Typercn
OperatorLandkreis Oldenburg
Nodes166
OSM-Links  10572031 (josm | ra)
Node Name Expected Routes Found Routes OSM-Links
01 - 3 4  268977864 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
05 -  2894481726 (josm)
01-05 Schierbrok (01) - Ganderkesee (05) -  10601407 (josm | ra)
19 19  7399923310 (josm)
 267227699 (josm)
01-19 Schierbrok (01) - Bookholzberg (19) -  10601405 (josm | ra)
81 81  7442015611 (josm)
 2525320191 (josm)
01-81 Schierbrok (01) - Stenum (81) -  10601406 (josm | ra)
5 5  7596159551 (josm)
01-05 Schierbrok (01) - Ganderkesee (05) -  10601407 (josm | ra)
02 - 3 3  271134059 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
42 -  271138810 (josm)
02-42 Immer (02) - Bergedorf (42) -  10558606 (josm | ra)
81 -  2665980246 (josm)
02-81 Immer (02) - Immer (81) -  10558605 (josm | ra)
20 -  3719171807 (josm)
02-20 Immer (02) - Klattenhof (20) -  10567393 (josm | ra)
02 - 3 3  311772220 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
61 -  324741996 (josm)
61-02 Visbeck (61) - Ahlhorn (02) connection  10973910 (josm | ra)
11 -  2811964095 (josm)
11-02 Sage (11) - Ahlhorn (02) -  10973909 (josm | ra)
79 -  2811964281 (josm)
79-02 Sage (79) - Ahlhorn (02) -  10973911 (josm | ra)
03 - 3 5  4107936279 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
58 -  256710434 (josm)
03-58 Iserloy (03) - Brettorf (58) -  10563112 (josm | ra)
09 -  278267994 (josm)
03-09 Iserloy (03) - Dötlingen (09) -  10563114 (josm | ra)
43 -  4107936589 (josm)
03-43 Iserloy (03) - Iserloy (43) -  10563115 (josm | ra)
9 -  7667892156 (josm)
03-09 Iserloy (03) - Dötlingen (09) -  10563114 (josm | ra)
3 -  7673886775 (josm)
03-43 Iserloy (03) - Iserloy (43) -  10563115 (josm | ra)
03 - 3 3  369691551 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
77 -  85686291 (josm)
03-77 Hundsmühlen (03) - Hundsmühlen (77) -  10625562 (josm | ra)
24 -  1096533494 (josm)
03-24 Hundsmühlen (03) - Tungeln (24) -  10625563 (josm | ra)
44 -  1448353007 (josm)
03-44 Hundsmühlen (03) - Oberlethe (44) -  10625556 (josm | ra)
04 - 3 3  385412739 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
91 -  267761020 (josm)
04-91 Döhlen (04) - Großenkneten (91) -  10973914 (josm | ra)
76 -  2703695594 (josm)
04-76 Döhlen (04) - Huntlosen (76) -  10617121 (josm | ra)
29 -  2806818751 (josm)
04-29 Döhlen (04) - Sage (29) -  10973915 (josm | ra)
04 - 3 3  344360175 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
15 -  278267931 (josm)
15-04 Dötlingen (15) - Dötlingen (04) -  10642170 (josm | ra)
63 -  385411877 (josm)
04-63 Dötlingen (04) - Ostrittrum (63) -  10974346 (josm | ra)
30 -  2476971179 (josm)
04-30 Dötlingen (04) - Neerstedt (30) -  10642169 (josm | ra)
05 - 3 3  2496329896 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
50 -  251626249 (josm)
50-05 Winkelsett (50) - Bühren (05) -  10554461 (josm | ra)
32 -  1243271771 (josm)
05-32 Bühren (05) - Kleinenkneten (32) -  10562560 (josm | ra)
89 -  2705488486 (josm)
05-89 Bühren (05) - Denghausen (89) -  10642177 (josm | ra)
05 - 3 5  2894481726 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
01 -  268977864 (josm)
01-05 Schierbrok (01) - Ganderkesee (05) -  10601407 (josm | ra)
81 81  7442015611 (josm)
 2525320191 (josm)
05-81 Ganderkesee (05) - Stenum (81) -  10578102 (josm | ra)
85 85  7442015612 (josm)
 67228205 (josm)
05-85 Ganderkesee (05) - Ganderkesee (85) -  10567282 (josm | ra)
5 5  7596159551 (josm)
01-05 Schierbrok (01) - Ganderkesee (05) -  10601407 (josm | ra)
5 5  7596159551 (josm)
05-85 Ganderkesee (05) - Ganderkesee (85) -  10567282 (josm | ra)
06 - 3 3  279858917 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
33 -  279858883 (josm)
33-06 Westerburg (33) - Westerburg (06) -  10626587 (josm | ra)
46 -  613398117 (josm)
46-06 Huntlosen (46) - Westerburg (06) -  10974345 (josm | ra)
86 -  2507826762 (josm)
06-86 Westerburg (06) - Huntlosen (86) -  10626586 (josm | ra)
06 - 3 3  129978737 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
87 -  84876805 (josm)
06-87 Kirchhatten (06) - Mundeloh (87) -  10572962 (josm | ra)
43 -  87341376 (josm)
06-43 Kirchhatten (06) - Kirchhatten (43) -  10572963 (josm | ra)
41 -  279859067 (josm)
06-41 Kirchhatten (06) - Hatterwüsting (41) -  10617010 (josm | ra)
07 - 3 3  270430383 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
94 -  102587353 (josm)
07-94 Falkenburg (07) - Grüppenbühren (94) -  10578106 (josm | ra)
22 -  259520106 (josm)
07-22 Falkenburg (07) - Vielstedt (22) -  10577926 (josm | ra)
70 -  2525164732 (josm)
70-07 Falkenburg (70) - Falkenburg (07) -  10577928 (josm | ra)
07 - 3 3  1311822696 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
57 -  87340392 (josm)
57-07 Moorbek (57) - Westrittrum (07) -  10974344 (josm | ra)
35 -  278267869 (josm)
07-35 Westrittrum (07) - Ostrittrum (35) -  10617124 (josm | ra)
76 -  2703695594 (josm)
07-76 Westrittrum (07) - Huntlosen (76) -  10617125 (josm | ra)
08 - 3 3  291110140 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
74 -  79585204 (josm)
08-74 Wardenburg (08) - Astrup (74) -  10604236 (josm | ra)
44 -  1448353007 (josm)
08-44 Wardenburg (08) - Oberlethe (44) -  10625557 (josm | ra)
58 -  4903971914 (josm)
08-58 Wardenburg (08) - Wardenburg (58) -  10604235 (josm | ra)
09 - 3 3  298914227 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
69 -  298914213 (josm)
09-69 Ahlhorn (09) - Visbek (69) connection  9675820 (josm | ra)
56 -  667295737 (josm)
09-56 Ahlhorn (09) - Emstek (56) connection  9873816 (josm | ra)
28 -  2587268316 (josm)
09-28 Ahlhorn (09) - Ahlhorn (28) -  10773412 (josm | ra)
09 - 3 4  278267994 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
98 -  1830409590 (josm)
09-98 Dötlingen (09) - Dötlingen (98) -  10642172 (josm | ra)
03 -  4107936279 (josm)
03-09 Iserloy (03) - Dötlingen (09) -  10563114 (josm | ra)
40 -  7667489699 (josm)
 77939320 (josm)
09-40 Dötlingen (09) - Wildeshausen (40) -  10563113 (josm | ra)
9 -  7667892156 (josm)
03-09 Iserloy (03) - Dötlingen (09) -  10563114 (josm | ra)
1 - 3 3  80977560 (josm)
 7667489701 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
73 -  76554375 (josm)
 7667207758 (josm)
1-73 Wildeshausen (1) - Wildeshausen (73) -  10562552 (josm | ra)
99 -  111440188 (josm)
99-1 Wildeshausen (99) - Wildeshausen (1) -  10562554 (josm | ra)
40 -  7667489699 (josm)
 77939320 (josm)
1-40 Wildeshausen (1) - Wildeshausen (40) -  10562553 (josm | ra)
10 - 3 3  253803799 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
49 -  67244865 (josm)
10-49 Horstedt (10) - Ganderkesee (49) -  10567286 (josm | ra)
97 -  271742517 (josm)
97-10 Horstedt (97) - Horstedt (10) -  10554641 (josm | ra)
90 -  431661839 (josm)
10-90 Horstedt (10) - Hengsterholz (90) -  10554642 (josm | ra)
10 - 3 3  2427676946 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
66 -  102231670 (josm)
10-66 Bookholzberg (10) - Bookholzberg (66) -  10601400 (josm | ra)
34 -  140462215 (josm)
10-34 Bookholzberg (10) - Hude (34) -  10601545 (josm | ra)
61 -  265628278 (josm)
