 3  1452729043 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
43 -  282007374 (josm)
42-43 - -  1380556 (josm | ra)
41 -  389451502 (josm)
 382146528 (josm)
41-42 - -  1380558 (josm | ra)
44 -  441566350 (josm)
42-44 - -  1380560 (josm | ra)
43 - - 3  282007374 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
44 -  441566350 (josm)
43-44 - -  1188477 (josm | ra)
46 -  849063697 (josm)
43-46 - -  1381908 (josm | ra)
42 -  1452729043 (josm)
42-43 - -  1380556 (josm | ra)
44 - - 3  441566350 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
30 -  268982372 (josm)
30-44 - -  1381906 (josm | ra)
43 -  282007374 (josm)
43-44 - -  1188477 (josm | ra)
42 -  1452729043 (josm)
42-44 - -  1380560 (josm | ra)
45 - - 3  297377608 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
30 -  268982372 (josm)
30-45 - -  1455586 (josm | ra)
31 -  297566344 (josm)
31-45 - -  1455584 (josm | ra)
34 -  1904295924 (josm)
34-45 - -  1773246 (josm | ra)
46 - - 4  849063697 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
28 -  122000970 (josm)
28-46 - -  1114331 (josm | ra)
47 -  177289639 (josm)
46-47 - -  1542566 (josm | ra)
55 -  224334508 (josm)
46-55 - -  1114333 (josm | ra)
43 -  282007374 (josm)
43-46 - -  1381908 (josm | ra)
47 - - 3  177289639 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
48 -  270156333 (josm)
47-48 - -  1773250 (josm | ra)
11 -  525410556 (josm)
11-47 Raeren(11) - Raeren(47) connection  1773251 (josm | ra)
46 -  849063697 (josm)
46-47 - -  1542566 (josm | ra)
48 - - 3  270156333 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
47 -  177289639 (josm)
47-48 - -  1773250 (josm | ra)
99 -  4393056232 (josm)
48-99 - connection  1674880 (josm | ra)
29 -  6050988610 (josm)
29-48 - -  1674881 (josm | ra)
49 - - 3  122000978 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
52 -  92214485 (josm)
49-52 - -  1773252 (josm | ra)
28 -  122000970 (josm)
28-49 - -  1114328 (josm | ra)
50 -  177278429 (josm)
49-50 - -  1114329 (josm | ra)
50 - - 3  177278429 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
49 -  122000978 (josm)
49-50 - -  1114329 (josm | ra)
15 -  448421342 (josm)
15-50 Roetgen (15) - Raeren (16) connection  1773253 (josm | ra)
51 -  603773683 (josm)
50-51 - -  1114327 (josm | ra)
51 - - 3  603773683 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
52 -  92214485 (josm)
51-52 - -  1114325 (josm | ra)
50 -  177278429 (josm)
50-51 - -  1114327 (josm | ra)
24 -  282420127 (josm)
24-51 Roetgen (24) - Eupen (51) connection  1770010 (josm | ra)
52 - - 3  92214485 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
49 -  122000978 (josm)
49-52 - -  1773252 (josm | ra)
53 -  174037487 (josm)
52-53 - -  1114324 (josm | ra)
51 -  603773683 (josm)
51-52 - -  1114325 (josm | ra)
53 - - 3  174037487 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
52 -  92214485 (josm)
52-53 - -  1114324 (josm | ra)
69 -  897769581 (josm)
53-69 - -  1114323 (josm | ra)
54 -  3712805322 (josm)
53-54 - -  1383538 (josm | ra)
54 - - 3  3712805322 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
53 -  174037487 (josm)
53-54 - -  1383538 (josm | ra)
55 -  224334508 (josm)
54-55 - -  1114334 (josm | ra)
84 -  256124883 (josm)
54-84 - -  1114319 (josm | ra)
55 - - 3  224334508 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
41 -  389451502 (josm)
 382146528 (josm)
41-55 - -  1165344 (josm | ra)
46 -  849063697 (josm)
46-55 - -  1114333 (josm | ra)
54 -  3712805322 (josm)
54-55 - -  1114334 (josm | ra)
56 - - 3  5448704225 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
57 -  292863586 (josm)
56-57 - -  1659736 (josm | ra)
41 -  389451502 (josm)
 382146528 (josm)
41-56 - -  1637166 (josm | ra)
68 -  441566318 (josm)
56-68 - -  1659737 (josm | ra)
57 - - 4  292863586 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
59 -  291896603 (josm)
57-59 - -  1659526 (josm | ra)
68 -  441566318 (josm)
57-68 - -  1659739 (josm | ra)
58 -  518538579 (josm)
57-58 - -  1659738 (josm | ra)
56 -  5448704225 (josm)
56-57 - -  1659736 (josm | ra)
58 - - 2  518538579 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
57 -  292863586 (josm)
57-58 - -  1659738 (josm | ra)
38 -  392013699 (josm)
38-58 - -  1659733 (josm | ra)
59 - - 4  291896603 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
57 -  292863586 (josm)
57-59 - -  1659526 (josm | ra)
60 -  292863739 (josm)
