Typercn
OperatorGrafschaft Bentheim Tourismus
Nodes274
OSM-Links  13180399 (josm | ra)
Node Name Expected Routes Found Routes OSM-Links
03 - 3 3  6738094088 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
07 -  4212735368 (josm)
03-07 - -  9142174 (josm | ra)
26 -  6738079712 (josm)
03-26 - connection  9153279 (josm | ra)
82 -  405091332 (josm)
03-82 - -  9142175 (josm | ra)
07 - 3 2  4212735368 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
03 -  6738094088 (josm)
03-07 - -  9142174 (josm | ra)
96 -  446993396 (josm)
07-96 - -  9142177 (josm | ra)
1 - 3 3  360022841 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
65 -  312363877 (josm)
1-65 - -  13248570 (josm | ra)
3 -  554638494 (josm)
1-3 - -  13246863 (josm | ra)
33 -  1275900322 (josm)
1-33 - -  13246861 (josm | ra)
1 - - 5  4221004215 (josm)
 393503346 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
2 -  46628300 (josm)
1-2 - -  1247127 (josm | ra)
07 -  46590841 (josm)
1-07 - -  1247123 (josm | ra)
84 -  317609034 (josm)
1-84 - -  7361628 (josm | ra)
None - 1-1 - connection  13196786 (josm | ra)
47 -  3528793594 (josm)
1-47 - -  7035102 (josm | ra)
1 - 3 3  1359569754 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
13 -  4203342384 (josm)
1-13 - -  13194312 (josm | ra)
7 -  1776421014 (josm)
1-7 - -  13194311 (josm | ra)
32 -  4293385301 (josm)
1-32 - -  13253429 (josm | ra)
1 - 4 4  2419116438 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
52 -  382983337 (josm)
 382983350 (josm)
 1163289020 (josm)
1-52 - -  13254612 (josm | ra)
48 -  9116959751 (josm)
1-48 - -  13254981 (josm | ra)
61 -  1688819519 (josm)
1-61 - -  13255012 (josm | ra)
48 -  9116959751 (josm)
1-48 - -  13255003 (josm | ra)
10 - 3 3  8882125824 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
45 -  259179225 (josm)
10-45 - -  13257653 (josm | ra)
57 -  372864995 (josm)
10-57 - -  13257654 (josm | ra)
13 -  350565785 (josm)
10-13 - -  6279030 (josm | ra)
10 - 3 3  382545794 (josm)
 382545808 (josm)
 382545803 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
52 -  382983337 (josm)
 382983350 (josm)
 1163289020 (josm)
10-52 - -  13254352 (josm | ra)
93 -  670967753 (josm)
10-93 - -  13253832 (josm | ra)
96 -  389515534 (josm)
10-96 - -  13254366 (josm | ra)
10 - 4 4  308234837 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
38 -  300065222 (josm)
10-38 - -  13183526 (josm | ra)
44 -  1631270194 (josm)
10-44 - connection  13183755 (josm | ra)
22 -  3501077847 (josm)
10-22 - -  13183756 (josm | ra)
7 -  368009105 (josm)
7-10 - -  13189497 (josm | ra)
11 - 3 3  332099970 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
48 -  333172287 (josm)
11-48 - -  13250712 (josm | ra)
4 -  4747648036 (josm)
 4747648037 (josm)
4-11 - -  13250767 (josm | ra)
37 -  4225390567 (josm)
11-37 - -  13250711 (josm | ra)
11 - 3 3  306244912 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
82 -  1464022868 (josm)
11-82 - -  13251025 (josm | ra)
5 -  288426908 (josm)
5-11 - -  13251026 (josm | ra)
71 -  306512566 (josm)
11-71 - -  13199219 (josm | ra)
12 - 3 3  286049934 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
42 -  286050922 (josm)
12-42 - -  13246630 (josm | ra)
92 -  6639657452 (josm)
12-92 - -  13246629 (josm | ra)
73 -  286049768 (josm)
12-73 - -  13246631 (josm | ra)
12 - 3 3  393494819 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
37 -  393491668 (josm)
12-37 - -  7035103 (josm | ra)
72 -  308668653 (josm)
12-72 - -  7366008 (josm | ra)
47 -  3528793594 (josm)
12-47 - -  13196787 (josm | ra)
12 - 4 4  395562884 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
6 -  1648413741 (josm)
6-12 - -  13256176 (josm | ra)
82 -  323197029 (josm)
12-82 - -  13255541 (josm | ra)
18 -  336594499 (josm)
12-18 - -  13256113 (josm | ra)
98 -  388166952 (josm)
12-98 - -  13256202 (josm | ra)
13 - 3 3  697292297 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
7 -  314422896 (josm)
7-13 - -  13234381 (josm | ra)
32 -  743373900 (josm)
13-32 - -  13249720 (josm | ra)
21 -  443020658 (josm)
13-21 - -  13234380 (josm | ra)
13 - 3 3  4203342384 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
1 -  1359569754 (josm)
1-13 - -  13194312 (josm | ra)
98 -  2294651806 (josm)
13-98 - -  6271450 (josm | ra)
22 -  307065772 (josm)
13-22 - -  13194310 (josm | ra)
13 - 4 4  350565785 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
9 -  340196682 (josm)
9-13 - -  4709723 (josm | ra)
10 -  8882125824 (josm)
10-13 - -  6279030 (josm | ra)
82 -  740315967 (josm)
13-82 - -  4709821 (josm | ra)
12 -  608627376 (josm)
 46460495 (josm)
 247743129 (josm)
12-13 - connection  1247087 (josm | ra)
14 - - 3  367955653 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
45 -  3964218604 (josm)
14-45 - -  13244982 (josm | ra)
68 -  294652275 (josm)
14-68 - -  13244658 (josm | ra)
97 -  294835930 (josm)
14-97 - -  13244679 (josm | ra)
14 - 3 3  348205852 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
27 -  345186168 (josm)
14-27 - -  13249778 (josm | ra)
39 -  378816376 (josm)
14-39 - -  13249781 (josm | ra)
89 -  606202284 (josm)
14-89 - -  13249780 (josm | ra)
14 - 3 3  356507407 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
32 -  739516421 (josm)