10-61 Bookholzberg (10) - Bookholzberg (61) -  10601399 (josm | ra)
11 - 3 3  111607670 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
98 -  111614115 (josm)
11-98 Bookholzberg (11) - Bookholzberg (98) -  10601402 (josm | ra)
14 -  267089531 (josm)
14-11 Grüppenbühren (14) - Bookholzberg (11) -  10578104 (josm | ra)
19 19  7399923310 (josm)
 267227699 (josm)
19-11 Bookholzberg (19) - Bookholzberg (11) -  10601403 (josm | ra)
11 - 4 4  2811964095 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
02 -  311772220 (josm)
11-02 Sage (11) - Ahlhorn (02) -  10973909 (josm | ra)
28 -  2587268316 (josm)
28-11 Ahlhorn (28) - Sage (11) -  10973744 (josm | ra)
25 -  2806843002 (josm)
11-25 Sage (11) - Sage (25) -  10973742 (josm | ra)
18 -  6838769432 (josm)
18-11 Großenkneten (18) - Sage (11) -  10973743 (josm | ra)
11 - 3 3  2040506922 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
83 -  946527579 (josm)
11-83 Visbek (11) - Visbek (83) -  9536751 (josm | ra)
42 -  2514640694 (josm)
11-42 Visbek (11) - Hanstedt (42) connection  10562555 (josm | ra)
26 -  3152945776 (josm)
11-26 Visbek (11) - Visbek (26) connection  10621144 (josm | ra)
12 - 3 3  247650156 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
25 -  21657673 (josm)
25-12 Harpstedt (25) - Harpstedt (12) -  10551527 (josm | ra)
33 -  246516051 (josm)
12-33 Harpstedt (12) - Horstedt (33) -  10551526 (josm | ra)
69 -  2018757468 (josm)
12-69 Harpstedt (12) - Dünsen (69) -  10554637 (josm | ra)
12 - 3 3  6187871730 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
51 -  765269362 (josm)
12-51 Klattenhof (12) - Nuttel (51) -  10567388 (josm | ra)
82 -  2402228090 (josm)
82-12 Neerstedt (82) - Klattenhof (12) -  10567392 (josm | ra)
20 -  3719171807 (josm)
20-12 Klattenhof (20) - Klattenhof (12) -  10567391 (josm | ra)
13 - 2 3  1725112813 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
48 -  278353112 (josm)
13-48 Petersdorf (13) - Ostland (48) -  10984566 (josm | ra)
28 -  291852631 (josm)
13-28 Petersdorf (13) - Petersdorf (28) -  10987411 (josm | ra)
68 -  972217851 (josm)
68-13 Benthullen (68) - Petersdorf (13) connection  10984567 (josm | ra)
13 - 3 3  2525247455 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
34 -  140462215 (josm)
13-34 Vielstedt (13) - Hude (34) -  10601543 (josm | ra)
22 -  259520106 (josm)
22-13 Vielstedt (22) - Vielstedt (13) -  10577925 (josm | ra)
61 -  265628278 (josm)
13-61 Vielstedt (13) - Bookholzberg (61) -  10601544 (josm | ra)
14 - 3 3  267089531 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
94 -  102587353 (josm)
14-94 Grüppenbühren (14) - Grüppenbühren (94) -  10578105 (josm | ra)
11 -  111607670 (josm)
14-11 Grüppenbühren (14) - Bookholzberg (11) -  10578104 (josm | ra)
81 81  7442015611 (josm)
 2525320191 (josm)
14-81 Grüppenbühren (14) - Stenum (81) -  10578103 (josm | ra)
15 - 3 3  1245822222 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
59 -  79410368 (josm)
15-59 Moslesfehn (15) - Habern (59) -  10968180 (josm | ra)
77 -  85686291 (josm)
15-77 Moslesfehn (15) - Hundsmühlen (77) -  10625561 (josm | ra)
53 -  972129337 (josm)
15-53 Moslesfehn (15) - Achternmeer (53) -  10625560 (josm | ra)
15 - 3 3  278267931 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
57 -  87340392 (josm)
15-57 Dötlingen (15) - Moorbek (57) -  10973529 (josm | ra)
04 -  344360175 (josm)
15-04 Dötlingen (15) - Dötlingen (04) -  10642170 (josm | ra)
98 -  1830409590 (josm)
15-98 Dötlingen (15) - Dötlingen (98) -  10642171 (josm | ra)
16 - 3 3  295390265 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
73 -  76554375 (josm)
 7667207758 (josm)
16-73 Kleinenkneten (16) - Wildeshausen (73) -  10562556 (josm | ra)
29 -  82474926 (josm)
29-16 Düngstrup (29) - Kleinenkneten (16) -  10562558 (josm | ra)
32 -  1243271771 (josm)
16-32 Kleinenkneten (16) - Kleinenkneten (32) -  10562559 (josm | ra)
16 - 3 3  3649905554 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
74 -  79585204 (josm)
16-74 Sandkrug (16) - Astrup (74) -  10604237 (josm | ra)
18 -  287172116 (josm)
16-18 Sandkrug (16) - Oldenburg (18) -  10604238 (josm | ra)
52 -  3649905536 (josm)
16-52 Sandkrug (16) - Sandkrug (52) -  10601667 (josm | ra)
17 - 2 3  320016126 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
96 -  345810183 (josm)
17-96 Sage (17) - Halenhorst (96) -  10974176 (josm | ra)
60 -  1926813360 (josm)
17-60 Sage (17) - Garrel (60) connection  10973908 (josm | ra)
79 -  2811964281 (josm)
79-17 Sage (79) - Sage (17) -  10973912 (josm | ra)
17 - 3 3  837171254 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
69 -  82677408 (josm)
17-69 Hude (17) - Wüsting (69) -  10601674 (josm | ra)
74 -  261058363 (josm)
74-17 Hude (74) - Hude (17) -  10601541 (josm | ra)
57 -  837171164 (josm)
17-57 Hude (17) - Hurrel (57) -  10601540 (josm | ra)
18 - 3 3  6838769432 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
91 -  267761020 (josm)
91-18 Großenkneten (91) - Großenkneten (18) -  10973746 (josm | ra)
11 -  2811964095 (josm)
18-11 Großenkneten (18) - Sage (11) -  10973743 (josm | ra)
85 -  6421976515 (josm)
18-85 Großenkneten (18) - Ahlhorn (85) -  10973745 (josm | ra)
18 - 3 3  287172116 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
56 -  1096532535 (josm)
18-56 Oldenburg (18) - Oldenburg (56) -  10604233 (josm | ra)
16 -  3649905554 (josm)
16-18 Sandkrug (16) - Oldenburg (18) -  10604238 (josm | ra)
58 -  4903971914 (josm)
18-58 Oldenburg (18) - Wardenburg (58) -  10604234 (josm | ra)
19 - 3 3  7075644833 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
43 -  87341376 (josm)
19-43 Kirchhatten (19) - Kirchhatten (43) -  10577907 (josm | ra)
97 -  311624886 (josm)
19-97 Kirchhatten (19) - Geveshausen (97) -  10572966 (josm | ra)
99 -  2508829284 (josm)
19-99 Kirchhatten (19) - Kirchhatten (99) -  10572965 (josm | ra)
19 19 3 3  7399923310 (josm)
 267227699 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
66 -  102231670 (josm)
19-66 Bookholzberg (19) - Bookholzberg (66) -  10601404 (josm | ra)
11 -  111607670 (josm)
19-11 Bookholzberg (19) - Bookholzberg (11) -  10601403 (josm | ra)
01 -  268977864 (josm)
01-19 Schierbrok (01) - Bookholzberg (19) -  10601405 (josm | ra)
20 - 3 3  320016073 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
96 -  345810183 (josm)
20-96 Charlottendorf (20) - Halenhorst (96) -  10626592 (josm | ra)
92 -  2293442956 (josm)
92-20 Charlottendorf (92) - Charlottendorf (20) -  10626593 (josm | ra)
55 -  2507826750 (josm)
20-55 Charlottendorf (20) - Hengstlage (55) -  10626591 (josm | ra)
20 - 3 3  3719171807 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
02 -  271134059 (josm)
02-20 Immer (02) - Klattenhof (20) -  10567393 (josm | ra)
70 -  321569287 (josm)
20-70 Klattenhof (20) - Brettorf (70) -  10567394 (josm | ra)
12 -  6187871730 (josm)
20-12 Klattenhof (20) - Klattenhof (12) -  10567391 (josm | ra)
21 - 3 3  2899931877 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
60 -  67228202 (josm)
21-60 Ganderkesee (21) - Ganderkesee (60) -  10567281 (josm | ra)
70 -  2525164732 (josm)