59-60 - -  1636952 (josm | ra)
67 -  292864271 (josm)
59-67 - -  1428418 (josm | ra)
61 -  393725156 (josm)
59-61 - -  1659527 (josm | ra)
60 - - 3  292863739 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
59 -  291896603 (josm)
59-60 - -  1636952 (josm | ra)
67 -  292864271 (josm)
60-67 - -  1636953 (josm | ra)
68 -  441566318 (josm)
60-68 - -  1659740 (josm | ra)
61 - - 3  393725156 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
59 -  291896603 (josm)
59-61 - -  1659527 (josm | ra)
38 -  392013699 (josm)
38-61 - -  1636947 (josm | ra)
62 -  1423265516 (josm)
61-62 - -  1636945 (josm | ra)
62 - - 3  1423265516 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
63 -  393725095 (josm)
62-63 - -  1167591 (josm | ra)
61 -  393725156 (josm)
61-62 - -  1636945 (josm | ra)
66 -  1451261898 (josm)
62-66 - -  1167590 (josm | ra)
63 - - 3  393725095 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
37 -  326105872 (josm)
37-63 - -  1773248 (josm | ra)
64 -  760554277 (josm)
63-64 - -  1773225 (josm | ra)
62 -  1423265516 (josm)
62-63 - -  1167591 (josm | ra)
64 - - 3  760554277 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
37 -  326105872 (josm)
37-64 - -  1773249 (josm | ra)
63 -  393725095 (josm)
63-64 - -  1773225 (josm | ra)
65 -  1422602028 (josm)
64-65 - -  1771855 (josm | ra)
65 - - 3  1422602028 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
84 -  326105401 (josm)
65-84 - connection  1771969 (josm | ra)
64 -  760554277 (josm)
64-65 - -  1771855 (josm | ra)
66 -  1451261898 (josm)
65-66 - -  1771968 (josm | ra)
66 - - 3  1451261898 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
67 -  292864271 (josm)
66-67 - -  1167551 (josm | ra)
65 -  1422602028 (josm)
65-66 - -  1771968 (josm | ra)
62 -  1423265516 (josm)
62-66 - -  1167590 (josm | ra)
67 - - 3  292864271 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
59 -  291896603 (josm)
59-67 - -  1428418 (josm | ra)
60 -  292863739 (josm)
60-67 - -  1636953 (josm | ra)
66 -  1451261898 (josm)
66-67 - -  1167551 (josm | ra)
68 - - 3  441566318 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
57 -  292863586 (josm)
57-68 - -  1659739 (josm | ra)
60 -  292863739 (josm)
60-68 - -  1659740 (josm | ra)
56 -  5448704225 (josm)
56-68 - -  1659737 (josm | ra)
69 - - 3  897769581 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
53 -  174037487 (josm)
53-69 - -  1114323 (josm | ra)
85 -  256124839 (josm)
69-85 - -  1114321 (josm | ra)
28 -  525608582 (josm)
28-69 Monschau (28) - Eupen (69) connection  1772966 (josm | ra)
7 - - 3  6188202763 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
10 -  278517088 (josm)
7-10 - -  1763035 (josm | ra)
8 -  2352083974 (josm)
 276387115 (josm)
 903432609 (josm)
7-8 - -  9605185 (josm | ra)
04 -  6188080813 (josm)
04-7 - -  575091 (josm | ra)
8 - - 3  2352083974 (josm)
 276387115 (josm)
 903432609 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
9 -  196170395 (josm)
8-9 - -  576008 (josm | ra)
11 -  410059598 (josm)
8-11 - -  575093 (josm | ra)
7 -  6188202763 (josm)
7-8 - -  9605185 (josm | ra)
84 - - 3  256124883 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
85 -  256124839 (josm)
84-85 - -  1114320 (josm | ra)
83 -  528617028 (josm)
83-84 - connection  1771984 (josm | ra)
54 -  3712805322 (josm)
54-84 - -  1114319 (josm | ra)
85 - - 3  256124839 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
84 -  256124883 (josm)
84-85 - -  1114320 (josm | ra)
69 -  897769581 (josm)
69-85 - -  1114321 (josm | ra)
63 -  1453190403 (josm)
63-85 - connection  6594755 (josm | ra)
9 - - 3  196170395 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
15 -  91104681 (josm)
9-15 - -  1629051 (josm | ra)
20 -  142091827 (josm)
9-20 - -  576007 (josm | ra)
8 -  2352083974 (josm)
 276387115 (josm)
 903432609 (josm)
8-9 - -  576008 (josm | ra)
91 - - 3  7552299278 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
93 -  41913905 (josm)
91-93 - connection  145294 (josm | ra)
01 -  276435398 (josm)
01-91 - -  1771856 (josm | ra)
05 -  386573820 (josm)
05-91 - -  1773227 (josm | ra)
92 - - 4  247742302 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
84 -  41903792 (josm)
84-92 - -  6024562 (josm | ra)
01 -  276435398 (josm)
01-92 - -  574889 (josm | ra)
427 -  506271144 (josm)
92-427 - -  379682 (josm | ra)
90 -  5035462101 (josm)
90-92 - -  145303 (josm | ra)