14-32 - -  13216326 (josm | ra)
19 -  1272327985 (josm)
14-19 - -  13223620 (josm | ra)
53 -  371627434 (josm)
14-53 - -  13223622 (josm | ra)
15 - 3 3  305116562 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
40 -  6795977006 (josm)
15-40 - -  13199383 (josm | ra)
19 -  3528168259 (josm)
15-19 - -  13199381 (josm | ra)
79 -  309625539 (josm)
15-79 - -  13199382 (josm | ra)
15 - 3 3  285794774 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
78 -  2327864409 (josm)
15-78 - -  13245382 (josm | ra)
63 -  282934103 (josm)
15-63 - -  13245240 (josm | ra)
75 -  284942380 (josm)
15-75 - -  13246310 (josm | ra)
15 - 3 3  1942668855 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
89 -  606202284 (josm)
15-89 - -  13249802 (josm | ra)
21 -  443020658 (josm)
15-21 - -  13249801 (josm | ra)
94 -  419881749 (josm)
15-94 - -  13253434 (josm | ra)
16 - 3 3  619148368 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
88 -  286343810 (josm)
16-88 - -  13248746 (josm | ra)
33 -  306610433 (josm)
16-33 - -  13248882 (josm | ra)
78 -  2327864409 (josm)
16-78 - -  13248745 (josm | ra)
16 - 3 3  340440033 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
2 -  340420606 (josm)
2-16 - -  13250380 (josm | ra)
41 -  312363899 (josm)
16-41 - -  13251019 (josm | ra)
37 -  4225390567 (josm)
16-37 - -  13250379 (josm | ra)
16 - 3 3  1485719201 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
31 -  288426911 (josm)
16-31 - -  13251140 (josm | ra)
53 -  289375840 (josm)
16-53 - -  13251144 (josm | ra)
71 -  308822589 (josm)
16-71 - -  13251163 (josm | ra)
17 - 3 3  286634395 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
75 -  284942380 (josm)
17-75 - -  13248748 (josm | ra)
88 -  286343810 (josm)
17-88 - -  13248747 (josm | ra)
23 -  307148300 (josm)
17-23 - -  13249798 (josm | ra)
17 - 3 3  664515906 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
32 -  743373900 (josm)
17-32 - -  13234676 (josm | ra)
97 -  401882819 (josm)
17-97 - -  13234677 (josm | ra)
26 -  378816250 (josm)
17-26 - -  13249734 (josm | ra)
18 - 3 3  660149228 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
96 -  445048888 (josm)
18-96 - -  13212345 (josm | ra)
24 -  333235130 (josm)
18-24 - -  13212344 (josm | ra)
75 -  314424190 (josm)
18-75 - -  13212346 (josm | ra)
18 - 3 3  336594499 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
33 -  1272327983 (josm)
18-33 - -  13256112 (josm | ra)
12 -  395562884 (josm)
12-18 - -  13256113 (josm | ra)
24 -  9117990883 (josm)
18-24 - -  13256111 (josm | ra)
18 - 3 3  360392004 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
49 -  1638331041 (josm)
18-49 - -  13202277 (josm | ra)
72 -  308668653 (josm)
18-72 - -  13202275 (josm | ra)
2 -  266904644 (josm)
2-18 - -  13202276 (josm | ra)
19 - 3 3  1272327985 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
14 -  356507407 (josm)
14-19 - -  13223620 (josm | ra)
33 -  1272327983 (josm)
19-33 - -  13223619 (josm | ra)
8 -  388167023 (josm)
8-19 - connection  13258791 (josm | ra)
19 - 3 3  3528168259 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
56 -  3527969253 (josm)
19-56 - -  13195347 (josm | ra)
88 -  3439711308 (josm)
19-88 - connection  5160377 (josm | ra)
15 -  305116562 (josm)
15-19 - -  13199381 (josm | ra)
19 - - 3  283138201 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
34 -  294652053 (josm)
19-34 - -  13244863 (josm | ra)
31 -  307379208 (josm)
19-31 - -  13244928 (josm | ra)
93 -  285795206 (josm)
19-93 - -  13245084 (josm | ra)
2 - 4 4  266904644 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
49 -  1638331041 (josm)
2-49 - -  7366397 (josm | ra)
88 -  304778574 (josm)
2-88 - -  13199985 (josm | ra)
18 -  360392004 (josm)
2-18 - -  13202276 (josm | ra)
99 -  360391317 (josm)
2-99 - -  13200993 (josm | ra)
2 - 3 3  340420606 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
3 -  554638494 (josm)
2-3 - -  13248572 (josm | ra)
16 -  340440033 (josm)
2-16 - -  13250380 (josm | ra)
4 -  4747648036 (josm)
 4747648037 (josm)
2-4 - -  13250769 (josm | ra)
2 - 3 3  2824428975 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
22 -  3501077847 (josm)
2-22 - -  13184400 (josm | ra)
83 -  1628117165 (josm)
2-83 - -  13184399 (josm | ra)
49 -  445019707 (josm)
2-49 - -  13184398 (josm | ra)
20 - 3 3  331454206 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
7 -  368009105 (josm)
7-20 - -  13189494 (josm | ra)
29 -  1777421269 (josm)
20-29 - -  13192304 (josm | ra)
43 -  299418415 (josm)
20-43 - -  13191550 (josm | ra)
20 - 3 3  1033867344 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
43 -  1933485104 (josm)
20-43 - -  13255214 (josm | ra)
7 -  277425537 (josm)
7-20 - connection  13261524 (josm | ra)
78 -  288927915 (josm)
20-78 - connection  13261741 (josm | ra)
20 - 3 3  315836971 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
67 -  606257179 (josm)
20-67 - -  13221262 (josm | ra)
37 -  372910977 (josm)
20-37 - -  13234681 (josm | ra)
79 -  372930489 (josm)
20-79 - -  13234680 (josm | ra)
21 - 3 3  417726973 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
42 -  382627652 (josm)
21-42 - -  13252280 (josm | ra)
48 -  554647775 (josm)
21-48 - -  13252200 (josm | ra)
64 -  418628380 (josm)
21-64 - -  13252199 (josm | ra)