21-70 Ganderkesee (21) - Falkenburg (70) -  10577927 (josm | ra)
92 -  6105367904 (josm)
21-92 Ganderkesee (21) - Immer (92) -  10567280 (josm | ra)
21 - 3 3  800567005 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
43 -  87341376 (josm)
21-43 Sandhatten (21) - Kirchhatten (43) -  10617011 (josm | ra)
72 -  254342811 (josm)
72-21 Huntlosen (72) - Sandhatten (21) -  10617012 (josm | ra)
35 -  278267869 (josm)
21-35 Sandhatten (21) - Ostrittrum (35) -  10617122 (josm | ra)
22 - 3 3  137936884 (josm)
 7667207760 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
73 -  76554375 (josm)
 7667207758 (josm)
73-22 Wildeshausen (73) - Winkelsett (22) -  10554196 (josm | ra)
50 -  251626249 (josm)
22-50 Winkelsett (22) - Hölingen (50) -  10559519 (josm | ra)
53 -  7667207763 (josm)
 137935532 (josm)
22-53 Winkelsett (22) - Wikelsett (53) -  10554197 (josm | ra)
22 - 3 3  259520106 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
07 -  270430383 (josm)
07-22 Falkenburg (07) - Vielstedt (22) -  10577926 (josm | ra)
45 -  273439849 (josm)
45-22 Hurrel (45) - Vielstedt (22) -  10577899 (josm | ra)
13 -  2525247455 (josm)
22-13 Vielstedt (22) - Vielstedt (13) -  10577925 (josm | ra)
23 - 3 3  6838942406 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
95 -  298913647 (josm)
23-95 Hagel (23) - Steinloge (95) -  10773415 (josm | ra)
36 -  526145673 (josm)
23-36 Hagel (23) - Hagel (36) -  10973526 (josm | ra)
85 -  6421976515 (josm)
23-85 Hagel (23) - Ahlhorn (85) -  10773414 (josm | ra)
23 - 3 3  836064885 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
80 -  82680514 (josm)
23-80 Wüsting (23) - Wüsting (80) -  10968313 (josm | ra)
48 -  259473351 (josm)
48-23 Wüsting (48) - Wüsting (23) -  10968314 (josm | ra)
38 -  270358834 (josm)
23-38 Wüsting (23) - Hollersiel(38) -  10968494 (josm | ra)
24 - 3 3  414940640 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
95 -  298913647 (josm)
24-95 Holzhausen (24) - Steinloge (95) -  10773416 (josm | ra)
34 -  375982200 (josm)
24-34 Holzhausen (24) - Aumühle (34) -  10773417 (josm | ra)
75 -  446848122 (josm)
24-75 Holzhausen (24) - Hesterhöge (75) -  10773418 (josm | ra)
24 - 3 3  1096533494 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
03 -  369691551 (josm)
03-24 Hundsmühlen (03) - Tungeln (24) -  10625563 (josm | ra)
56 -  1096532535 (josm)
24-56 Tungeln (24) - Oldenburg (56) -  10604232 (josm | ra)
58 -  4903971914 (josm)
24-58 Tungeln (24) - Wardenburg (58) -  10604231 (josm | ra)
25 - 3 3  2806843002 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
29 -  2806818751 (josm)
25-29 Sage (25) - Sage (29) -  10973741 (josm | ra)
11 -  2811964095 (josm)
11-25 Sage (11) - Sage (25) -  10973742 (josm | ra)
79 -  2811964281 (josm)
25-79 Sage (25) - Sage (79) -  10973913 (josm | ra)
25 - 3 3  21657673 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
12 -  247650156 (josm)
25-12 Harpstedt (25) - Harpstedt (12) -  10551527 (josm | ra)
71 -  606988298 (josm)
71-25 Beckeln (71) - Harpstedt (25) -  10554457 (josm | ra)
65 -  1482385438 (josm)
65-25 Harpstedt (65) - Harpstedt (25) -  10551522 (josm | ra)
26 - 3 3  385412172 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
57 -  87340392 (josm)
57-26 Moorbek (57) - Moorbek (26) -  10973528 (josm | ra)
45 -  375982082 (josm)
26-45 Moorbek (26) - Heinefeld (45) -  10973527 (josm | ra)
39 -  6838769446 (josm)
26-39 Moorbek (26) - Großenkneten (39) -  10973749 (josm | ra)
27 - 3 3  765748862 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
49 -  67244865 (josm)
49-27 Ganderkesee (49) - Birkenheide (27) -  10567285 (josm | ra)
39 -  2612399814 (josm)
39-27 Hengsterholz (39) - Birkenheide (27) -  10558602 (josm | ra)
92 -  6105367904 (josm)
27-92 Birkenheide (27) - Immer (92) -  10558601 (josm | ra)
28 - 4 4  2587268316 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
09 -  298914227 (josm)
09-28 Ahlhorn (09) - Ahlhorn (28) -  10773412 (josm | ra)
11 -  2811964095 (josm)
28-11 Ahlhorn (28) - Sage (11) -  10973744 (josm | ra)
85 -  6421976515 (josm)
28-85 Ahlhorn (28) - Ahlhorn (85) -  10773413 (josm | ra)
62 -  7255748573 (josm)
28-62 Ahlhorn (28) - Lethe (62) -  10773411 (josm | ra)
29 - 3 3  82474926 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
16 -  295390265 (josm)
29-16 Düngstrup (29) - Kleinenkneten (16) -  10562558 (josm | ra)
34 -  375982200 (josm)
29-34 Düngstrup (29) - Aumühle (34) -  10642175 (josm | ra)
75 -  446848122 (josm)
29-75 Düngstrup (29) - Hesterhöge (75) -  10642176 (josm | ra)
29 - 3 3  2806818751 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
04 -  385412739 (josm)
04-29 Döhlen (04) - Sage (29) -  10973915 (josm | ra)
55 -  2507826750 (josm)
55-29 Hengstlage (55) - Sage (29) -  10974177 (josm | ra)
25 -  2806843002 (josm)
25-29 Sage (25) - Sage (29) -  10973741 (josm | ra)
3 - - 2  7673886775 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
03 -  4107936279 (josm)
03-43 Iserloy (03) - Iserloy (43) -  10563115 (josm | ra)
43 -  4107936589 (josm)
03-43 Iserloy (03) - Iserloy (43) -  10563115 (josm | ra)
30 - 3 3  4251030691 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
46 -  613398117 (josm)
46-30 Huntlosen (46) - Huntlosen (30) -  10617127 (josm | ra)
86 -  2507826762 (josm)
30-86 Huntlosen (30) - Huntlosen (86) -  10626589 (josm | ra)
76 -  2703695594 (josm)
30-76 Huntlosen (30) - Huntlosen (76) -  10617126 (josm | ra)
30 - 3 3  2476971179 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
97 -  311624886 (josm)
30-97 Neerstedt (30) - Geveshausen (97) -  10572967 (josm | ra)
04 -  344360175 (josm)
04-30 Dötlingen (04) - Neerstedt (30) -  10642169 (josm | ra)
82 -  2402228090 (josm)
30-82 Neerstedt (30) - Neerstedt (82) -  10567390 (josm | ra)
31 - 3 3  4442947206 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
45 -  273439849 (josm)
31-45 Dingstede (31) - Hurrel (45) -  10577901 (josm | ra)
47 -  767410522 (josm)
31-47 Dingstede (31) - Steinkimmen (47) -  10577903 (josm | ra)
99 -  2508829284 (josm)
99-31 Kirchhatten (99) - Dingstede (31) -  10577904 (josm | ra)
32 - 3 3  1243271771 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
16 -  295390265 (josm)
16-32 Kleinenkneten (16) - Kleinenkneten (32) -  10562559 (josm | ra)
05 -  2496329896 (josm)
05-32 Bühren (05) - Kleinenkneten (32) -  10562560 (josm | ra)
42 -  2514640694 (josm)
42-32 Hanstedt (42) - Kleinenkneten (32) -  10562557 (josm | ra)
32 - 3 3  248163005 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
93 -  271725327 (josm)
32-93 Gr.Ippener (32) - Kirchseelte (93) -  10554639 (josm | ra)
97 -  271742517 (josm)
97-32 Horstedt (97) - Gr.Ippener (32) -  10554640 (josm | ra)
69 -  2018757468 (josm)
32-69 Gr.Ippener (32) - Dünsen (69) -  10554636 (josm | ra)
33 - 3 3  279858883 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
74 -  79585204 (josm)
74-33 Astrup (74) - Westerburg (33) -  10626588 (josm | ra)
06 -  279858917 (josm)
33-06 Westerburg (33) - Westerburg (06) -  10626587 (josm | ra)
37 -  2293443077 (josm)
33-37 Westerburg (33) - Littel (37) -  10626585 (josm | ra)
33 - 3 3  246516051 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
12 -  247650156 (josm)
12-33 Harpstedt (12) - Horstedt (33) -  10551526 (josm | ra)
97 -  271742517 (josm)
33-97 Horstedt (33) - Horstedt (97) -  10551525 (josm | ra)
55 -  2402251314 (josm)
33-55 Horstedt (33) - Horstedt (55) -  10551524 (josm | ra)
34 - 3 3  140462215 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
74 -  261058363 (josm)
34-74 Hude (34) - Hude (74) -  10601542 (josm | ra)
10 -  2427676946 (josm)
10-34 Bookholzberg (10) - Hude (34) -  10601545 (josm | ra)
13 -  2525247455 (josm)
13-34 Vielstedt (13) - Hude (34) -  10601543 (josm | ra)
34 - 3 3  375982200 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
29 -  82474926 (josm)
29-34 Düngstrup (29) - Aumühle (34) -  10642175 (josm | ra)
67 -  414940613 (josm)
34-67 Aumühle (34) - Aumühle (67) -  10642174 (josm | ra)
24 -  414940640 (josm)
24-34 Holzhausen (24) - Aumühle (34) -  10773417 (josm | ra)
35 - 3 3  251005736 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
61 -  251007479 (josm)
61-35 Winkelsett (61) - Colnrade (35) -  10554463 (josm | ra)
50 -  251626249 (josm)
50-35 Winkelsett (50) - Colnrade (35) -  10554462 (josm | ra)
89 -  2705488486 (josm)
35-89 Colnrade (35) - Denghausen (89) -  10642178 (josm | ra)
35 - 3 3  278267869 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
63 -  385411877 (josm)
63-35 Ostrittrum (63) - Ostrittrum (35) -  10617123 (josm | ra)
21 -  800567005 (josm)
21-35 Sandhatten (21) - Ostrittrum (35) -  10617122 (josm | ra)
07 -  1311822696 (josm)
07-35 Westrittrum (07) - Ostrittrum (35) -  10617124 (josm | ra)
36 - 3 3  526145673 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
45 -  375982082 (josm)
45-36 Heinefelde (45) - Hagel (36) -  10973525 (josm | ra)
39 -  6838769446 (josm)
36-39 Hagel (36) - Großenkneten (39) -  10973748 (josm | ra)
23 -  6838942406 (josm)
23-36 Hagel (23) - Hagel (36) -  10973526 (josm | ra)
37 - 3 3  2293443077 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
33 -  279858883 (josm)
33-37 Westerburg (33) - Littel (37) -  10626585 (josm | ra)
50 -  972129240 (josm)
37-50 Littel (37) - Achternhold (50) -  10626595 (josm | ra)
92 -  2293442956 (josm)
37-92 Littel (37) - Charlottendorf (92) -  10626594 (josm | ra)
38 - 3 3  270358834 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
80 -  82680514 (josm)
80-38 Wüsting (80) - Hollersiel (38) -  10968495 (josm | ra)
64 -  271177978 (josm)
64-38 Hude (64) - Hollersiel (38) -  10968493 (josm | ra)
23 -  836064885 (josm)
23-38 Wüsting (23) - Hollersiel(38) -  10968494 (josm | ra)
39 - 3 3  2612399814 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
90 -  431661839 (josm)
39-90 Hengsterholz (39) - Hensterholz (90) -  10554644 (josm | ra)
27 -  765748862 (josm)
39-27 Hengsterholz (39) - Birkenheide (27) -  10558602 (josm | ra)
81 -  2665980246 (josm)
39-81 Hengsterholz (39) - Immer (81) -  10558603 (josm | ra)
39 - 3 3  6838769446 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
91 -  267761020 (josm)
39-91 Großenkneten (39) - Großenkneten (91) -  10973747 (josm | ra)
26 -  385412172 (josm)
26-39 Moorbek (26) - Großenkneten (39) -  10973749 (josm | ra)
36 -  526145673 (josm)
36-39 Hagel (36) - Großenkneten (39) -  10973748 (josm | ra)
40 - 3 3  7667489699 (josm)
 77939320 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
1 -  80977560 (josm)
 7667489701 (josm)
1-40 Wildeshausen (1) - Wildeshausen (40) -  10562553 (josm | ra)
09 -  278267994 (josm)
09-40 Dötlingen (09) - Wildeshausen (40) -  10563113 (josm | ra)
67 -  414940613 (josm)
40-67 Wildeshausen (40) - Aumühle (67) -  10642173 (josm | ra)
41 - 3 3  279859067 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
87 -  84876805 (josm)
41-87 Hatterwüsting (41) - Mundeloh (87) -  10617009 (josm | ra)
06 -  129978737 (josm)
06-41 Kirchhatten (06) - Hatterwüsting (41) -  10617010 (josm | ra)
94 -  836827064 (josm)
41-94 Hatterwüsting (41) - Sandkrug (94) -  10617014 (josm | ra)
42 - 3 3  2514640694 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
68 -  524183822 (josm)
42-68 Hanstedt (42) - Goldenstedt (68) connection  10621145 (josm | ra)
32 -  1243271771 (josm)
42-32 Hanstedt (42) - Kleinenkneten (32) -  10562557 (josm | ra)
11 -  2040506922 (josm)
11-42 Visbek (11) - Hanstedt (42) connection  10562555 (josm | ra)
42 - 3 3  271138810 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
02 -  271134059 (josm)
02-42 Immer (02) - Bergedorf (42) -  10558606 (josm | ra)
51 -  765269362 (josm)
42-51 Bergedorf (42) - Nuttel (51) -  10558607 (josm | ra)
47 -  767410522 (josm)
42-47 Bergedorf (42) -Steinkimmen (47) -  10577902 (josm | ra)
43 - 3 4  4107936589 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
93 -  321551780 (josm)
93-43 Hengsterholz (93) - Iserloy (43) -  10563109 (josm | ra)
62 -  1735700654 (josm)
43-62 Iserloy (43) - Rundebusch (62) -  10563116 (josm | ra)
03 -  4107936279 (josm)
03-43 Iserloy (03) - Iserloy (43) -  10563115 (josm | ra)
3 -  7673886775 (josm)
03-43 Iserloy (03) - Iserloy (43) -  10563115 (josm | ra)
43 - 3 3  87341376 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
06 -  129978737 (josm)
06-43 Kirchhatten (06) - Kirchhatten (43) -  10572963 (josm | ra)
21 -  800567005 (josm)
21-43 Sandhatten (21) - Kirchhatten (43) -  10617011 (josm | ra)
19 -  7075644833 (josm)
19-43 Kirchhatten (19) - Kirchhatten (43) -  10577907 (josm | ra)
44 - 3 3  1448353007 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
08 -  291110140 (josm)
08-44 Wardenburg (08) - Oberlethe (44) -  10625557 (josm | ra)
03 -  369691551 (josm)
03-44 Hundsmühlen (03) - Oberlethe (44) -  10625556 (josm | ra)
66 -  972129234 (josm)
66-44 Oberlethe (66) - Oberlethe (44) -  10625558 (josm | ra)
44 - 3 3  7661631564 (josm)
 2342231761 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
99 -  111440188 (josm)
99-44 Wildeshausen (99) - Harpstedt (44) -  10554200 (josm | ra)
65 -  1482385438 (josm)
44-65 Harpstedt (44) - Harpstedt (65) -  10554199 (josm | ra)
53 -  7667207763 (josm)
 137935532 (josm)
53-44 Winkelsett (53) - Harpstedt (44) -  10554198 (josm | ra)
45 - 3 3  375982082 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
59 -  375982112 (josm)
59-45 Heinefeld (59) - Heinefeld (45) -  10973531 (josm | ra)
26 -  385412172 (josm)
26-45 Moorbek (26) - Heinefeld (45) -  10973527 (josm | ra)
36 -  526145673 (josm)
45-36 Heinefelde (45) - Hagel (36) -  10973525 (josm | ra)
45 - 3 3  273439849 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
22 -  259520106 (josm)
45-22 Hurrel (45) - Vielstedt (22) -  10577899 (josm | ra)
57 -  837171164 (josm)
45-57 Hurrel (45) - Hurrel (57) -  10577900 (josm | ra)
31 -  4442947206 (josm)
31-45 Dingstede (31) - Hurrel (45) -  10577901 (josm | ra)
46 - 3 3  2882023025 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
40 -  274072486 (josm)
40-46 Goldenstedt (40) - Goldenstedt (46) -  9489071 (josm | ra)
38 -  524183820 (josm)
38-46 Goldenstedt (38) - Goldenstedt (46) -  10621139 (josm | ra)