21 - 3 3  443020658 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
13 -  697292297 (josm)
13-21 - -  13234380 (josm | ra)
15 -  1942668855 (josm)
15-21 - -  13249801 (josm | ra)
47 -  443020744 (josm)
21-47 - -  13234379 (josm | ra)
21 - - 3  297789359 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
97 -  294835930 (josm)
21-97 - -  13244803 (josm | ra)
54 -  308063217 (josm)
21-54 - -  13244810 (josm | ra)
63 -  299660888 (josm)
21-63 - -  13244833 (josm | ra)
22 - 3 3  286050188 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
77 -  308019773 (josm)
22-77 - -  13248725 (josm | ra)
92 -  6639657452 (josm)
22-92 - -  13248491 (josm | ra)
39 -  286050641 (josm)
22-39 - -  13248492 (josm | ra)
22 - 3 3  3501077847 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
57 -  3514882722 (josm)
22-57 - -  13193766 (josm | ra)
10 -  308234837 (josm)
10-22 - -  13183756 (josm | ra)
2 -  2824428975 (josm)
2-22 - -  13184400 (josm | ra)
22 - 3 3  307065772 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
50 -  606168863 (josm)
22-50 - -  13194309 (josm | ra)
97 -  46654468 (josm)
22-97 - connection  7165494 (josm | ra)
13 -  4203342384 (josm)
13-22 - -  13194310 (josm | ra)
23 - 3 3  3527969267 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
56 -  3527969253 (josm)
23-56 - -  13195346 (josm | ra)
79 -  309625539 (josm)
23-79 - -  5162198 (josm | ra)
8 -  3527969284 (josm)
8-23 - -  7035104 (josm | ra)
23 - 3 3  246172563 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
60 -  60369759 (josm)
23-60 - -  13210003 (josm | ra)
70 -  2806649591 (josm)
23-70 - -  4700243 (josm | ra)
36 -  246172562 (josm)
23-36 - -  13210004 (josm | ra)
23 - 3 3  307148300 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
17 -  286634395 (josm)
17-23 - -  13249798 (josm | ra)
72 -  315566379 (josm)
23-72 - -  13249793 (josm | ra)
55 -  279631774 (josm)
23-55 - -  13249794 (josm | ra)
24 - 3 3  333235130 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
18 -  660149228 (josm)
18-24 - -  13212344 (josm | ra)
55 -  1595237791 (josm)
24-55 - -  13221271 (josm | ra)
32 -  739516421 (josm)
24-32 - -  13216327 (josm | ra)
24 - 3 3  360769538 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
88 -  286343810 (josm)
24-88 - -  13249809 (josm | ra)
72 -  315566379 (josm)
24-72 - -  13249810 (josm | ra)
35 -  360908881 (josm)
24-35 - -  13249828 (josm | ra)
24 - 3 3  9117990883 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
18 -  336594499 (josm)
18-24 - -  13256111 (josm | ra)
35 -  1648414089 (josm)
24-35 - -  13256110 (josm | ra)
6 -  1648413741 (josm)
6-24 - -  13256177 (josm | ra)
24 - 3 3  2567537854 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
54 -  332093259 (josm)
 332093252 (josm)
 332093273 (josm)
24-54 - -  9149437 (josm | ra)
91 -  3365896221 (josm)
24-91 - connection  9153145 (josm | ra)
82 -  405091332 (josm)
24-82 - -  9149520 (josm | ra)
25 - 3 3  385538279 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
65 -  560983794 (josm)
25-65 - -  13252050 (josm | ra)
34 -  1776421036 (josm)
25-34 - -  13252051 (josm | ra)
44 -  385474655 (josm)
25-44 - -  13252049 (josm | ra)
25 - - 3  6636592436 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
31 -  307379208 (josm)
25-31 - -  13244930 (josm | ra)
92 -  3964218696 (josm)
25-92 - connection  9140830 (josm | ra)
46 -  307447237 (josm)
25-46 - -  13244629 (josm | ra)
25 - 3 3  259179042 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
3 -  554638494 (josm)
3-25 - -  13248571 (josm | ra)
85 -  1631040530 (josm)
25-85 - -  13246787 (josm | ra)
45 -  259179225 (josm)
25-45 - -  13246814 (josm | ra)
26 - 3 3  608589863 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
95 -  302390147 (josm)
26-95 - -  13223626 (josm | ra)
7 -  314422896 (josm)
7-26 - -  13223627 (josm | ra)
51 -  3526145333 (josm)
26-51 - -  13223628 (josm | ra)
26 - 3 3  378816250 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
17 -  664515906 (josm)
17-26 - -  13249734 (josm | ra)
39 -  378816376 (josm)
26-39 - -  13249732 (josm | ra)
44 -  401880929 (josm)
26-44 - -  13249733 (josm | ra)
26 - 3 3  6728785312 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
77 -  306678859 (josm)
26-77 - -  13248968 (josm | ra)
44 -  6728785298 (josm)
26-44 - -  13249007 (josm | ra)
33 -  306610433 (josm)
26-33 - -  13248973 (josm | ra)
27 - 3 3  345186168 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
64 -  418628380 (josm)
27-64 - -  13249779 (josm | ra)
14 -  348205852 (josm)
14-27 - -  13249778 (josm | ra)
39 -  378816376 (josm)
27-39 - -  13252233 (josm | ra)
27 - 3 3  306678829 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
85 -  388120489 (josm)
27-85 - -  13250451 (josm | ra)
47 -  306678834 (josm)
27-47 - -  13250452 (josm | ra)
44 -  6728785298 (josm)
27-44 - -  13250450 (josm | ra)
27 - 3 3  3509092348 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
93 -  285795206 (josm)
27-93 - -  13245384 (josm | ra)
67 -  3964208954 (josm)
27-67 - -  13245586 (josm | ra)
78 -  2327864409 (josm)
27-78 - -  13245383 (josm | ra)
28 - 3 3  739516430 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
32 -  739516421 (josm)
28-32 - -  13221849 (josm | ra)