89 -  2705488486 (josm)
46-89 Goldenstedt (46) - Denghausen (89) connection  10621138 (josm | ra)
46 - 3 3  613398117 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
72 -  254342811 (josm)
46-72 Huntlosen (46) - Huntlosen (72) -  10617128 (josm | ra)
06 -  279858917 (josm)
46-06 Huntlosen (46) - Westerburg (06) -  10974345 (josm | ra)
30 -  4251030691 (josm)
46-30 Huntlosen (46) - Huntlosen (30) -  10617127 (josm | ra)
47 - 3 3  767410522 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
42 -  271138810 (josm)
42-47 Bergedorf (42) -Steinkimmen (47) -  10577902 (josm | ra)
70 -  2525164732 (josm)
47-70 Steinkimmen (47) - Falkenburg (70) -  10577929 (josm | ra)
31 -  4442947206 (josm)
31-47 Dingstede (31) - Steinkimmen (47) -  10577903 (josm | ra)
48 - 3 3  259473351 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
78 -  80159891 (josm)
48-78 Wüsting (48) - Sandkrug (78) -  10601669 (josm | ra)
69 -  82677408 (josm)
69-48 Wüsting (69) - Wüstimg (48) -  10601670 (josm | ra)
23 -  836064885 (josm)
48-23 Wüsting (48) - Wüsting (23) -  10968314 (josm | ra)
49 - 3 3  318862705 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
83 -  321521114 (josm)
49-83 Nikolausdorf (49) - Petersdorf (83) -  10987410 (josm | ra)
96 -  345810183 (josm)
96-49 Halenhorst (96) - Nikolausdorf (49) connection  10974175 (josm | ra)
85 -  345810406 (josm)
49-85 Nikolausdorf (49) - Nikolausdorf (85) -  10987408 (josm | ra)
49 - 3 3  67244865 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
60 -  67228202 (josm)
60-49 Ganderkesee(60) - Ganderkesee (49) -  10567284 (josm | ra)
10 -  253803799 (josm)
10-49 Horstedt (10) - Ganderkesee (49) -  10567286 (josm | ra)
27 -  765748862 (josm)
49-27 Ganderkesee (49) - Birkenheide (27) -  10567285 (josm | ra)
50 - 3 3  972129240 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
66 -  972129234 (josm)
66-50 Oberlethe (66) - Achternhold (50) -  10626599 (josm | ra)
60 -  972217762 (josm)
50-60 Achternhold (50) - Benthullen (60) -  10626598 (josm | ra)
37 -  2293443077 (josm)
37-50 Littel (37) - Achternhold (50) -  10626595 (josm | ra)
50 - 3 3  251626249 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
22 -  137936884 (josm)
 7667207760 (josm)
22-50 Winkelsett (22) - Hölingen (50) -  10559519 (josm | ra)
35 -  251005736 (josm)
50-35 Winkelsett (50) - Colnrade (35) -  10554462 (josm | ra)
05 -  2496329896 (josm)
50-05 Winkelsett (50) - Bühren (05) -  10554461 (josm | ra)
51 - 3 3  765269362 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
42 -  271138810 (josm)
42-51 Bergedorf (42) - Nuttel (51) -  10558607 (josm | ra)
99 -  2508829284 (josm)
99-51 Kirchhatten (99) - Nuttel (51) -  10572964 (josm | ra)
12 -  6187871730 (josm)
12-51 Klattenhof (12) - Nuttel (51) -  10567388 (josm | ra)
52 - 3 3  3649905536 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
78 -  80159891 (josm)
78-52 Sandkrug (78) - Sandkrug (52) -  10601668 (josm | ra)
94 -  836827064 (josm)
52-94 Sandkrug (52) - Sandkrug (94) -  10601666 (josm | ra)
16 -  3649905554 (josm)
16-52 Sandkrug (16) - Sandkrug (52) -  10601667 (josm | ra)
53 - 3 3  7667207763 (josm)
 137935532 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
22 -  137936884 (josm)
 7667207760 (josm)
22-53 Winkelsett (22) - Wikelsett (53) -  10554197 (josm | ra)
96 -  2342316518 (josm)
53-96 Winkelsett (53) - Winkelsett (96) -  10554195 (josm | ra)
44 -  7661631564 (josm)
 2342231761 (josm)
53-44 Winkelsett (53) - Harpstedt (44) -  10554198 (josm | ra)
53 - 3 3  972129337 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
95 -  79411260 (josm)
95-53 Habern (95) - Achternmeer (53) -  10968178 (josm | ra)
66 -  972129234 (josm)
53-66 Achternmeer (53) - Oberlethe (66) -  10625559 (josm | ra)
15 -  1245822222 (josm)
15-53 Moslesfehn (15) - Achternmeer (53) -  10625560 (josm | ra)
54 - 3 3  82677980 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
78 -  80159891 (josm)
54-78 Altmoorhausen (54) - Sandkrug (78) -  10601671 (josm | ra)
69 -  82677408 (josm)
69-54 Wüsting (69) - Altmoorhausen (54) -  10601673 (josm | ra)
84 -  2510071401 (josm)
54-84 Altmoorhausen (54) - Altmoorhausen (84) -  10601672 (josm | ra)
55 - 3 3  2402251314 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
33 -  246516051 (josm)
33-55 Horstedt (33) - Horstedt (55) -  10551524 (josm | ra)
65 -  1482385438 (josm)
55-65 Horstedt (55) - Harpstedt (65) -  10551523 (josm | ra)
62 -  1735700654 (josm)
62-55 Harpstedt (62) - Hortstedt (55) -  10562550 (josm | ra)
55 - 3 3  2507826750 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
20 -  320016073 (josm)
20-55 Charlottendorf (20) - Hengstlage (55) -  10626591 (josm | ra)
86 -  2507826762 (josm)
55-86 Hengstlage (55) - Huntlosen (86) -  10626590 (josm | ra)
29 -  2806818751 (josm)
55-29 Hengstlage (55) - Sage (29) -  10974177 (josm | ra)
56 - 3 3  1096532535 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
77 -  85686291 (josm)
56-77 Oldenburg (56) - Hundsmühlen (77) -  10974343 (josm | ra)
18 -  287172116 (josm)
18-56 Oldenburg (18) - Oldenburg (56) -  10604233 (josm | ra)
24 -  1096533494 (josm)
24-56 Tungeln (24) - Oldenburg (56) -  10604232 (josm | ra)
56 - 3 3  667295737 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
09 -  298914227 (josm)
09-56 Ahlhorn (09) - Emstek (56) connection  9873816 (josm | ra)
04 -  6268873093 (josm)
04-56 Emstek (04) - Emstek (56) -  10773409 (josm | ra)
54 -  6537108357 (josm)
54-56 Emstek (54) - Emstek (56) -  9675793 (josm | ra)
57 - 3 3  87340392 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
15 -  278267931 (josm)
15-57 Dötlingen (15) - Moorbek (57) -  10973529 (josm | ra)
26 -  385412172 (josm)
57-26 Moorbek (57) - Moorbek (26) -  10973528 (josm | ra)
07 -  1311822696 (josm)
57-07 Moorbek (57) - Westrittrum (07) -  10974344 (josm | ra)
57 - 3 3  837171164 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
45 -  273439849 (josm)
45-57 Hurrel (45) - Hurrel (57) -  10577900 (josm | ra)
17 -  837171254 (josm)
17-57 Hude (17) - Hurrel (57) -  10601540 (josm | ra)
84 -  2510071401 (josm)
84-57 Altmoorhausen (84) - Hurrel (57) -  10577905 (josm | ra)
58 - 3 3  4903971914 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
18 -  287172116 (josm)
18-58 Oldenburg (18) - Wardenburg (58) -  10604234 (josm | ra)
08 -  291110140 (josm)
08-58 Wardenburg (08) - Wardenburg (58) -  10604235 (josm | ra)
24 -  1096533494 (josm)
24-58 Tungeln (24) - Wardenburg (58) -  10604231 (josm | ra)
58 - 3 3  256710434 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
70 -  321569287 (josm)
58-70 Brettorf (58) - Brettorf (70) -  10563111 (josm | ra)
82 -  2402228090 (josm)
58-82 Brettorf (58) - Neerstedt (82) -  10567389 (josm | ra)
03 -  4107936279 (josm)
03-58 Iserloy (03) - Brettorf (58) -  10563112 (josm | ra)
58 - 3 3  1276939805 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
40 -  389968747 (josm)
58-40 Emsteck (58) - Kellerhöhe (40) -  10987401 (josm | ra)
04 -  6268873093 (josm)
04-58 Emstek (04) - Emstek (58) -  10773408 (josm | ra)
62 -  7255748573 (josm)
58-62 Emstek (58) - Lethe (62) connection  10773410 (josm | ra)
59 - 2 3  79410368 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
95 -  79411260 (josm)
59-95 Habern (59) - Habern (95) -  10968179 (josm | ra)
48 -  278353112 (josm)
59-48 Jeddeloh (59) - Ostland (48) connection  10984565 (josm | ra)
15 -  1245822222 (josm)
15-59 Moslesfehn (15) - Habern (59) -  10968180 (josm | ra)
59 - 3 3  375982112 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
45 -  375982082 (josm)
59-45 Heinefeld (59) - Heinefeld (45) -  10973531 (josm | ra)
67 -  414940613 (josm)
67-59 Aumühle (67) - Heinefeld (59) -  10973532 (josm | ra)
98 -  1830409590 (josm)
59-98 Heinefeld (59) - Dötlingen (98) -  10973530 (josm | ra)
60 - 3 3  67228202 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
49 -  67244865 (josm)
60-49 Ganderkesee(60) - Ganderkesee (49) -  10567284 (josm | ra)
21 -  2899931877 (josm)
21-60 Ganderkesee (21) - Ganderkesee (60) -  10567281 (josm | ra)
85 85  7442015612 (josm)
 67228205 (josm)
60-85 Ganderkesee(60) - Ganderkesee (85) -  10567283 (josm | ra)
60 - 3 3  972217762 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
50 -  972129240 (josm)
50-60 Achternhold (50) - Benthullen (60) -  10626598 (josm | ra)
68 -  972217851 (josm)
60-68 Benthullen (60) - Benthullen (68) -  10626597 (josm | ra)
92 -  2293442956 (josm)
60-92 Benthullen (60) - Charlottendorf (92) -  10626596 (josm | ra)
61 - 3 3  251007479 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
35 -  251005736 (josm)
61-35 Winkelsett (61) - Colnrade (35) -  10554463 (josm | ra)
71 -  606988298 (josm)
61-71 Winkelsett (61) - Beckeln (71) -  10554459 (josm | ra)
96 -  2342316518 (josm)
96-61 Winkelsett (96) - Winkelsett (61) -  10554460 (josm | ra)
61 - 3 3  324741996 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
02 -  311772220 (josm)
61-02 Visbeck (61) - Ahlhorn (02) connection  10973910 (josm | ra)
43 -  389968814 (josm)
61-43 Visbeck (61) - Bürgermoor (43) -  10987404 (josm | ra)
62 -  7255748573 (josm)
62-61 Lethe (62) - Ahlhorn (61) -  10987400 (josm | ra)
61 - 3 3  265628278 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
98 -  111614115 (josm)
61-98 Bookholzberg (61) - Bookholzberg (98) -  10601398 (josm | ra)
10 -  2427676946 (josm)
10-61 Bookholzberg (10) - Bookholzberg (61) -  10601399 (josm | ra)
13 -  2525247455 (josm)
13-61 Vielstedt (13) - Bookholzberg (61) -  10601544 (josm | ra)
62 - 3 3  1735700654 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
99 -  111440188 (josm)
99-62 Wildeshausen (99) - Harpstedt (62) -  10562551 (josm | ra)
55 -  2402251314 (josm)
62-55 Harpstedt (62) - Hortstedt (55) -  10562550 (josm | ra)
43 -  4107936589 (josm)
43-62 Iserloy (43) - Rundebusch (62) -  10563116 (josm | ra)
62 - 2 3  7255748573 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
61 -  324741996 (josm)
62-61 Lethe (62) - Ahlhorn (61) -  10987400 (josm | ra)
58 -  1276939805 (josm)
58-62 Emstek (58) - Lethe (62) connection  10773410 (josm | ra)
28 -  2587268316 (josm)
28-62 Ahlhorn (28) - Lethe (62) -  10773411 (josm | ra)
63 - 3 3  385411877 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
35 -  278267869 (josm)
63-35 Ostrittrum (63) - Ostrittrum (35) -  10617123 (josm | ra)
97 -  311624886 (josm)
97-63 Geveshausen (97) - Ostrittrum (63) -  10626616 (josm | ra)
04 -  344360175 (josm)
04-63 Dötlingen (04) - Ostrittrum (63) -  10974346 (josm | ra)
64 - 3 3  271177978 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
80 -  82680514 (josm)
80-64 Wüsting (80) - Hude (64) -  10968312 (josm | ra)
74 -  261058363 (josm)
74-64 Hude (74) - Hude (64) -  10601539 (josm | ra)
38 -  270358834 (josm)
64-38 Hude (64) - Hollersiel (38) -  10968493 (josm | ra)
65 - 3 3  1482385438 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
25 -  21657673 (josm)
65-25 Harpstedt (65) - Harpstedt (25) -  10551522 (josm | ra)
55 -  2402251314 (josm)
55-65 Horstedt (55) - Harpstedt (65) -  10551523 (josm | ra)
44 -  7661631564 (josm)
 2342231761 (josm)
44-65 Harpstedt (44) - Harpstedt (65) -  10554199 (josm | ra)
66 - 3 3  972129234 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
50 -  972129240 (josm)
66-50 Oberlethe (66) - Achternhold (50) -  10626599 (josm | ra)
53 -  972129337 (josm)
53-66 Achternmeer (53) - Oberlethe (66) -  10625559 (josm | ra)
44 -  1448353007 (josm)
66-44 Oberlethe (66) - Oberlethe (44) -  10625558 (josm | ra)
66 - 3 3  102231670 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
98 -  111614115 (josm)
98-66 Bookholzberg (98) - Bookholzberg (66) -  10601401 (josm | ra)
10 -  2427676946 (josm)
10-66 Bookholzberg (10) - Bookholzberg (66) -  10601400 (josm | ra)
19 19  7399923310 (josm)
 267227699 (josm)
19-66 Bookholzberg (19) - Bookholzberg (66) -  10601404 (josm | ra)
67 - 3 3  414940613 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
59 -  375982112 (josm)
67-59 Aumühle (67) - Heinefeld (59) -  10973532 (josm | ra)
34 -  375982200 (josm)
34-67 Aumühle (34) - Aumühle (67) -  10642174 (josm | ra)
40 -  7667489699 (josm)
 77939320 (josm)
40-67 Wildeshausen (40) - Aumühle (67) -  10642173 (josm | ra)
68 - 2 3  972217851 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
95 -  79411260 (josm)
95-68 Habern (95) - Benthullen (68) -  10968177 (josm | ra)
60 -  972217762 (josm)
60-68 Benthullen (60) - Benthullen (68) -  10626597 (josm | ra)
13 -  1725112813 (josm)
68-13 Benthullen (68) - Petersdorf (13) connection  10984567 (josm | ra)
68 - 3 3  524183822 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
38 -  524183820 (josm)
38-68 Goldenstedt (38) - Goldenstedt (68) -  10621146 (josm | ra)
42 -  2514640694 (josm)
42-68 Hanstedt (42) - Goldenstedt (68) connection  10621145 (josm | ra)
28 -  6269687880 (josm)
28-68 Goldenstedt (28) - Goldenstedt (68) -  9489072 (josm | ra)
69 - 3 3  82677408 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
54 -  82677980 (josm)
69-54 Wüsting (69) - Altmoorhausen (54) -  10601673 (josm | ra)
48 -  259473351 (josm)
69-48 Wüsting (69) - Wüstimg (48) -  10601670 (josm | ra)
17 -  837171254 (josm)
17-69 Hude (17) - Wüsting (69) -  10601674 (josm | ra)
69 - 3 3  298914213 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
09 -  298914227 (josm)
09-69 Ahlhorn (09) - Visbek (69) connection  9675820 (josm | ra)
12 -  366144585 (josm)
12-69 Visbek (12) - Visbek (69) -  9585978 (josm | ra)
01 -  1284389715 (josm)
01-69 Visbek (01) - Visbek (69) -  9585979 (josm | ra)
69 - 3 3  2018757468 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
12 -  247650156 (josm)
12-69 Harpstedt (12) - Dünsen (69) -  10554637 (josm | ra)
32 -  248163005 (josm)
32-69 Gr.Ippener (32) - Dünsen (69) -  10554636 (josm | ra)
93 -  271725327 (josm)
93-69 Kirchseelte (93) - Dünsen (69) -  10554638 (josm | ra)
70 - 3 3  2525164732 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
07 -  270430383 (josm)
70-07 Falkenburg (70) - Falkenburg (07) -  10577928 (josm | ra)
47 -  767410522 (josm)
47-70 Steinkimmen (47) - Falkenburg (70) -  10577929 (josm | ra)
21 -  2899931877 (josm)