71 -  369358699 (josm)
28-71 - -  13223624 (josm | ra)
97 -  3526259765 (josm)
28-97 - -  13223623 (josm | ra)
28 - 4 4  307413244 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
74 -  2039739379 (josm)
28-74 - -  13252132 (josm | ra)
87 -  6797285764 (josm)
28-87 - -  13199991 (josm | ra)
46 -  29154391 (josm)
28-46 - -  13194305 (josm | ra)
44 -  385474655 (josm)
28-44 - -  13194307 (josm | ra)
28 - 3 3  324717989 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
36 -  441227445 (josm)
28-36 - -  13250228 (josm | ra)
86 -  4464051561 (josm)
28-86 - -  13250221 (josm | ra)
88 -  1313304589 (josm)
28-88 - -  13250347 (josm | ra)
29 - - 3  1246955679 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
70 -  9114935301 (josm)
29-70 - -  13252356 (josm | ra)
42 -  382627652 (josm)
29-42 - -  13252357 (josm | ra)
60 -  608611111 (josm)
29-60 - connection  13263319 (josm | ra)
29 - 3 3  1777421269 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
97 -  294835930 (josm)
29-97 - -  13244969 (josm | ra)
20 -  331454206 (josm)
20-29 - -  13192304 (josm | ra)
56 -  1777421306 (josm)
29-56 - -  13192303 (josm | ra)
29 - 3 3  461083143 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
90 -  641689860 (josm)
29-90 - -  13221267 (josm | ra)
75 -  314424190 (josm)
29-75 - -  4699736 (josm | ra)
83 -  372910812 (josm)
29-83 - -  13221266 (josm | ra)
3 - 4 4  401785965 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
36 -  304555264 (josm)
3-36 - -  13199223 (josm | ra)
40 -  6795977006 (josm)
3-40 - -  13199384 (josm | ra)
9 -  305692899 (josm)
3-9 - -  7367473 (josm | ra)
98 -  309132688 (josm)
3-98 - -  13195348 (josm | ra)
3 - 4 4  554638494 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
2 -  340420606 (josm)
2-3 - -  13248572 (josm | ra)
8 -  282707813 (josm)
3-8 - -  13246838 (josm | ra)
25 -  259179042 (josm)
3-25 - -  13248571 (josm | ra)
1 -  360022841 (josm)
1-3 - -  13246863 (josm | ra)
3 - - 3  3515302247 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
83 -  1628117165 (josm)
3-83 - -  6277976 (josm | ra)
49 -  445019707 (josm)
3-49 - -  6279531 (josm | ra)
51 -  301150849 (josm)
3-51 - -  13180398 (josm | ra)
30 - 3 3  9098391917 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
51 -  3526145333 (josm)
30-51 - -  5153319 (josm | ra)
97 -  3526259765 (josm)
30-97 - -  13221850 (josm | ra)
77 -  333235191 (josm)
30-77 - -  13221851 (josm | ra)
30 - - 3  282934099 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
93 -  285795206 (josm)
30-93 - -  13245098 (josm | ra)
63 -  282934103 (josm)
30-63 - -  13245238 (josm | ra)
70 -  294559066 (josm)
30-70 - -  13245141 (josm | ra)
30 - 3 3  314424204 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
96 -  445048888 (josm)
30-96 - -  13212347 (josm | ra)
40 -  461083111 (josm)
30-40 - -  13212348 (josm | ra)
43 -  269953458 (josm)
30-43 - -  13212349 (josm | ra)
31 - 3 3  606241205 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
81 -  299416456 (josm)
31-81 - -  13193777 (josm | ra)
62 -  4317987190 (josm)
31-62 - -  13193778 (josm | ra)
6 -  371730139 (josm)
6-31 - -  13193776 (josm | ra)
31 - - 3  307379208 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
25 -  6636592436 (josm)
25-31 - -  13244930 (josm | ra)
67 -  3964208954 (josm)
31-67 - -  13245587 (josm | ra)
19 -  283138201 (josm)
19-31 - -  13244928 (josm | ra)
31 - 3 3  288426911 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
16 -  1485719201 (josm)
16-31 - -  13251140 (josm | ra)
5 -  288426908 (josm)
5-31 - -  13251008 (josm | ra)
61 -  335982990 (josm)
31-61 - -  13250962 (josm | ra)
32 - 3 3  739516421 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
14 -  356507407 (josm)
14-32 - -  13216326 (josm | ra)
28 -  739516430 (josm)
28-32 - -  13221849 (josm | ra)
24 -  333235130 (josm)
24-32 - -  13216327 (josm | ra)
32 - 3 3  743373900 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
17 -  664515906 (josm)
17-32 - -  13234676 (josm | ra)
97 -  401882819 (josm)
32-97 - -  13249721 (josm | ra)
13 -  697292297 (josm)
13-32 - -  13249720 (josm | ra)
32 - 3 3  4293385301 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
1 -  1359569754 (josm)
1-32 - -  13253429 (josm | ra)
50 -  307876378 (josm)
32-50 - -  13193782 (josm | ra)
62 -  4317987190 (josm)
32-62 - -  13193781 (josm | ra)
33 - - 3  1275900322 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
57 -  372864995 (josm)
33-57 - -  13248644 (josm | ra)
8 -  282707813 (josm)
8-33 - -  13246862 (josm | ra)
1 -  360022841 (josm)
1-33 - -  13246861 (josm | ra)
33 - 3 3  1272327983 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
19 -  1272327985 (josm)
19-33 - -  13223619 (josm | ra)
71 -  369358699 (josm)
33-71 - -  13223618 (josm | ra)
18 -  336594499 (josm)
18-33 - -  13256112 (josm | ra)
33 - 4 4  306610433 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
77 -  306678859 (josm)
33-77 - -  13248941 (josm | ra)
9 -  360910627 (josm)
9-33 - -  13249830 (josm | ra)
26 -  6728785312 (josm)
26-33 - -  13248973 (josm | ra)
16 -  619148368 (josm)
16-33 - -  13248882 (josm | ra)
34 - - 3  294652053 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
19 -  283138201 (josm)
19-34 - -  13244863 (josm | ra)