21-70 Ganderkesee (21) - Falkenburg (70) -  10577927 (josm | ra)
70 - 3 3  321569287 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
58 -  256710434 (josm)
58-70 Brettorf (58) - Brettorf (70) -  10563111 (josm | ra)
93 -  321551780 (josm)
70-93 Brettorf (70) - Hengsterholz (93) -  10563110 (josm | ra)
20 -  3719171807 (josm)
20-70 Klattenhof (20) - Brettorf (70) -  10567394 (josm | ra)
71 - 3 3  606988298 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
25 -  21657673 (josm)
71-25 Beckeln (71) - Harpstedt (25) -  10554457 (josm | ra)
61 -  251007479 (josm)
61-71 Winkelsett (61) - Beckeln (71) -  10554459 (josm | ra)
96 -  2342316518 (josm)
71-96 Beckeln (71) - Winkelsett (96) -  10554458 (josm | ra)
72 - 3 3  254342811 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
46 -  613398117 (josm)
46-72 Huntlosen (46) - Huntlosen (72) -  10617128 (josm | ra)
21 -  800567005 (josm)
72-21 Huntlosen (72) - Sandhatten (21) -  10617012 (josm | ra)
94 -  836827064 (josm)
94-72 Sandkrug (94) - Huntlosen (72) -  10617013 (josm | ra)
73 - 3 3  76554375 (josm)
 7667207758 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
1 -  80977560 (josm)
 7667489701 (josm)
1-73 Wildeshausen (1) - Wildeshausen (73) -  10562552 (josm | ra)
22 -  137936884 (josm)
 7667207760 (josm)
73-22 Wildeshausen (73) - Winkelsett (22) -  10554196 (josm | ra)
16 -  295390265 (josm)
16-73 Kleinenkneten (16) - Wildeshausen (73) -  10562556 (josm | ra)
74 - 3 3  79585204 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
33 -  279858883 (josm)
74-33 Astrup (74) - Westerburg (33) -  10626588 (josm | ra)
08 -  291110140 (josm)
08-74 Wardenburg (08) - Astrup (74) -  10604236 (josm | ra)
16 -  3649905554 (josm)
16-74 Sandkrug (16) - Astrup (74) -  10604237 (josm | ra)
74 - 3 3  261058363 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
34 -  140462215 (josm)
34-74 Hude (34) - Hude (74) -  10601542 (josm | ra)
64 -  271177978 (josm)
74-64 Hude (74) - Hude (64) -  10601539 (josm | ra)
17 -  837171254 (josm)
74-17 Hude (74) - Hude (17) -  10601541 (josm | ra)
75 - 3 3  446848122 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
29 -  82474926 (josm)
29-75 Düngstrup (29) - Hesterhöge (75) -  10642176 (josm | ra)
24 -  414940640 (josm)
24-75 Holzhausen (24) - Hesterhöge (75) -  10773418 (josm | ra)
83 -  946527579 (josm)
75-83 Hesterhöge (75) - Visbek (83) connection  10621142 (josm | ra)
76 - 3 3  2703695594 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
04 -  385412739 (josm)
04-76 Döhlen (04) - Huntlosen (76) -  10617121 (josm | ra)
07 -  1311822696 (josm)
07-76 Westrittrum (07) - Huntlosen (76) -  10617125 (josm | ra)
30 -  4251030691 (josm)
30-76 Huntlosen (30) - Huntlosen (76) -  10617126 (josm | ra)
77 - 3 3  85686291 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
03 -  369691551 (josm)
03-77 Hundsmühlen (03) - Hundsmühlen (77) -  10625562 (josm | ra)
56 -  1096532535 (josm)
56-77 Oldenburg (56) - Hundsmühlen (77) -  10974343 (josm | ra)
15 -  1245822222 (josm)
15-77 Moslesfehn (15) - Hundsmühlen (77) -  10625561 (josm | ra)
78 - 3 3  80159891 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
54 -  82677980 (josm)
54-78 Altmoorhausen (54) - Sandkrug (78) -  10601671 (josm | ra)
48 -  259473351 (josm)
48-78 Wüsting (48) - Sandkrug (78) -  10601669 (josm | ra)
52 -  3649905536 (josm)
78-52 Sandkrug (78) - Sandkrug (52) -  10601668 (josm | ra)
79 - 3 3  2811964281 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
02 -  311772220 (josm)
79-02 Sage (79) - Ahlhorn (02) -  10973911 (josm | ra)
17 -  320016126 (josm)
79-17 Sage (79) - Sage (17) -  10973912 (josm | ra)
25 -  2806843002 (josm)
25-79 Sage (25) - Sage (79) -  10973913 (josm | ra)
80 - 3 3  82680514 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
38 -  270358834 (josm)
80-38 Wüsting (80) - Hollersiel (38) -  10968495 (josm | ra)
64 -  271177978 (josm)
80-64 Wüsting (80) - Hude (64) -  10968312 (josm | ra)
23 -  836064885 (josm)
23-80 Wüsting (23) - Wüsting (80) -  10968313 (josm | ra)
81 81 3 3  7442015611 (josm)
 2525320191 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
14 -  267089531 (josm)
14-81 Grüppenbühren (14) - Stenum (81) -  10578103 (josm | ra)
01 -  268977864 (josm)
01-81 Schierbrok (01) - Stenum (81) -  10601406 (josm | ra)
05 -  2894481726 (josm)
05-81 Ganderkesee (05) - Stenum (81) -  10578102 (josm | ra)
81 - 3 3  2665980246 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
02 -  271134059 (josm)
02-81 Immer (02) - Immer (81) -  10558605 (josm | ra)
39 -  2612399814 (josm)
39-81 Hengsterholz (39) - Immer (81) -  10558603 (josm | ra)
92 -  6105367904 (josm)
92-81 Immer (92) - Immer (81) -  10558604 (josm | ra)
82 - 3 3  2402228090 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
58 -  256710434 (josm)
58-82 Brettorf (58) - Neerstedt (82) -  10567389 (josm | ra)
30 -  2476971179 (josm)
30-82 Neerstedt (30) - Neerstedt (82) -  10567390 (josm | ra)
12 -  6187871730 (josm)
82-12 Neerstedt (82) - Klattenhof (12) -  10567392 (josm | ra)
83 - 3 3  946527579 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
07 -  446837305 (josm)
07-83 Visbek (07) - Visbek (83) -  10621143 (josm | ra)
75 -  446848122 (josm)
75-83 Hesterhöge (75) - Visbek (83) connection  10621142 (josm | ra)
11 -  2040506922 (josm)
11-83 Visbek (11) - Visbek (83) -  9536751 (josm | ra)
84 - 3 3  2510071401 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
54 -  82677980 (josm)
54-84 Altmoorhausen (54) - Altmoorhausen (84) -  10601672 (josm | ra)
87 -  84876805 (josm)
87-84 Mundeloh (87) - Altmoorhausen (84) -  10577906 (josm | ra)
57 -  837171164 (josm)
84-57 Altmoorhausen (84) - Hurrel (57) -  10577905 (josm | ra)
85 - 3 3  6421976515 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
28 -  2587268316 (josm)
28-85 Ahlhorn (28) - Ahlhorn (85) -  10773413 (josm | ra)
18 -  6838769432 (josm)
18-85 Großenkneten (18) - Ahlhorn (85) -  10973745 (josm | ra)
23 -  6838942406 (josm)
23-85 Hagel (23) - Ahlhorn (85) -  10773414 (josm | ra)
85 85 3 4  7442015612 (josm)
 67228205 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
60 -  67228202 (josm)
60-85 Ganderkesee(60) - Ganderkesee (85) -  10567283 (josm | ra)
94 -  102587353 (josm)
85-94 Ganderkesee (85) - Grüppenbühren (94) -  10578101 (josm | ra)
05 -  2894481726 (josm)
05-85 Ganderkesee (05) - Ganderkesee (85) -  10567282 (josm | ra)
5 5  7596159551 (josm)
05-85 Ganderkesee (05) - Ganderkesee (85) -  10567282 (josm | ra)
86 - 3 3  2507826762 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
06 -  279858917 (josm)
06-86 Westerburg (06) - Huntlosen (86) -  10626586 (josm | ra)
55 -  2507826750 (josm)
55-86 Hengstlage (55) - Huntlosen (86) -  10626590 (josm | ra)
30 -  4251030691 (josm)
30-86 Huntlosen (30) - Huntlosen (86) -  10626589 (josm | ra)
87 - 3 3  84876805 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
06 -  129978737 (josm)
06-87 Kirchhatten (06) - Mundeloh (87) -  10572962 (josm | ra)
41 -  279859067 (josm)
41-87 Hatterwüsting (41) - Mundeloh (87) -  10617009 (josm | ra)