70 -  294559066 (josm)
34-70 - -  13245001 (josm | ra)
68 -  294652275 (josm)
34-68 - -  13244659 (josm | ra)
34 - 3 3  1776421036 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
25 -  385538279 (josm)
25-34 - -  13252051 (josm | ra)
58 -  197155355 (josm)
34-58 - -  13251674 (josm | ra)
7 -  1776421014 (josm)
7-34 - -  13252052 (josm | ra)
34 - 3 3  4467042761 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
65 -  441926078 (josm)
34-65 - -  13253588 (josm | ra)
93 -  670967753 (josm)
34-93 - -  13253759 (josm | ra)
45 -  880567645 (josm)
34-45 - -  13253597 (josm | ra)
35 - 3 3  360908881 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
9 -  360910627 (josm)
9-35 - -  13249831 (josm | ra)
40 -  373424816 (josm)
35-40 - -  13250512 (josm | ra)
24 -  360769538 (josm)
24-35 - -  13249828 (josm | ra)
35 - 3 3  1648414089 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
75 -  399137910 (josm)
35-75 - -  13234376 (josm | ra)
95 -  302390147 (josm)
35-95 - -  13223617 (josm | ra)
24 -  9117990883 (josm)
24-35 - -  13256110 (josm | ra)
35 - 3 3  664507681 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
73 -  372942505 (josm)
35-73 - -  4688248 (josm | ra)
79 -  372930489 (josm)
35-79 - -  13249610 (josm | ra)
41 -  401880953 (josm)
35-41 - -  13249611 (josm | ra)
36 - 3 3  304555264 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
3 -  401785965 (josm)
3-36 - -  13199223 (josm | ra)
71 -  306512566 (josm)
36-71 - -  13199220 (josm | ra)
79 -  309625539 (josm)
36-79 - -  13199222 (josm | ra)
36 - 3 3  246172562 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
23 -  246172563 (josm)
23-36 - -  13210004 (josm | ra)
76 -  746315473 (josm)
36-76 - -  13210006 (josm | ra)
50 -  314424218 (josm)
36-50 - -  13210005 (josm | ra)
36 - 3 3  441227445 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
79 -  312363716 (josm)
36-79 - -  13249969 (josm | ra)
28 -  324717989 (josm)
28-36 - -  13250228 (josm | ra)
37 -  4225390567 (josm)
36-37 - -  9141059 (josm | ra)
37 - 4 4  4225390567 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
11 -  332099970 (josm)
11-37 - -  13250711 (josm | ra)
16 -  340440033 (josm)
16-37 - -  13250379 (josm | ra)
36 -  441227445 (josm)
36-37 - -  9141059 (josm | ra)
85 -  388120489 (josm)
37-85 - -  13249968 (josm | ra)
37 - 3 3  372910977 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
78 -  461083190 (josm)
37-78 - -  13221265 (josm | ra)
83 -  372910812 (josm)
37-83 - -  13234682 (josm | ra)
20 -  315836971 (josm)
20-37 - -  13234681 (josm | ra)
37 - 3 3  393491668 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
49 -  1638331041 (josm)
37-49 - -  13202278 (josm | ra)
66 -  1776393993 (josm)
37-66 - -  13199990 (josm | ra)
12 -  393494819 (josm)
12-37 - -  7035103 (josm | ra)
38 - - 3  308074949 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
54 -  308063217 (josm)
38-54 - -  13244812 (josm | ra)
46 -  307447237 (josm)
38-46 - -  13244639 (josm | ra)
68 -  294652275 (josm)
38-68 - -  13244657 (josm | ra)
38 - 3 3  300065222 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
10 -  308234837 (josm)
10-38 - -  13183526 (josm | ra)
92 -  3493061192 (josm)
38-92 - -  13183527 (josm | ra)
43 -  47090309 (josm)
38-43 - connection  6277975 (josm | ra)
38 - 3 3  608611051 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
79 -  4469403498 (josm)
38-79 - connection  13263323 (josm | ra)
70 -  9114935301 (josm)
38-70 - -  13252333 (josm | ra)
45 -  880567645 (josm)
38-45 - -  13253714 (josm | ra)
39 - 3 3  378816376 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
27 -  345186168 (josm)
27-39 - -  13252233 (josm | ra)
26 -  378816250 (josm)
26-39 - -  13249732 (josm | ra)
14 -  348205852 (josm)
14-39 - -  13249781 (josm | ra)
39 - 4 4  286050641 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
8 -  1589458030 (josm)
 1589458028 (josm)
8-39 - -  13246550 (josm | ra)
64 -  3503443209 (josm)
39-64 - -  13246551 (josm | ra)
42 -  286050922 (josm)
39-42 - -  13246549 (josm | ra)
22 -  286050188 (josm)
22-39 - -  13248492 (josm | ra)
4 - 3 3  308030427 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
71 -  308822589 (josm)
4-71 - -  13251582 (josm | ra)
65 -  560983794 (josm)
4-65 - -  13252048 (josm | ra)
58 -  197155355 (josm)
4-58 - -  13251589 (josm | ra)
4 - 3 3  4747648036 (josm)
 4747648037 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
74 -  318761432 (josm)
4-74 - -  13250768 (josm | ra)
2 -  340420606 (josm)
2-4 - -  13250769 (josm | ra)
11 -  332099970 (josm)
4-11 - -  13250767 (josm | ra)
4 - 3 3  1391486953 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
59 -  454628049 (josm)
4-59 - connection  13250169 (josm | ra)
60 -  624601421 (josm)
4-60 - -  13250170 (josm | ra)
86 -  4464051561 (josm)
4-86 - -  13250202 (josm | ra)
40 - 3 3  461083111 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
60 -  60369759 (josm)
40-60 - -  13210002 (josm | ra)
30 -  314424204 (josm)
30-40 - -  13212348 (josm | ra)
50 -  314424218 (josm)
40-50 - -  13210001 (josm | ra)
40 - 3 3  373424816 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
62 -  333172208 (josm)
40-62 - -  13250514 (josm | ra)
35 -  360908881 (josm)
35-40 - -  13250512 (josm | ra)
47 -  306678834 (josm)
40-47 - -  13250511 (josm | ra)
40 - 3 3  6795977006 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
3 -  401785965 (josm)
3-40 - -  13199384 (josm | ra)
91 -  305696181 (josm)
40-91 - -  13199221 (josm | ra)
15 -  305116562 (josm)
15-40 - -  13199383 (josm | ra)
41 - - 3  299660893 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
34 -  388119936 (josm)
34-41 - connection  13244825 (josm | ra)
63 -  299660888 (josm)
41-63 - -  13244828 (josm | ra)
94 -  429321604 (josm)
41-94 - -  13244822 (josm | ra)
41 - 3 3  312363899 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
65 -  312363877 (josm)
41-65 - -  13251021 (josm | ra)
88 -  1313304589 (josm)
41-88 - -  13251020 (josm | ra)
16 -  340440033 (josm)
16-41 - -  13251019 (josm | ra)
41 - 3 3  401880953 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
35 -  664507681 (josm)
35-41 - -  13249611 (josm | ra)
52 -  401882848 (josm)
41-52 - -  13249686 (josm | ra)
44 -  401880929 (josm)
41-44 - -  13249612 (josm | ra)
42 - 3 3  382627652 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
70 -  9114935301 (josm)
42-70 - -  13252279 (josm | ra)
29 -  1246955679 (josm)
29-42 - -  13252357 (josm | ra)
21 -  417726973 (josm)
21-42 - -  13252280 (josm | ra)
42 - 3 3  286050922 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
12 -  286049934 (josm)
12-42 - -  13246630 (josm | ra)
53 -  3964218195 (josm)
42-53 - -  13246306 (josm | ra)
39 -  286050641 (josm)
39-42 - -  13246549 (josm | ra)
42 - 3 3  361520761 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
90 -  641689860 (josm)
42-90 - -  13221268 (josm | ra)
75 -  314424190 (josm)
42-75 - -  4684492 (josm | ra)
55 -  1595237791 (josm)
42-55 - -  13221269 (josm | ra)
43 - - 3  299418415 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
59 -  299416413 (josm)
43-59 - -  13193767 (josm | ra)
8 -  1589458030 (josm)
 1589458028 (josm)
8-43 - -  13191549 (josm | ra)
20 -  331454206 (josm)
20-43 - -  13191550 (josm | ra)
43 - 3 3  1933485104 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
54 -  1933485319 (josm)
43-54 - -  13255118 (josm | ra)
20 -  1033867344 (josm)
20-43 - -  13255214 (josm | ra)
58 -  1933485076 (josm)
43-58 - -  13255391 (josm | ra)
43 - 3 3  269953458 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
30 -  314424204 (josm)
30-43 - -  13212349 (josm | ra)
80 -  27366270 (josm)
43-80 - -  13212350 (josm | ra)
48 -  59657246 (josm)
43-48 - -  13212351 (josm | ra)
44 - 3 3  6728785298 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
26 -  6728785312 (josm)
26-44 - -  13249007 (josm | ra)
80 -  306604531 (josm)
44-80 - -  13249026 (josm | ra)
27 -  306678829 (josm)
27-44 - -  13250450 (josm | ra)
44 - 3 3  401880929 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
41 -  401880953 (josm)
41-44 - -  13249612 (josm | ra)
26 -  378816250 (josm)
26-44 - -  13249733 (josm | ra)
73 -  372942505 (josm)
44-73 - -  13249613 (josm | ra)
44 - 3 3  385474655 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
25 -  385538279 (josm)
25-44 - -  13252049 (josm | ra)
28 -  307413244 (josm)
28-44 - -  13194307 (josm | ra)
96 -  4211391198 (josm)
44-96 - -  13194306 (josm | ra)
45 - 3 3  259179225 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
10 -  8882125824 (josm)
10-45 - -  13257653 (josm | ra)
8 -  282707813 (josm)
8-45 - -  13246813 (josm | ra)
25 -  259179042 (josm)
25-45 - -  13246814 (josm | ra)
45 - 3 3  880567645 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
34 -  4467042761 (josm)
34-45 - -  13253597 (josm | ra)
96 -  389515534 (josm)
45-96 - -  13253719 (josm | ra)
38 -  608611051 (josm)
38-45 - -  13253714 (josm | ra)
45 - - 3  3964218604 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
64 -  3503443209 (josm)
45-64 - -  13244991 (josm | ra)
8 -  1589458030 (josm)
 1589458028 (josm)
8-45 - -  13244978 (josm | ra)
14 -  367955653 (josm)
14-45 - -  13244982 (josm | ra)
46 - - 3  307447237 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
88 -  1460236602 (josm)
46-88 - connection  13244628 (josm | ra)
38 -  308074949 (josm)
38-46 - -  13244639 (josm | ra)
25 -  6636592436 (josm)
25-46 - -  13244629 (josm | ra)
46 - 3 3  29154391 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
95 -  4964465395 (josm)
46-95 - -  13202273 (josm | ra)
69 -  6797285706 (josm)
46-69 - -  13195353 (josm | ra)
28 -  307413244 (josm)
28-46 - -  13194305 (josm | ra)
46 - 3 3  1050055380 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
54 -  332093259 (josm)
 332093252 (josm)
 332093273 (josm)
46-54 - -  13250148 (josm | ra)
84 -  477234744 (josm)
46-84 - -  13250149 (josm | ra)
87 -  471391970 (josm)
46-87 - connection  13274137 (josm | ra)
47 - 3 3  443020744 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
21 -  443020658 (josm)
21-47 - -  13234379 (josm | ra)
94 -  419881749 (josm)
47-94 - -  13249816 (josm | ra)
75 -  399137910 (josm)
47-75 - -  13234378 (josm | ra)
47 - 4 4  3528793594 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
48 -  333172287 (josm)
47-48 - -  13246734 (josm | ra)
55 -  1776393968 (josm)
47-55 - -  13199987 (josm | ra)
1 -  4221004215 (josm)
 393503346 (josm)
1-47 - -  7035102 (josm | ra)
12 -  393494819 (josm)
12-47 - -  13196787 (josm | ra)