84 -  2510071401 (josm)
87-84 Mundeloh (87) - Altmoorhausen (84) -  10577906 (josm | ra)
88 - 3 3  298913649 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
95 -  298913647 (josm)
88-95 Visbek (88) - Steinloge (95) connection  10621140 (josm | ra)
03 -  307970012 (josm)
03-88 Visbek (03) - Visbek (88) -  10621141 (josm | ra)
01 -  1284389715 (josm)
01-88 Visbek (01) - Visbek (88) -  9585982 (josm | ra)
89 - 3 3  2705488486 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
35 -  251005736 (josm)
35-89 Colnrade (35) - Denghausen (89) -  10642178 (josm | ra)
05 -  2496329896 (josm)
05-89 Bühren (05) - Denghausen (89) -  10642177 (josm | ra)
46 -  2882023025 (josm)
46-89 Goldenstedt (46) - Denghausen (89) connection  10621138 (josm | ra)
9 - - 2  7667892156 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
09 -  278267994 (josm)
03-09 Iserloy (03) - Dötlingen (09) -  10563114 (josm | ra)
03 -  4107936279 (josm)
03-09 Iserloy (03) - Dötlingen (09) -  10563114 (josm | ra)
90 - 3 3  431661839 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
10 -  253803799 (josm)
10-90 Horstedt (10) - Hengsterholz (90) -  10554642 (josm | ra)
93 -  321551780 (josm)
90-93 Hengsterholz (90) - Hensterholz(93) -  10554643 (josm | ra)
39 -  2612399814 (josm)
39-90 Hengsterholz (39) - Hensterholz (90) -  10554644 (josm | ra)
91 - 3 3  267761020 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
04 -  385412739 (josm)
04-91 Döhlen (04) - Großenkneten (91) -  10973914 (josm | ra)
18 -  6838769432 (josm)
91-18 Großenkneten (91) - Großenkneten (18) -  10973746 (josm | ra)
39 -  6838769446 (josm)
39-91 Großenkneten (39) - Großenkneten (91) -  10973747 (josm | ra)
92 - 3 3  6105367904 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
27 -  765748862 (josm)
27-92 Birkenheide (27) - Immer (92) -  10558601 (josm | ra)
81 -  2665980246 (josm)
92-81 Immer (92) - Immer (81) -  10558604 (josm | ra)
21 -  2899931877 (josm)
21-92 Ganderkesee (21) - Immer (92) -  10567280 (josm | ra)
92 - 3 3  2293442956 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
20 -  320016073 (josm)
92-20 Charlottendorf (92) - Charlottendorf (20) -  10626593 (josm | ra)
60 -  972217762 (josm)
60-92 Benthullen (60) - Charlottendorf (92) -  10626596 (josm | ra)
37 -  2293443077 (josm)
37-92 Littel (37) - Charlottendorf (92) -  10626594 (josm | ra)
93 - 2 2  271725327 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
32 -  248163005 (josm)
32-93 Gr.Ippener (32) - Kirchseelte (93) -  10554639 (josm | ra)
69 -  2018757468 (josm)
93-69 Kirchseelte (93) - Dünsen (69) -  10554638 (josm | ra)
93 - 3 3  321551780 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
70 -  321569287 (josm)
70-93 Brettorf (70) - Hengsterholz (93) -  10563110 (josm | ra)
90 -  431661839 (josm)
90-93 Hengsterholz (90) - Hensterholz(93) -  10554643 (josm | ra)
43 -  4107936589 (josm)
93-43 Hengsterholz (93) - Iserloy (43) -  10563109 (josm | ra)
94 - 3 3  836827064 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
72 -  254342811 (josm)
94-72 Sandkrug (94) - Huntlosen (72) -  10617013 (josm | ra)
41 -  279859067 (josm)
41-94 Hatterwüsting (41) - Sandkrug (94) -  10617014 (josm | ra)
52 -  3649905536 (josm)
52-94 Sandkrug (52) - Sandkrug (94) -  10601666 (josm | ra)
94 - 3 3  102587353 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
14 -  267089531 (josm)
14-94 Grüppenbühren (14) - Grüppenbühren (94) -  10578105 (josm | ra)
07 -  270430383 (josm)
07-94 Falkenburg (07) - Grüppenbühren (94) -  10578106 (josm | ra)
85 85  7442015612 (josm)
 67228205 (josm)
85-94 Ganderkesee (85) - Grüppenbühren (94) -  10578101 (josm | ra)
95 - 3 3  298913647 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
88 -  298913649 (josm)
88-95 Visbek (88) - Steinloge (95) connection  10621140 (josm | ra)
24 -  414940640 (josm)
24-95 Holzhausen (24) - Steinloge (95) -  10773416 (josm | ra)
23 -  6838942406 (josm)
23-95 Hagel (23) - Steinloge (95) -  10773415 (josm | ra)
95 - 3 3  79411260 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
59 -  79410368 (josm)
59-95 Habern (59) - Habern (95) -  10968179 (josm | ra)
53 -  972129337 (josm)
95-53 Habern (95) - Achternmeer (53) -  10968178 (josm | ra)
68 -  972217851 (josm)
95-68 Habern (95) - Benthullen (68) -  10968177 (josm | ra)
96 - 3 3  2342316518 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
61 -  251007479 (josm)
96-61 Winkelsett (96) - Winkelsett (61) -  10554460 (josm | ra)
71 -  606988298 (josm)
71-96 Beckeln (71) - Winkelsett (96) -  10554458 (josm | ra)
53 -  7667207763 (josm)
 137935532 (josm)
53-96 Winkelsett (53) - Winkelsett (96) -  10554195 (josm | ra)
96 - 3 3  345810183 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
49 -  318862705 (josm)
96-49 Halenhorst (96) - Nikolausdorf (49) connection  10974175 (josm | ra)
20 -  320016073 (josm)
20-96 Charlottendorf (20) - Halenhorst (96) -  10626592 (josm | ra)
17 -  320016126 (josm)
17-96 Sage (17) - Halenhorst (96) -  10974176 (josm | ra)
97 - 3 3  311624886 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
63 -  385411877 (josm)
97-63 Geveshausen (97) - Ostrittrum (63) -  10626616 (josm | ra)
30 -  2476971179 (josm)
30-97 Neerstedt (30) - Geveshausen (97) -  10572967 (josm | ra)
19 -  7075644833 (josm)
19-97 Kirchhatten (19) - Geveshausen (97) -  10572966 (josm | ra)
97 - 3 3  271742517 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
33 -  246516051 (josm)
33-97 Horstedt (33) - Horstedt (97) -  10551525 (josm | ra)
32 -  248163005 (josm)
97-32 Horstedt (97) - Gr.Ippener (32) -  10554640 (josm | ra)
10 -  253803799 (josm)
97-10 Horstedt (97) - Horstedt (10) -  10554641 (josm | ra)
98 - 3 3  1830409590 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
15 -  278267931 (josm)
15-98 Dötlingen (15) - Dötlingen (98) -  10642171 (josm | ra)
09 -  278267994 (josm)
09-98 Dötlingen (09) - Dötlingen (98) -  10642172 (josm | ra)
59 -  375982112 (josm)
59-98 Heinefeld (59) - Dötlingen (98) -  10973530 (josm | ra)
98 - 3 3  111614115 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
66 -  102231670 (josm)
98-66 Bookholzberg (98) - Bookholzberg (66) -  10601401 (josm | ra)
11 -  111607670 (josm)
11-98 Bookholzberg (11) - Bookholzberg (98) -  10601402 (josm | ra)
61 -  265628278 (josm)
61-98 Bookholzberg (61) - Bookholzberg (98) -  10601398 (josm | ra)
99 - 3 3  2508829284 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
51 -  765269362 (josm)
99-51 Kirchhatten (99) - Nuttel (51) -  10572964 (josm | ra)
31 -  4442947206 (josm)
99-31 Kirchhatten (99) - Dingstede (31) -  10577904 (josm | ra)
19 -  7075644833 (josm)
19-99 Kirchhatten (19) - Kirchhatten (99) -  10572965 (josm | ra)
99 - 3 3  111440188 (josm)
To Node Via Route
Node Name OSM-Links Route Name Type OSM-Links
1 -  80977560 (josm)
 7667489701 (josm)
99-1 Wildeshausen (99) - Wildeshausen (1) -  10562554 (josm | ra)
62 -  1735700654 (josm)
99-62 Wildeshausen (99) - Harpstedt (62) -  10562551 (josm | ra)
44 -  7661631564 (josm)
 2342231761 (josm)
99-44 Wildeshausen (99) - Harpstedt (44) -  10554200 (josm | ra)