47 - 3 3  306678834 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
40 -  373424816 (josm)
40-47 - -  13250511 (josm | ra)
9 -  360910627 (josm)
9-47 - -  13250467 (josm | ra)
27 -  306678829 (josm)
27-47 - -  13250452 (josm | ra)
48 - 4 4  9116959751 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
1 -  2419116438 (josm)
1-48 - -  13255003 (josm | ra)
1 -  2419116438 (josm)
1-48 - -  13254981 (josm | ra)
6 -  1648413741 (josm)
6-48 - -  13256175 (josm | ra)
73 -  1933485159 (josm)
48-73 - -  13255542 (josm | ra)
48 - 4 4  554647775 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
21 -  417726973 (josm)
21-48 - -  13252200 (josm | ra)
57 -  372864995 (josm)
48-57 - -  13248643 (josm | ra)
99 -  2038819235 (josm)
48-99 - -  13250355 (josm | ra)
86 -  401908928 (josm)
48-86 - -  13249609 (josm | ra)
48 - 3 3  59657246 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
45 -  7617823238 (josm)
45-48 - connection  13925685 (josm | ra)
43 -  269953458 (josm)
43-48 - -  13212351 (josm | ra)
49 -  261743046 (josm)
48-49 - -  13212352 (josm | ra)
48 - 3 3  333172287 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
69 -  365967049 (josm)
48-69 - -  13246732 (josm | ra)
47 -  3528793594 (josm)
47-48 - -  13246734 (josm | ra)
11 -  332099970 (josm)
11-48 - -  13250712 (josm | ra)
49 - 3 3  1638331041 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
18 -  360392004 (josm)
18-49 - -  13202277 (josm | ra)
2 -  266904644 (josm)
2-49 - -  7366397 (josm | ra)
37 -  393491668 (josm)
37-49 - -  13202278 (josm | ra)
49 - 3 3  445019707 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
76 -  3514949387 (josm)
49-76 - -  13184397 (josm | ra)
3 -  3515302247 (josm)
3-49 - -  6279531 (josm | ra)
2 -  2824428975 (josm)
2-49 - -  13184398 (josm | ra)
49 - 3 3  261743046 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
60 -  60369759 (josm)
49-60 - -  13212353 (josm | ra)
69 -  60369752 (josm)
49-69 - -  5155202 (josm | ra)
48 -  59657246 (josm)
48-49 - -  13212352 (josm | ra)
5 - 3 3  288426908 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
11 -  306244912 (josm)
5-11 - -  13251026 (josm | ra)
31 -  288426911 (josm)
5-31 - -  13251008 (josm | ra)
53 -  289375840 (josm)
5-53 - -  13251085 (josm | ra)
5 - 3 3  371726949 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
6 -  371730139 (josm)
5-6 - -  13193770 (josm | ra)
81 -  299416456 (josm)
5-81 - -  13193769 (josm | ra)
59 -  299416413 (josm)
5-59 - -  13193771 (josm | ra)
50 - 3 3  606168863 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
22 -  307065772 (josm)
22-50 - -  13194309 (josm | ra)
96 -  4211391198 (josm)
50-96 - -  13194308 (josm | ra)
95 -  4964465395 (josm)
50-95 - -  6271449 (josm | ra)
50 - - 3  314424218 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
40 -  461083111 (josm)
40-50 - -  13210001 (josm | ra)
96 -  445048888 (josm)
50-96 - -  4684483 (josm | ra)
36 -  246172562 (josm)
36-50 - -  13210005 (josm | ra)
50 - 3 3  307876378 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
99 -  306019062 (josm)
50-99 - -  13193783 (josm | ra)
32 -  4293385301 (josm)
32-50 - -  13193782 (josm | ra)
27 -  46942358 (josm)
27-50 - connection  4835776 (josm | ra)
51 - 3 3  3526145333 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
30 -  9098391917 (josm)
30-51 - -  5153319 (josm | ra)
26 -  608589863 (josm)
26-51 - -  13223628 (josm | ra)
97 -  3526259765 (josm)
51-97 - -  13221913 (josm | ra)
51 - 3 3  301150849 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
93 -  372927717 (josm)
51-93 - -  13180471 (josm | ra)
26 -  299658854 (josm)
26-51 - connection  6277974 (josm | ra)
3 -  3515302247 (josm)
3-51 - -  13180398 (josm | ra)
52 - 3 3  446144045 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
83 -  1628117165 (josm)
52-83 - -  13180397 (josm | ra)
92 -  3493061192 (josm)
52-92 - -  13183528 (josm | ra)
25 -  47028823 (josm)
25-52 - connection  2658520 (josm | ra)
52 - 3 3  382983337 (josm)
 382983350 (josm)
 1163289020 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
94 -  419881749 (josm)
52-94 - -  13254603 (josm | ra)
10 -  382545794 (josm)
 382545808 (josm)
 382545803 (josm)
10-52 - -  13254352 (josm | ra)
1 -  2419116438 (josm)
1-52 - -  13254612 (josm | ra)
52 - 3 3  401882848 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
79 -  372930489 (josm)
52-79 - -  13234679 (josm | ra)
97 -  401882819 (josm)
52-97 - -  13234678 (josm | ra)
41 -  401880953 (josm)
41-52 - -  13249686 (josm | ra)
53 - 3 3  371627434 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
8 -  388167023 (josm)
8-53 - connection  13258792 (josm | ra)
80 -  27366270 (josm)
53-80 - -  13223621 (josm | ra)
14 -  356507407 (josm)
14-53 - -  13223622 (josm | ra)
53 - 3 3  3964218195 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
42 -  286050922 (josm)
42-53 - -  13246306 (josm | ra)
89 -  286049766 (josm)
53-89 - -  13246307 (josm | ra)
63 -  282934103 (josm)
53-63 - -  13246305 (josm | ra)
53 - 3 3  289375840 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
82 -  1464022868 (josm)
53-82 - -  13251080 (josm | ra)
16 -  1485719201 (josm)
16-53 - -  13251144 (josm | ra)
5 -  288426908 (josm)
5-53 - -  13251085 (josm | ra)
54 - 3 3  332093259 (josm)
 332093252 (josm)
 332093273 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
60 -  624601421 (josm)
54-60 - -  13250106 (josm | ra)
24 -  2567537854 (josm)
24-54 - -  9149437 (josm | ra)
46 -  1050055380 (josm)
46-54 - -  13250148 (josm | ra)
54 - 3 3  1933485319 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
73 -  1933485159 (josm)
54-73 - -  13255400 (josm | ra)
43 -  1933485104 (josm)
43-54 - -  13255118 (josm | ra)
72 -  370914105 (josm)
54-72 - -  13255064 (josm | ra)
54 - - 3  308063217 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
38 -  308074949 (josm)
38-54 - -  13244812 (josm | ra)
94 -  429321604 (josm)
54-94 - -  13244815 (josm | ra)
21 -  297789359 (josm)
21-54 - -  13244810 (josm | ra)
54 - 3 3  289369603 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
92 -  6639657452 (josm)
54-92 - -  13249032 (josm | ra)
71 -  308822589 (josm)
54-71 - -  13251162 (josm | ra)
87 -  286049993 (josm)
54-87 - -  13249035 (josm | ra)
55 - 3 3  279631774 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
61 -  335982990 (josm)
55-61 - -  13250937 (josm | ra)
87 -  286049993 (josm)
55-87 - -  13249789 (josm | ra)
23 -  307148300 (josm)
23-55 - -  13249794 (josm | ra)
55 - 3 3  1595237791 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
24 -  333235130 (josm)
24-55 - -  13221271 (josm | ra)
77 -  333235191 (josm)
55-77 - -  13221270 (josm | ra)
42 -  361520761 (josm)
42-55 - -  13221269 (josm | ra)
55 - 3 3  1776393968 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
8 -  3527969284 (josm)
8-55 - -  13199988 (josm | ra)
47 -  3528793594 (josm)
47-55 - -  13199987 (josm | ra)
90 -  307795448 (josm)
55-90 - -  13195344 (josm | ra)
56 - 3 3  3527969253 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
90 -  307795448 (josm)
56-90 - -  13195345 (josm | ra)
23 -  3527969267 (josm)
23-56 - -  13195346 (josm | ra)
19 -  3528168259 (josm)
19-56 - -  13195347 (josm | ra)
56 - 3 3  1777421306 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
7 -  368009105 (josm)
7-56 - -  13189495 (josm | ra)
29 -  1777421269 (josm)
29-56 - -  13192303 (josm | ra)
90 -  308065349 (josm)
56-90 - -  13192302 (josm | ra)
57 - 3 3  3514882722 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
59 -  299416413 (josm)
57-59 - -  13193772 (josm | ra)
22 -  3501077847 (josm)
22-57 - -  13193766 (josm | ra)
76 -  3514949387 (josm)
57-76 - -  13193774 (josm | ra)
57 - 4 4  372864995 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
48 -  554647775 (josm)
48-57 - -  13248643 (josm | ra)
33 -  1275900322 (josm)
33-57 - -  13248644 (josm | ra)
10 -  8882125824 (josm)
10-57 - -  13257654 (josm | ra)
99 -  2038819235 (josm)
57-99 - -  13250349 (josm | ra)
58 - 3 3  197155355 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
34 -  1776421036 (josm)
34-58 - -  13251674 (josm | ra)
4 -  308030427 (josm)
4-58 - -  13251589 (josm | ra)
77 -  308019773 (josm)
58-77 - -  13251591 (josm | ra)
58 - - 3  1933485076 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
43 -  1933485104 (josm)
43-58 - -  13255391 (josm | ra)
73 -  1933485159 (josm)
58-73 - -  13255401 (josm | ra)
82 -  323197029 (josm)
58-82 - -  13255390 (josm | ra)
59 - 3 3  299416413 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
43 -  299418415 (josm)
43-59 - -  13193767 (josm | ra)
5 -  371726949 (josm)
5-59 - -  13193771 (josm | ra)
57 -  3514882722 (josm)
57-59 - -  13193772 (josm | ra)
6 - 3 3  305694661 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
9 -  305692899 (josm)
6-9 - -  13195349 (josm | ra)
91 -  305696181 (josm)
6-91 - -  4865654 (josm | ra)
94 -  305692958 (josm)
6-94 - -  12489675 (josm | ra)
6 - 3 3  371730139 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
76 -  3514949387 (josm)
6-76 - -  13193775 (josm | ra)
31 -  606241205 (josm)
6-31 - -  13193776 (josm | ra)
5 -  371726949 (josm)
5-6 - -  13193770 (josm | ra)
6 - 3 3  1648413741 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
48 -  9116959751 (josm)
6-48 - -  13256175 (josm | ra)
12 -  395562884 (josm)
6-12 - -  13256176 (josm | ra)
24 -  9117990883 (josm)
6-24 - -  13256177 (josm | ra)
60 - 3 3  624601421 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
79 -  312363716 (josm)
60-79 - -  9149521 (josm | ra)
4 -  1391486953 (josm)
4-60 - -  13250170 (josm | ra)
54 -  332093259 (josm)
 332093252 (josm)
 332093273 (josm)
54-60 - -  13250106 (josm | ra)
60 - 3 3  60369759 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
40 -  461083111 (josm)
40-60 - -  13210002 (josm | ra)
23 -  246172563 (josm)
23-60 - -  13210003 (josm | ra)
49 -  261743046 (josm)
49-60 - -  13212353 (josm | ra)
61 - 3 3  335982990 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
81 -  322111231 (josm)
61-81 - -  13246709 (josm | ra)
55 -  279631774 (josm)
55-61 - -  13250937 (josm | ra)
31 -  288426911 (josm)
31-61 - -  13250962 (josm | ra)
61 - - 3  1688819519 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
1 -  2419116438 (josm)
1-61 - -  13255012 (josm | ra)
72 -  370914105 (josm)
61-72 - -  13255027 (josm | ra)
83 -  1314473479 (josm)
61-83 - connection  13262220 (josm | ra)
62 - 3 3  4317987190 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
32